De vereniging BOF en lidmaatschap

Vereniging Brabantse Orgelfederatie

De Brabantse Orgelfederatie (de BOF) is een Vereniging waarvan de leden vanwege een betrokkenheid bij het Brabantse orgel lid zijn. Iedereen is welkom om lid te worden en zo mede de doelstellingen van de BOF te verwezenlijken. Klik hier om lid te worden.
De BOF is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), tevens een Culturele Instelling en heeft dus de ANBI-C status. De voor ANBI-C benodigde openbare gegevens vindt u hier.
Schenkers aan een ‘Culturele Instelling’ krijgen een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen 1,25x een gift aan de BOF aftrekken van de inkomstenbelasting.
Ondernemingen mogen 1,5x hun gift aftrekken van de vennootschapsbelasting.
De extra giftenaftrek geldt over een maximum van € 5.000,- aan giften.

Doelstellingen

De provincie Noord-Brabant heeft een rijk orgelbezit dat zeer de moeite waard is om als cultureel erfgoed in stand te worden gehouden. Veel grote en kleine orgelkringen waar regelmatig concerten worden georganiseerd, rekenen op een grotere belangstelling dan de laatste jaren het geval was. In de loop der tijd is het orgel steeds onbekender geworden mede als gevolg van de ontkerkelijking. Veel mensen komen niet meer als vanzelfsprekend met dit prachtige instrument in aanraking. Om het tij te keren en de orgels en de orgelmuziek een nieuwe impuls te geven, heeft de Brabantse Orgelfederatie ambitieuze doelen. Zij is opgericht in de overtuiging dat het perspectief zoals geschilderd alle Brabantse orgelkringen in een actieve samenwerking zal verenigen en zo de doelstellingen van de federatie te realiseren.

‘De Brabantse Orgelfederatie heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de diverse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van diverse activiteiten op het gebied van het orgel. Brabantse orgelkringen, maar ook individuele organisten en belangstellenden kunnen lid worden van onze vereniging.’  


Het bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit:
Ruud Severijns (Middelbeers), voorzitter
Wim Goossens (Boxmeer), secretaris
Geurt Brouwer (Sint-Michielsgestel), penningmeester


Het bestuur wordt ondersteund door adviseurs:
Ir. Rens Swart (Welberg) Adviseur beheer

Activiteiten

Een aantal gebieden krijgt vanuit de Brabantse Orgelfederatie nadrukkelijk de aandacht. Zo is de federatie een wegwijzer bij het beheer van orgels. Dit is een belangrijke prioriteit, waarbij ook de Provincie heeft aangegeven dat er in het kader van monumentenzorg grote behoefte is aan een inventarisatie van de status van het orgelbezit in Noord-Brabant, met name gericht op de staat van het beheer en onderhoud. Bij deze functie wordt overigens niet alleen gedacht aan het beheer in technische en onderhoudsmatige zin, maar ook aan het gebruik van de orgels in de liturgie en bij concerten.
Het verzamelen en beschikbaar stellen van documentatie betreffende Noord-Brabantse orgels en orgelkringen wordt o.a. gerealiseerd middels deze website, het organiseren van excursies, het uitgeven van het jaarlijkse orgelmagazine ‘Brabants Orgelrijkdom‘, cd’s en andere uitgaves
Eveneens is van bijzonder belang de jaarlijkse uitgave en presentatie van de Noord-Brabantse orgelconcertagenda: alle concerten en excursies waarbij het orgel een rol speelt in één overzichtelijke agenda. Verder organiseert de federatie studiedagen en festivals. Ook excursies naar bekende en minder bekende orgels in Noord-Brabant worden georganiseerd.
Bij dit alles speelt het internet een belangrijke rol, zoals o.a. blijkt uit deze site. 
Ook opgeven voor de digitale nieuwsbrief van de Brabantse Orgelfederatie.

Sponsoren

De Vereniging Brabantse Orgelfederatie staat niet alleen bij de uitwerking en realisatie van haar doelstellingen. De provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds zeggen en zegden regelmatig financiële bijdragen toe. Mede dankzij deze bijdragen kunnen en konden belangrijke resultaten worden geboekt.

Provincie Noord-Brabant
Het omvangrijke project Beheer en inventarisatie van de Brabantse orgels ontving steun van het provinciebestuur. 
Het kende een subsidie toe van € 26.400,- voor de startperiode 2007-2009. 
De Brabantse Orgelfederatie heeft hiermee in samenwerking met eigenaren, het Bisdom, de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), orgeladviseurs, de Commissie Orgelzaken van de PKN en organistenverenigingen een plan gerealiseerd waarin orgels beter bespeeld en beheerd worden. Een ‘werkgroep beheer’ voert dit beheerproject uit.

Prins Bernhardfonds
Het Prins Bernhardfonds en het Cultuur Amateurfonds kenden ieder een bijdrage toe van € 3.000,- voor een beter beheer en bespeling van de orgels en de bevordering van de samenwerking van de diverse orgelkringen. In dat kader ziet o.a. deze Brabantse Orgelkrant 2008 annex Orgelagenda het licht. Het leesbare informatieve en kleurrijke resultaat is daardoor in een oplage van 10.000 exemplaren beschikbaar in de gehele provincie via o.a. de aangesloten orgelkringen, VVV’s en bibliotheken.

Financieel

De Belastingdienst merkt de Brabantse Orgelfederatie aan als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C). 
Dit houdt in dat giften, gedaan aan de Brabantse Orgelfederatie, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de gever. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 
Wij hopen dat dit mede een reden is om onze activiteiten financieel te steunen!

Alle openbare financiële informatie vindt u onder ANBI gegevens.

Statuten en huishoudelijk reglement

Klik hier voor de statuten.
Klik hier voor het huishoudelijk reglement 2015.
Klik hier voor huishoudelijk reglement 2022.

Service voor leden

Voor service ondersteuning klik hier.

Informatie

Wilt u geinformeerd worden en blijven dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven.
Verslagen van de algemene ledenvergaderingen.

Lid worden? 

Wilt u (of uw organisatie) lid worden, klik hier.