Hilvarenbeek – Sint-Petrus Bandenkerk

Hoofdorgel Koororgel Kistorgel Organist Concerten Sweelinck Festival Beiaard Muziek Kerk Orgelkring Info

Vrijthof 33
5081 CB Hilvarenbeek
Locatie op google/maps

Orgelgeschiedenis

De Petruskerk heeft in de protestantse periode vanaf 1648 geen orgel gehad. Toen de kerk in 1798 weer katholiek werd kwam er een orgel van een onbekende bouwer, waarschijnlijk uit de schuurkerk.
In 1816 werd dit orgel voor 150 gulden verkocht aan de Hervormde Kerk in Oisterwijk waar het nog steeds staat. In datzelfde jaar werd Bernard van Hirtum organist van de Petruskerk en zou dat 50 jaar blijven. In het kerkarchief staat dat er ook in 1816 “een oud orgel vereerd aan de kerk” werd. Het instrument waarvan de maker en de plaats van herkomst niet bekend zijn, bezat twaalf registers. Bernard van Hirtum herstelde het instrument en voorzag het voor 720 gulden van een nieuwe kas.
Tot 1839 werd er van een orkest gebruik gemaakt voor de kerkmuziek, maar na 1839 werd alleen nog het orgel gebruikt.

Het Bernard van Hirtum-orgel (1840)

 
Foto Wim van der Ros 2005

Op 1 maart 1838 tekenden pastoor M. van Asten en Bernard van Hirtum een contract voor de bouw van ‘een nuewe Orgel bestaande als Manuaal Posetief en vrij Pedaal‘ voor 4000 gulden. Het oude orgel was middels in een advertentie te koop aangeboden en ging in 1839 voor 600 gulden naar het Groot-Semenarie in Haaren.

 Foto’s Wim van der Ros 2015

Bernard Petrus van Hirtum startte de bouw van zijn grootste instrument in 1840, in mei 1841 waren de kas en het Positief gereed. Hij leverde het in 1843 compleet op. Het is zijn enige instrument met vrij Pedaal. Hij verzorgt het onderhoud van dit orgel nagenoeg tot aan zijn dood in 1878. Zijn knecht en opvolger Anthony Vingerhoets voert in 1877 kleine herstelwerkzaamheden uit en verandert de toonhoogte en intonatie. Een aantal jaren later vervangt hij de Cimbel van het Hoofdwerk door een Vox Humana 8′. Op het Onderpositief vervangt hij de Quint B 1 1/2′ en de Sexquialter D door een Flûte harmonique B/D 8′. 

Frontopbouw
De opbouw van de hoofdkas is elfdelig met een zeer hoge, ingesnoerde, onderkas. Tussen de onderkas en het front bevindt zich een opvallend brede lijst die met de torens meebuigt. De middenpartij van de hoofdkas is voor Van Hirtum atypisch. Zij wordt geflankeerd door twee brede vlakke velden met het bij Van Hirtum gebruikelijke labiumverloop. Ook de verdere opbouw past in dit beeld. Zeer opvallend is echter de sobere, strakke decoratie. Het enige uitbundige aan de decoratie zijn in feite de vleugelstukken met een aan een ketting opgehangen draperie waaraan tal van muziekinstrumenten zijn bevestigd. Het in 1969 gereconstrueerde onderpositief is vijfdelig met een verlaagde middentoren. Fraai is de profilering van de torenkappen. De beelden op de hoofdkas werden in 1861 geplaatst; die van het Onderpositief pas in 1969. 

1906 verplaatsing

In 1904/1905 wordt de kerk verbouwd door architect Caspar Franssen. Het stenen orgelbalkon wordt afgebroken en in 1906 wordt het orgel verplaatst naar de toren en een kwart slag gedraaid. De firma P.J. Vermeulen & Zn voert deze zeer ingrijpende verbouwing uit. Daartoe wordt de hoofdkas versmald en het front van het Onderpositief verwijderd. De onderkas wordt 180 graden gedraaid zodat de klaviatuur aan de voorzijde terecht komt. Zeer waarschijnlijk werden ook enkele registers vervangen. In 1919 worden de vier spaanbalgen vervangen door een magazijnbalg en worden de toonhoogte en intonatie gewijzigd. In 1925 wordt een windmotor geplaatst. Enige tijd daarna worden alle tongwerken verwijderd en opgeslagen. In 1945/46 vervangt men het kistpedaal door een ´normaal´ pedaalklavier en wordt de Bazuin 16′ vervangen door een Octaaf 2′. Oude onderdelen worden bewaard op de zolder van het parochiehuis.

1969 restauratie/reconstructie
In 1969 voert de firma Gebr. Vermeulen een algehele restauratie/reconstructie uit. Daarbij wordt het orgel weer voor de toren op een galerij geplaatst waarbij de onderkas in de oorspronkelijke positie wordt gebracht. De in 1906 verwijderde zijvelden van de hoofdkas en het front van het onderpositief worden gereconstrueerd. Verder vervangt men de magazijnbalg door twee nieuwe spaanbalgen en wordt het oorspronkelijke kistpedaal herplaatst. De dispositie wordt hersteld waarbij de originele tongwerken worden herplaatst en de ontbrekende registers gereconstrueerd. De frontpijpen worden van tinfolie voorzien en de toonhoogte wordt verlaagd tot de waarschijnlijk oorspronkelijke a = 415 Hz.

1990 werkzaamheden
Na een restauratie van de kerktoren voert In 1990 voert de firma Vermeulen schoonmaak- en herstelwerkzaamheden uit waarbij de balgen dichter bij het orgel worden geplaatst. Vijf jaar later worden de frontpijpen hersteld.

2005 herstellingen en herintonatie
In 2005 voert orgelmaker Hans van Rossum ingrijpende herstelwerkzaamheden aan windvoorziening en pijpwerk uit. In overleg met adviseurs en organist wordt de oorspronkelijke toonhoogte hersteld en vindt een herintonatie plaats op een lagere winddruk. Daarbij wordt tevens gekozen voor een stemming volgens Valotti.
Bij deze restauratiewerkzaamheden zijn de beelden van het Onderpositief verwijderd waarvan de twee grootste naar de hoofdkas zijn verplaatst.
Organist Ad van Sleuwen nam op 18 december 2005 het gerestaureerde van Hirtum-orgel in de parochiekerk van Sint-Petrus Banden te Hilvarenbeek met een concert weer in gebruik. 

Restauratie 2015
Meteen na Pasen 2015 werd begonnen met de ontmanteling van het orgel door orgelmaker Hans van Rossum en zijn twee medewerkers. Hij was ook degene die in 2005 het complete pijpwerk restaureerde en alle pijpwerk daarbij verlengde. Ook werd de oorspronkelijke toonhoogte hersteld op een lagere winddruk. Het orgel zat een hele toon lager dan instrumenten overal elders in de wereld. Hoe en waarom zal altijd een raadsel blijven.
Deze restauratie was hard nodig want het speelde zwaar, rammelde, er waren lekkages en het leer vertoonde scheuren.

Tien jaar geleden is de klank van het orgel aangepakt, nu de volledige technische restauratie. Zo is het vilt, dat slijt- en vochtgevoelig is, van alle draaipunten in de mechanieken vervangen door messing in hout. De klavieren zijn ook gerestaureerd. De loden conducten zijn grotendeels vernieuwd.


Nieuw is ook de gereconstrueerde balgenstoel met vier spaanbalgen. De windvoorziening kan nu zonder elektromotor gebeuren en het kanaal waar de wind het orgel in wordt geblazen, zit ook weer op zijn oorspronkelijke plaats.
Het orgel is nu weer exact zoals Van Hirtum het in 1840 heeft gebouwd.
Voor organist Ad van Sleuwen lonkt de verbeterde muzikale kwaliteit en het speelgemak. Het orgel zal veel soepeler en lichter te bespelen zijn en door de vier windbalgen is de klank voller.

Gerrit Janssen, 10 december 2015  

Dispositie 2015

HoofdwerkOnderpositief
Bourdon 16′
Praestant 8′
Holpijp 8′
Viooldigambas 8′ 
Octav 4′
Gemshoorn 4′
Fluit 4′
Quintfluit 3′ 
Superoctav 2′ 
Flageolet 1′
Mixtuur IV st
Cimbel II st
Cornet IV st
Trompet B/D 8′Holpijp 8′ 
Flute travers D 8′ 
Bekfluit D 8′ 
Praestant 4′ 
Fluit 4′ 
Octav 2′
Waltfluit 2′ 
Quint B 1½’ 
Sexquialter D II st
Fagot B 8′ 
Clarionet D 8′ 
___________________
Pedaal
Bourdon 16′ 
Praestant 8′ 
Octav 4′ 
Bazuin 16′ 

Manuaalkoppel.
Pedaalkoppel.  
Tremulant.
Afluiting.  
Ventil.
Winddruk: 63 mm wk.
Toonhoogte: a’ = 392 Hz.
Stemming: Valotti.

Bron o.a.: J.C. van Rossum; Peter van Dijk (red.), Het Historische Orgel in Nederland ca 1840-1849. Amsterdam, 2002, 157-160.

‘Van Hirtum-orgel in Hilvarenbeek kreeg in 2005 zeer geslaagde klankrestauratie’
door Wim van der Ros

Wanneer orgels zouden kunnen spreken (en ik bedoel dan ‘praten’), dan zouden zij ons soms verrassende zaken kunnen vertellen. Wanneer zij zouden beschikken over een hoofd, dan zouden ze soms heftig nee schudden. Wanneer zij gezichtsuitdrukkingen zouden kunnen hebben, zouden ze soms meewarig kijken en misschien wel huilen. Zelfs de engelen die beschermend en musicerend boven het front stralen, kunnen niet verhoeden dat soms drastisch wordt ingegrepen in het wezen van het instrument dat zij sieren. Maar wanneer het orgel na een zeer geslaagde restauratie weer klinkt en dus zo ‘spreekt’, hoor je als het ware de glimlach van het orgel in de orgelklanken: ‘zo bedoelde mijn orgelmaker het oorspronkelijk’.

De huidige parochiekerk van Hilvarenbeek is, zoals vele kerken in het Brabantse land, gedurende ongeveer anderhalve eeuw – van 1648 tot 1800 – in gebruik geweest bij de protestanten. In die periode bezat de kerk geen orgel. In 1801 bezat de inmiddels weer bij de katholieken in gebruik zijnde Petruskerk een positief, dat in 1816 werd vervangen door ‘een oud orgel vereerd aan de kerk’. Bernardus Petrus van Hirtum, die in Hilvarenbeek woonde en werkte, herstelde het in 1816 geplaatste orgel. Vanaf dat jaar is Bernard ook organist in deze kerk. Dat ambt blijft hij tot 1866 (dus gedurende 50 jaar!) onbezoldigd uitoefenen. 

De opdracht tot de bouw van het orgel
In 1838 krijgt Van Hirtum de opdracht tot de bouw van een tweeklaviers orgel voor zijn eigen parochiekerk. Zijn ‘eigen’ orgel is qua dispositie het grootste van zijn oeuvre en het is het enige tweeklaviers instrument dat een door hem gedisponeerd zelfstandig pedaal bezit. In het ‘Bestek en conditie’ alsmede in de ‘Kronyk’ kunnen wij lezen hoe hij zijn orgel in aanleg aanbesteedt voor ‘de Somme van Vier Duizend Guldens’, waarvan hij bij de ondertekening van het bestek een voorschot van duizend gulden ontvangt. Het twee octaaf grote pedaal wordt uitgevoerd als kistpedaal met ‘de verheven toetsen belegt met rood Koper de platte toetsen met Geel Koper’. Voor de windvoorziening voorziet hij ‘vier Blaasbalken met een vouw of plooij elk lang zeven voete breed vier voeten deszelfs platen en ploijen van wagenschotten hout dubbelt geledert’. ‘Het orgel moet volkomen in alle zijne delen geheel afgewerkt zijn en in orde geplaatst in het Jaar 1800 en veertig’. 

Wederwaardigheden in de 19de en 20ste eeuw
In 1861 wordt het orgel opgesierd met een zestal beelden, vervaardigd in het atelier van Goossens te ‘s-Hertogenbosch. Antony Vingerhoets (de timmermansknecht van Van Hirtum) verricht in 1878 enkele kleine werkzaamheden, en enkele jaren later vervangt hij enkele registers, waarbij het orgel geromantiseerd wordt. 
In 1905 waait er een vernieuwende wind (lees: storm) door de Beekse kerk en leidt een verbouwing van het inwendige van de kerk tot een verrassende, zeer ingrijpende verplaatsing van het orgel. Geheel tegen de zin van de toenmalige organist Toon van Hirtum, die in zijn jeugd de bouw van dit orgel door zijn vader had meegemaakt, werd een soort vete tussen hem de pastor in het voordeel van de laatste beslecht. Het orgel wordt tegen de noordelijke wand in de toren geplaatst. Daarbij wordt de bovenkas achterstevoren op de onderkas geplaatst, zodat het front – weliswaar dwars – zichtbaar blijft. Laden en mechaniek blijven ongewijzigd. De tongwerken worden verwijderd en opgeslagen op de zolder van het zojuist in 1903 gebouwde parochiehuis. Het front van het positief verdwijnt geheel terwijl de kas wordt versmald en snijwerk en torenbekroningen niet weer worden geplaatst. Een nieuwe magazijnbalg voorziet het orgel van eveneens vernieuwende orgelwind. De toonhoogte wordt verhoogd tot 440 Hz, waarbij veel pijpwerk wordt ingekort .Ongetwijfeld heeft het koor nu de gewenste ruimte en heeft het geen last meer van het nu echt als dwarsligger weggezette instrument. Enkele bazuinende engelen worden – losgemaakt van het orgel – aan weerszijden vooraan de galerij tegen de muur geplaatst. Hoe hard zij ook blazen, het orgel blijft wars en dwars. Naar we mogen aannemen klinkt er niet echt meer een glimlach in de orgelklanken. 
Het zo karakteristieke kistpedaal van Van Hirtum moet tenslotte in 1945 het veld ruimen voor een genormaliseerd pedaalklavier, maar het blijft gelukkig wel bewaard.

Reconstructie in 1969
Aan deze trieste toestand komt gelukkig een eind, wanneer in 1969 na een grote kerkrestauratie ook het orgel gerestaureerd wordt onder advies van Hans van der Harst, dr. H.L. Oussoren, Cor Edskes, dr. P.J. de Bruijn en Hub Houët. De Gebroeders Vermeulen uit Weert mogen deze dankbare reconstructie klaren. Het positief wordt gereconstrueerd en uiteraard worden kas en snijwerk hersteld en waar nodig delen nieuw bijgemaakt. Voor de windvoorziening krijgt het orgel weer twee spaanbalgen in de achter het orgel nieuw gesitueerde balgenstoel. Drie registers worden als nieuw pijpwerk herplaatst, terwijl het oorspronkelijke kistpedaal weer zijn plek hervindt.

 
Het typische Van Hirtum-kistpedaal: ‘de verheven toetsen belegt met rood Koper de platte toetsen met Geel Koper’. In Hilvarenbeek is de pedaalomvang C-c’

Laden, mechaniek en pijpwerk worden gerestaureerd, en de toen veronderstelde oude toonhoogte van a’ = 415 Hz wordt hersteld. Het frontpijpwerk wordt van tinfolie voorzien. Voor die periode is dit een voorbeeldrestauratie.

Klankrestauratie en klankreconstructie in 2005
Wanneer in de loop van 2003 een grote stembeurt vereist is, wordt ook aan orgelmaker Hans van Rossum offerte gevraagd. Bij het inspecteren van het orgel constateert hij dat vanwege de staat van een groot deel van het pijpwerk het orgel feitelijk niet meer te stemmen is. Een aantal pijpen weigert zelfs te spreken. Rudi van Straten legt dan vanuit de Rijksdienst een stemverbod op, daar het pijpwerk eerst moet worden gerestaureerd. Nadat hij begin 2005 de opdracht tot restauratie van het pijpwerk heeft gekregen, doet Hans van Rossum experimenten en klankproeven met de winddruk en het pijpwerk. Ad van Sleuwen, organist van het Beekse orgel, vindt in een historisch geschrift bij Gregoir de uitspraak dat alle orgels van Van Hirtum een hele toon lager gestemd zijn dan de orkesttoon. Uitgaande van de bij Gregoir bekend zijnde Parijse orkesttoon van 435 Hz, zou dit een stemming op 390 Hz betekenen. 
Met het oog op de stemming op 390 Hz worden proeven genomen met de winddruk, welke in stappen vanuit de geconstateerde druk van 78 mm/wk wordt teruggebracht naar 63 mm/wk. Daarbij wordt een rustiger klankbeeld verkregen. Men verkrijgt nu ook een optimale aanspraak van het pijpwerk en een betere verhouding in het klankkleurenpalet. Op basis daarvan wordt al het pijpwerk verlengd en gerestaureerd. De frontpijpen worden ontdaan van de oude tinfolie, hersteld en van nieuwe tinfolie voorzien. Door o.a. wijziging van de balgstoel en het onder een hoek leggen van de balgen en verbetering en deels vernieuwing van de windkanalen, is de windvoorziening binnen de bestaande mogelijkheden vooralsnog geoptimaliseerd.
Het orgel van Van Hirtum klinkt nu veel grondtoniger en waardiger dan voorheen. Herboren klanken zoals wij deze feitelijk nog niet kenden, zijn nu te horen in de Beekse kerk. Wanneer al het pijpwerk eens ontdaan zal kunnen worden van de kernsteken, zal de klank nog oorspronkelijker zijn. Als je de engelen zou kunnen horen spreken, dan zouden ze vast zeggen: ‘in deze richting bedoelde Van Hirtum het oorspronkelijk’.
In 2005 werd van het vernieuwde Van Hirtum-orgel een cd opgenomen, waarbij Ad van Sleuwen o.a. werken speelt van Boëly en tijdgenoten. De cd werd in dit Boëly-jaar gepresenteerd op 7 september.

 

Bernard van Hirtum bouwde zijn ‘eigen’ orgel en was daar naar eigen wens onbezoldigd organist gedurende maar liefst 50 jaar! Dat hij daarnaast ook nog wilde offeren voor de kerk, blijkt uit het ‘collectebakje’ dat hij inbouwde in zijn orgelbank. Op deze wijze kon hij tijdens de uitoefening van zijn functie toch zijn gave geven voor de kerk. Ook de huidige organist Ad van Sleuwen offert in het (door hem zelf te ledigen!) collectebakje in zijn orgelbank…


Hans van Rossum bezig met het stemmen van de Cornet IV sterk discant van het manuaal. Links van hem de verlengde houten pijpen van de Bourdon 16 vt van het pedaal.

Uit: Brabantse Orgelkrant 2008  

Vermeulen-koororgel (1969)

 

Foto René Troost

Dispositie

Manuaal C-f”’Pedaal C-d’
Bourdon 8′
Prestant 8′
Prestant 4′
Fluit 4′
Octaaf 2′
Mixtuur II-III sterk.
Subbas 16′
Pedaalkoppel
Mechanische tractuur met sleeplade.

Klop-kistorgel (2017)

De kerk beschikt sinds 2017 over een kistorgel, nieuw gebouwd door Gerrit Klop uit Garderen. De dispositie is Gedekt 8′ en Fluit 4′. Beide registers zijn gedeeld in bas- en discant. 

Organist

Organist van Hilvarenbeek is Ad van Sleuwen.

Marktconcerten 

Marktconcerten op alle donderdagen in juli en augustus van 2021.
Toegang gratis. Na afloop collecte. 
Van 12.00 tot 12.30 uur. 

In verband met de laatste regels is vooraf reserveren niet nodig, meer info eventueel via: marktconcerten-petruskerk-hilvarenbeek@hotmail.com 

Op het YouTube kanaal van Kerk-tv Hilvarenbeek zijn alle Markconcerten te volgen of terug te zien. 

Donderdag 1 juli 2021
Ad van Sleuwen, orgel, met Fien van Dingenen, blokfluit

Donderdag 8 juli 2021
Sjak Smulders – Ramon van den Boom, clavecimbel

Donderdag 15 juli 2021
Jacques Lemmens, orgel

Donderdag 22 juli 2021
Jac Peeters, orgel 

Donderdag 29 juli 2021
Ruud Verbunt, orgel  

Donderdag 5 augustus 2021
Sjak Smulders, orgel 

Donderdag 12 augustus 2021
Paul van der Heijden, orgel 
orgelmuziek van: W. Boyce, C.Ph.E. Bach  &  N. Moretti
Dit marktconcert is live te volgen via Beek-tv en via YouTube

Donderdag 19 augustus 2021
Wil van den Broek, orgel 

Donderdag 26 augustus 2021  
Ad van Sleuwen, orgel, met Fien van Dingenen, blokfluit

Orgelconcerten 

Vrijdag 24 september 2021
Aanvang 20.00 uur
Kaartverkoop voor aanvang van het concert: €10,00 p.p.
Reserveren is mogelijk via agoedend@gmail.com

Ad van Sleuwen, orgel en klarinet ensemble o.l.v. Maarten Jense, dirigent
Programma met Russische muziek, o.a. een versie van de Schilderijententoonstelling van Moessorgski voor orgel en klarinet ensemble.
De pianocyclus Schilderijententoonstelling behandelt een muzikale impressie van tien schilderijen gemaakt door de Russische kunstenaar Viktor Hartman (1834 – 1873). De russische componist Modest Moessorgski bezocht in 1874 een herdenkingstentoonstelling over Hartman die dat jaar was overleden. Moessorgski kwam op het idee de indrukken van de tentoonstelling in muziek om te zetten. Het werd een rijk gevarieerd werk en één van de meest spraakmakende pianocomposities van de negentiende eeuw. Mede door de fantastische bewerking voor symfonieorkest (1922) door de Fransman Maurice Ravel (1875 – 1937) werd de Schilderijententoonstelling een grote klassieke hit.
Daarnaast speelt Ad van Sleuwen een orgelwerk van Georgi Alexandrowitsch Muschel (1909-1989). Uit de Orgelsuite over Oezbeekse thema’s: Aria en Toccata. Het KlarinetNsemble voert het indrukwekkende orkestwerk Nacht op de kale berg van Moessorgski uit.

Sweelinck Festival

Er worden composities van Sweelinck gezongen en op orgel, klavecimbel en beiaard gespeeld. Een geweldige componist die 400 jaar geleden overleed, maar tot op heden niet aan bekendheid heeft hoeven in te leveren. In de Willibrorduskerk in Diessen én in en bij de Petruskerk van Hilvarenbeek, gaan de concerten plaatsvinden. 

Bij het bestellen is het belangrijk om het aantal kaarten en uw naam (namen), adres, postcode en woonplaats te vermelden. Zodra we uw bestelling ontvangen hebben krijgt u de kaarten per mail toegestuurd, nadat we uw betaling hebben ontvangen. We geven in onze reactie aan naar welke bankrekening u de toegangsprijs over kunt maken o.v.v. uw postcode en huisnummer. 

Vrijdag 1 oktober 2021

Diessen, Willibrorduskerk
Sweelinck Muziekfestival
Aanvang 20.00 uur.
Een concert € 12,50, beide concerten (ook 2 oktober): € 22,-
16 jaar of jonger gratis toegang, maar moeten wel een kaartje bestellen.
Toegangskaarten en info: mail te sturen naar omdhilvarenbeek@gmail.com.
Catherine Hawkins (sopraan), Enide Lebroqui (sopraan), Gert-Jan Verbueken (tenor), Jac Peeters (bariton), Stephan van der Maas (bas) en Fien van Dingenen (blokfluit). Artistieke leiding Ad van Sleuwen (orgel) en Ramon van den Boom (klavecimbel en directie).
Programma van de concerten op www.beeksebeiaard.nl.

Zaterdag 2 oktober 2021

Hilvarenbeek, Petruskerk
Sweelinck Muziekfestival
Aanvang 15.00 uur.
Op beiaard van Hilvarenbeek zal beiaardier Gideon Bodden werken van Sweelinck uitvoeren.
Programma van de concerten op www.beeksebeiaard.nl.

Hilvarenbeek, Petruskerk
Sweelinck Muziekfestival
Aanvang 20.00 uur.
Een concert € 12,50, beide concerten (ook 2 oktober): € 22,-
16 jaar of jonger gratis toegang, maar moeten wel een kaartje bestellen.
Toegangskaarten en info: mail te sturen naar omdhilvarenbeek@gmail.com.
Catherine Hawkins (sopraan), Enide Lebroqui (sopraan), Gert-Jan Verbueken (tenor), Jac Peeters (bariton), Stephan van der Maas (bas) en Fien van Dingenen (blokfluit). Artistieke leiding Ad van Sleuwen (orgel) en Ramon van den Boom (klavecimbel en directie).
Programma van de concerten op www.beeksebeiaard.nl.

Beiaard concerten 

Sinds 1985 verzorgt de Stichting “DE BEEKSE BEIAARD” de zomerconcertserie in Hilvarenbeek, waarbij nationale en internationale beiaardiers de schitterende beiaard bespelen. De dorpsbeiaardier speelt tijdens de weekmarkt en tijdens speciale momenten, zoals de Dodenherdenking en het Driekoningen zingen. De verbeterde beiaard klinkt fantastisch en laat de vele luisteraars genieten van deze mooie klanken. Elk concert ontvangen we de beiaardier en begeleiden we hem naar boven. Na het concert praten we dan nog even na in een van de horecagelegenheden aan de Vrijthof. Zorg dat u op tijd een fijne plek uitzoekt om naar de beiaard te luisteren. Dat kan op de luisterplaats aan de noordzijde van de kerk, op een van de terrassen rond de Vrijthof of op een van de nieuwe banken op de Vrijthof. 
beeksebeiaard.nl

Muziek

 
Brabants Orgelrijkdom VI ‘Drie Van Hirtum-orgels’ ‘BOF 201001’ 

J. L. Chr. Kittel (1732-1809) – Partita: Straf mich nicht in deinem Zorn
van de CD ‘Brabants Orgelrijkdom VI (gespeeld door Piet Groenendijk, 12 april 2010). Verkrijgbaar in de webshop.

Ad van Sleuwen (orgel) en Martien van Woerkum (flauto traverso).
CD met concerti van Telemann (traverso + orgel en orgel solo). 
Telemann (1681-1767) 
Concerts et Fantaisies:

Concert I TWV:D6 in D grt
Fantaisie TWV 33:34 in D grt
Concert IV TWV 42:e3 in e klt
Fantaisie TWV 33:21 in e klt
Concert VI TWV 42:a2 in a klt
Fantaisie TWV 33:19 in a klt
Concert V TWV 42:h2 in b klt
Fantaisie TWV 33:15 in b klt

Deze CD is verkrijgbaar à € 10,- bij Organisatie Stichting Erard.
Info: 013 5435762

YouTube

Op het YouTube kanaal van Kerk-tv Hilvarenbeek zijn alle Markconcerten te volgen of terug te zien. 

29 september 2018, uitreiking onderscheidingen aan Ad van Sleuwen en Daan Manneke:
Klik hier (1:13:10)

Gespeeld door Reinier Korver:

Johann Sebastian Bach over het adventlied “Nun komm, der heiden Heiland” BWV 661 (5:56)
Dietrich Buxtehude: Durch Adams Fall ist ganz verderpt (6:53)
Johannes Brahms: O Haupt voll Blut und Wunden (4:46)
Dietrich Buxtehude: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott (7:17)
Max Reger: Lobe den Herren, den mächtigen König (4:01)

Stichting Orgelkring Midden-Brabant

Het bestuur van de stichting bestaat sinds 2018 uit: 
Hans Schaaf (voorzitter), 
Ad van Sleuwen (vicevoorzitter),
Leo de Laat (secretaris, penningmeester), 
Rob Nederlof
Gerrit Janssen, 
Lia Timmermans. 

De marktconcerten worden niet door deze Orgelkring georganiseerd.

Meer info kunt u vinden op de website: www.orgelkringmiddenbrabant.nl

De kerk

Ruime driebeukige laat-gotische kruiskerk, waarvan de voorgangster al rond 1157 tot kapittelkerk was verheven. Het huidige gebouw is het resultaat van een reeks opeenvolgende verbouwingen. Het schip is wellicht nog 14de eeuws, het koor 15de eeuws, de dwarsarmen waarschijnlijk uit 1520, een noorderzijbeuk uit 1557 onder een dak met het schip en een even hoge zuidbeuk, breder dan de middenbeuk, uit 1585. Deze is vergroot na de brand van 1583. De resten van een vermoedelijk 10e eeuwse kerk bevinden zich onder het schip. Bij de bouw is gebruik gemaakt van tuf- en bakstenen. Blinde spitsboogvensters in het middenschip geven aan dat er eerst sprake was van lage zijbeuken. De houten tongewelven zijn 17de eeuws.

De toren stamt uit de 15de eeuw en bestaat uit 40 meter bakstenen basis met daarop een 30 meter hoge eikenhouten spits uit 1620. In de derde geleding van de toren staat een houten klokkestoel met drie luidklokken en een carillon. De oudste klok is in 1536 gegoten door Jasper Moer uit ‘s-Hertogenbosch. Deze klok wordt elke avond om 9.00 uur met de hand geluid ter herinnering het feit dat de bewoners van Westerwijk in 1390 hertogin Johanna van Brabant die van Brussel op weg was naar s-Hertogenbosch bevrijdden uit het drassige de Donk waarin ze was vastgeraakt. De toren is in 1990 gerestaureerd.

In het interieur vinden we het hoofdaltaar uit 1865 en een St-Sebastiaanaltaar uit ongeveer 1800. Verder twee koorbanken uit 1620, een rijk gebeeldhouwde preekstoel uit 1628 en twee barokke biechtstoelen uit de 18de eeuw. De twee koperen kroonluchters zijn 16de eeuws. Beeldhouwer Walter Pompe vervaardigde in 1729 de beelden van St-Joris en St-Sebastiaan. De ‘Christus op de koude steen’ stamt uit 1600. Een wandschildering uit de tweede helft van de 15de eeuws siert de torenmuur.

Info

Deze organisatie is vertegenwoordigd bij of lid van de Brabantse Orgelfederatie.

Fotografie: Wim van der Ros, Wijtse Rodenburg.

Laatste actualisatie: 1.12.2020