ALV – 23 november 2013

Algemene Ledenvergadering van 23 november 2013 in Berkel-Enschot.

Verslag Algemene Ledenvergadering
St-Caeciliakerk


1. Opening, mededelingen en agenda 
De aanwezigen worden door vice-voorzitter Wim van der Ros welkom geheten. Speciale dank voor BOF-ambassadeur Gerrit Janssen, voor zijn suggestie de Caeciliakerk als locatie te gebruiken, Ben Mensing, die de toegang daarvan regelde en Tommy van Doorn die het Gerrit Klop-orgel ten gehore zal brengen. Op pt 7 van de agenda wordt behandeld de toegezonden “Aanbevelingen van de Kascommissie”.

2. Verslag ALV 6 april 2013 
– De bloemen werden als “dank” voor hun gastvrijheid aan Hans van Rossum en echtgenote aangeboden. – Het verslag wordt verder, met dank aan de secretaris, goedgekeurd. 

3. Verkiezing bestuurslid 
– Op de eerder verzonden agenda nog een vraagteken, nu een zekerheid: de heer Frank Petter, nu burgemeester van Bergen op Zoom, heeft ingestemd met de bestuursvoordracht tot voorzitter te worden benoemd. Bij het bestuur zijn geen andere kandidaten voorgedragen. De leden wordt derhalve gevraagd in te stemmen met de bestuursvoordracht. De vereniging telt 79 leden. 47 leden hebben te kennen gegeven niet aanwezig te zullen zijn op de vergadering, 45 daarvan hebben verklaard in te stemmen met de voordracht, 1 onthouding, 1 tegen. Tijdens de vergadering zijn 16 leden aanwezig. Zij stemmen desgevraagd allen in met de voordracht. De voordracht wordt dus, in aanwezigheid of in vertegenwoordiging middels mail, ondersteund door 61 van de 79 leden.

Daarmee is besloten tot de benoeming van de heer Frank Petter als voorzitter van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie. De nieuwe voorzitter is verhinderd tijdens deze vergadering aanwezig te zijn en zal op een later tijdstip worden uitgenodigd zijn visie op de op de Brabantse orgelcultuur te geven. 
– Tommy van Doorn was gevraagd zich beschikbaar te stellen als opvolger van oud-bestuurslid Sietse van Wijgerden t.b.v. excursie-organisatie. Gezien onder meer zijn studies zal hij voorlopig geen bestuurslid kunnen zijn. Hij wil echter wel als adviseur meewerken aan het voorbereiden van de BOF-excursies. Die toezegging is met dank door het bestuur begroet. (Tommy zal op 11 juni 2014 in de Eindhovense Stadskerk zijn examenconcert geven. Iedereen is welkom. 

4. Jaarplan 2014 
– Bert Augustus maakt nog wat rapporten af tbv orgelbeheeradviezen, Henk Kooiker wordt de centrale persoon voor beheeradvisering. 
– De beleidsnotitie Orgel en Liturgie heeft wat weinig aandacht gekregen. Problemen zijn er rondom af te stoten kerken, geldgebrek voor orgelonderhoud, beperkte aandacht voor orgelzaken. Vanuit de Protestantse kerken is een rapport Redundante kerken opgesteld. Orgels zijn volgens RCE(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)-regels tot monument verklaard. Aan orgels iets wijzigen is lastig met de RCE-regels, maar ze slopen gaat zonder problemen. De huidige RCE-beleidslijn is: Behoud gaat vòòr restauratie. De leden van Arendonk, Spoor, van Sleuwen, Maters(?) melden zich om het onderwerp in een notitie te pakken, Henk Kooiker wil trekker zijn. Voor de volgende ALV (in april 2014) een eerste opzet.
– Jan Verschuren meldt dat hij ook actief is in de categorie Jeugd en Orgel, onder meer met een mogelijkheid tot het kunnen volgen van een workshop orgelspel aan de TUE. 
– Wies van Leeuwen (beleidsmedewerker Brabant) heeft gemeld dat de provincie geen geld heeft voor orgelprojecten, alleen wellicht voor orgelrestauraties. Daar moeten nog wel regels voor worden geformuleerd. Het bestuur gaat met hem praten. 
– De gemeente Breda heeft besloten geen subsidies meer aan muziek te besteden, alleen aan de speerpunten Erfgoed en Beeldcultuur. 

5. Begroting 2014
– De omschrijving “Opname uit Delafonds” suggereert een exploitatie tekort. Geld uit het Delafonds is echter geoormerkt voor Documentatie gerelateerde uitgaven, waartoe o.m. CD’s behoren. Als het fonds uitgeput is zal Dela om een nieuwe injectie worden gevraagd. Daarbij kan dan eenvoudig gerefereerd worden aan de gedane bestedingen, waarnaar al in de begroting verwezen wordt. Het bestuur zal zich binnen de begrotingsruimte bewegen. 
– De regeling rondom bestellingen van CD’s en andere producten gaat gewijzigd worden. Kees van den Akker krijgt directe toegang tot bestelmail’s en een gescheiden voor hem toegankelijke bankrekening. Daardoor kunnen bestellingen sneller in een eenvoudiger proces verwerkt worden. 
– Van nieuwe BOF-uitgaven worden altijd exemplaren door de Universiteit van Tilburg gekocht. Daarmee is een stuk archivering van BOF-documentatie zeker gesteld. 
– De leden uiten een behoefte aan een meerjarenplanning. In jaarplan 2015 zal hiermee een begin worden gemaakt. 
– De begroting 2014 is hierbij vastgesteld. 

6. Voortgang lopende projecten 

– Er hebben zich 5 ambassadeurs gemeld: Dick Evertse, Gerrit Janssen, Wout van Kuilenburg, Rochus van Rumpt en Anneke Waalwijk. Met hen is een eerste bijeenkomst geweest, een vervolg komt vroeg in 2014. 
– De opzet van het Festival Nieuwe Muziek wordt gewaardeerd, de uitvoering bevat nog enkele leermomenten. Over de financiële afwerking van het Festival loopt nog een discussie met Fontys. De ingebrachte composities worden niet door de BOF gepropageerd, dat wordt aan de componisten, dan wel de Fontys compositie-klas overgelaten. Een orgelcompositieprijs instellen? Gerard Maters wil daar eventueel aan meewerken. Ad van Sleuwen neemt initiatief, mogelijk met de compositieklas. 
– Excursies 2014 Begin mei een excursie naar Schaijk, Mill, Oploo, … In oktober naar Chaam, Ulvenhout, Ginneken, Gilze. Niet in de grote kerk van Breda, op zaterdag is daar geen goede excursie-mogelijkheid. Uitgangspunt bij de excursies: passende stukken bij te bezoeken orgels, gespeeld door professionele organisten. De organisten spelen pro domo. De opnames zijn deel van het project Documentatie. 

7. Wvttk-Rondvraag
– Aanbevelingen Kascommissie De recente aanbevelingen zijn nog niet door het bestuur behandeld. Uit de discussie: Gerard Maters helpt bij het opstellen van een Huishoudelijk Reglement. De mogelijkheden van een besloten discussieforum voor de leden wordt bekeken. Er bestaat al een onderscheid tussen de Ledenbrief (interne informatie) en de Nieuwsbrief (voor alle geïnteresseerden). Wel bestaat behoefte aan een frequenter verschijnen van een Nieuwsbrief. Input van de leden kan daar bij helpen. Bestaat een stimuleringsfonds tbv nieuwe ideeën? In de komende bestuursvergadering zullen de aanbevelingen door het bestuur worden besproken. 
– Alessandro di Bucchianico: Is een workshop eenvoudig orgelbeheer mogelijk? Henk Kooiker gaat een workshop regelen. 
– Gerard Maters: Het Marcussen-orgel uit Moerdijk heeft nu een goede plaats gekregen in Klundert, het klinkt daar goed. 
– Ben Mensing: In september 2014 is er een feestconcert ter ere van zijn 50-jarig organistenjubileum. Komt op BOF-site. 8. Volgende ALV/Sluiting 
– Voorgesteld wordt de volgende ALV te organiseren op zaterdag 12 april. Een locatie nog in overleg met de voorzitter te bepalen. 
– De vice-voorzitter sluit de vergadering met dank aan de inbreng van de aanwezigen. Graag tot 12 april 2014. 3 december 2014 

De vice-voorzitter, 
Wim van der Ros

De secretaris, 
Engbert Tienkamp 

 


Na afloop van de vergadering werd het uit 1993 daterende Klop-orgel o.a. toegelicht door Ben Mensing die destijds adviseur was bij de totstandkoming van dit orgel.