Service voor BOF-leden

– Document ‘verklaring geluidopnamen’. 

Dit formulier kan worden gebruikt als er toestemming wordt verleend aan iemand die opnamen wil maken van een concert. 
De concertgever (organist en eventuele meerdere musici) dienen daar uiteraard mee akkoord te gaan en kunnen dat aangeven door de verkaring mede te ondertekenen. Op deze wijze wordt overeengekomen dat de intenties van de opnamemaker niet commercieel zijn en kan er – indien daar aanleiding toe is – later (juridisch) worden teruggevallen op het document.

Klik hier voor het downloaden van dit Word-document (wordt meestal opgeslagen in uw download-map). U kunt daarna uw eigen orgelkringgegevens bij de cursieve tekstgedeelten invullen, eventueel uw logo toevoegen en vanaf dat moment dit document als uw eigen orgelkring-document gebruiken.
Daarna is het de bedoeling om enkele exemplaren, in 3-voud, bij concerten beschikbaar te hebben als zich de vraag ter plekke voordoet.

– BTW over orgelactiviteiten?

Op verzoek van de ALV heeft de Brabantse Orgelfederatie onderzoek laten doen naar de BTW-verplichting van de Brabantse Orgelfederatie.

Conclusie van het onderzoek: 
Als de opbrengst van een activiteit van een Culturele Instelling ten goede komt aan het doel van die Instelling hoeft zij over die opbrengst, binnen bepaalde grenzen, geen BTW te betalen. 

ANBI/CI vrijgesteld? 
De Brabantse Orgelfederatie staat bij de Belastingdienst genoteerd als een ANBI/CI, een Algemeen Nut Beogende Culturele Instelling. Dat betekent dat de Federatie geen schenkbelasting of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen, uitkeringen of erfenissen (en dat schenkers hun schenking aan de Federatie kunnen aftrekken voor de inkomensbelasting, soms meer dan 100%). 

De vraag rees: moet over producties van de Orgelfederatie, zoals cd’s en boeken, BTW worden betaald? En over inkomsten uit excursies?

De staatssecretaris van Financiën heeft daarover op 20 december 2012 een besluit genomen. Het besluit geldt voor sociaal-culturele instellingen maar b.v. ook voor sportclubs. 

Vrijgesteld onder voorwaarden 

Sociaal Culturele instellingen zijn vrijgesteld van de heffing van BTW voor fondsenwervende activiteiten. Er zijn enkele voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden: 
– indien de Stichting/organisatie voor haar primaire activiteiten door belastingdienst Den Bosch is aangemerkt als vrijgestelde instelling voor de BTW, in de zin van art. 11-1-f Wet OB, dan kan ze ook voor fondswervende nevenactiviteiten worden vrijgesteld indien: 
– bij een productie (cd’s, boeken) of bij diensten (excursies) wordt meegedeeld dat de netto opbrengst bestemd is voor het ‘goede doel’ (b.v. het doel zoals omschreven in de statuten), 
– de opbrengsten een maximum niet overschrijden (op dit moment: € 68.067 per jaar voor goederen en € 22.689 per jaar voor diensten). 
Voor details zie het besluit BLJB 2012/1982M van 20/12/2012 

En u? 
Goed nieuws dus voor de Brabantse Orgelfederatie. 
Maar wellicht ook voor uw activiteiten. Bent u betrokken bij een door de Belastingdienst erkende Culturele Instelling en verkoopt u goederen of organiseert u evenementen ten behoeve van uw doelstelling? Dan hoeft u, binnen bovengenoemde regels, over de opbrengsten daarvan geen BTW te betalen. 

Met dank aan Inventive Control Accountants en Belastingadviseurs en aan Loyens & Loeff N.V. 
juni 2013