ALV – 12 april 2014

De leden van de Brabantse Orgelfederatie kwamen voor een Algemene Ledenvergadering in Boxtel op zaterdag 12 april 2014 bijeen van 10.00 – 11.00 uur in de Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18, 5281 AZ te Boxtel. 

Het verslag van de vergadering.

1. Opening, mededelingen en agenda
De 25 leden en hun aanwezige partners worden door de nieuwe voorzitter Frank Petter verwelkomt. Hij introduceert zichzelf. De agenda wordt vastgesteld. 

2. Verslag ALV 23 november 2013, Berkel-Enschot 
– Het verslag wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd. 

3. Bestuursverslag 2013.

– Het bestuursverslag wordt vastgesteld. 

4. Financieel verslag 2013 
Penningmeester Geurt Brouwer geeft een nadere toelichting op het financiële verslag. Het Festival Nieuwe Muziek 2013 is niet op de begroting 2013 geplaatst, omdat de organisatie daarvan budgetneutraal was opgezet. In de praktijk is echter gebleken dat daarover met Fontys gemaakte afspraken niet waar konden worden gemaakt. Daardoor heeft het Festival, na een moeizame afsluitende overeenkomst, helaas kosten opgeleverd voor de Orgelfederatie. De Kascontrolecommissie, bestaande uit Gerrit van der Schouw en Henk Kooiker hebben de kascontrole uitgevoerd. Commissielid Henk Kooiker brengt verslag uit. 
Opmerkingen daarbij: 
– voorraden CD’s en boeken zijn niet in de balans opgenomen als vermogen. Arbitrair is € 5,- opgenomen. Reden is dat behalve verkopen de CD’s en boeken ook gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Daardoor is de financiële telling niet exact. De penningmeester heeft wel een lijst toegevoegd van de voorraad ultimo 2013.
– Naar aanleiding van de bestuurlijke reactie op de aanbevelingen van de kascommissie over 2012 meldt de kascommissie over 2013: 
– een huishoudelijk reglement is in wording 
– de huidige boekhouding in Excel is juridisch en praktisch meer dan acceptabel. Overigens blijft de penningmeester zoeken naar andere passende mogelijkheden zonder een daarvoor noodzakelijke aanschaf van een nieuwe verenigings-PC.
– CD’s hebben een beperkte levensduur. Duurzaam documenteren in beeld- en geluidsopnames moeten daarom verder worden uitgebouwd.
Op basis van haar bevindingen stelt de kascontrolecommissie voor de jaarcijfers 2013 goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor haar gevoerde beleid. De vergadering stemt bij acclamatie in met dit voorstel. Als leden van de kascontrolecommissie worden benoemd Peter van Rumpt en Leo Spoor. 

5. Voortgang lopende projecten 

– Ambassadeurs: Wim van der Ros meldt: Op 10 april waren 4 ambassadeurs aangemeld, nadat Dick Evertse zich om gezondheidsredenen heeft terug getrokken. Als eerste project is afgesproken: maak orgels bereikbaarder, ook voor amateur-organisten. Dat vanuit BOF proberen te regelen met orgelbeheerders. Daarbij ook spelregels formuleren: wie mag wat wanneer verwachten bij het bespelen van een orgel. En ook b.v. per orgel een speelboek voor de orgelbeheerders beschikbaar maken, waarin bezoekende bespeler hun personalia schrijven. Meer ambassadeurs zijn welkom, zodat een dekkend netwerk van BOF-ambassadeurs over Brabant ontstaat.
– Excursies: Wim van der Ros meldt: De voorjaarsexcursie op 17 mei gaat in de NO-hoek: Grave, Mill, Zeeland en Uden. De najaarsexcursie op 4 oktober gaat in de ZW-hoek: Chaam, Ulvenhout, Breda-ginneken, Gilze. Sommige interessante orgels zijn te prijzig (€ 1000,-) om aan te doen tijdens een excursie. Wie suggesties heeft om die beperking te omzeilen dan wel op te lossen: graag een seintje. Henk Kooiker vraagt zich af: Is de ten gehore gebrachte muziek het best passend op het betreffende orgel? Hij ontvangt graag meer commentaar. 
– Orgelmagazine: Wijtse Rodenburg: Brabants Orgelrijkdom is klaar na 3 maanden hard werken. De dozen staan klaar op een pallet in Sint-Petrus Basiliek, om mee te verspreiden bij lokale VVV’s en bij orgelconcerten. Na enige technische strubbelingen wordt een videoverslag van de presentatie van het eerste exemplaar getoond. Het eerste exemplaar is op 9 april gepresenteerd aan Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, de heer Wim van de Donk. 

6. Rondvraag 
– Gerrit Janssen vraagt: waarom verschillen de prijzen voor deelname aan de BOF-excursies? 
Antwoord: Er is een BOF-ledenprijs en een niet-BOF-ledenprijs. Daarnaast hebben KVOK-leden vrij toegang tot de mede door het KVOK georganiseerde excursies, maar deze moeten dan wel betalen voor de betreffende CD. 
– Wim van der Ros: Op Orgelradio (Radio 5: Musica Religiosa) komt een 4e uitzending, speciaal rondom de Loret-orgels. Deze uitzending is gepland op zondag 18 mei van 22.03-23.00h (Actualiteiten kunnen deze datum wijzigen). 
– Er bestaat een Vereniging Beheerders van Monumentale kerkgebouwen, de VBMK. Wim van der Ros zal daar namens de Orgelfederatie aan deelnemen. 

7. Volgende ALV/Sluiting 

– Voorgesteld wordt de volgende ALV te organiseren op zaterdag 25 oktober 2014. Een locatie nog in overleg met de voorzitter te bepalen. 
– Voorzitter Frank Petter sluit de vergadering met dank aan de inbreng van de aanwezigen. Graag tot 25 oktober 2014 of eerder. 

Na afloop speelt Kees van Houten Bach-werken op het Pels & van Leeuwen-orgel met een toelichting. Vervolgens vertelt Ruud van Nooijen van de Stichting Kerkconcerten Boxtel buiten iets over de geschiedenis van deze historische plek van Boxtel. En daarna is er in de Sint-Petrus Basiliek een toelichting op het Smits-orgel van Kees van Houten. Tommy van Doorn laat het orgel klinken in enkele Franse werken. 

april 2014 
De voorzitter, Frank Petter
De secretaris, Engbert Tienkamp


Fotocollage Ruud van Nooijen.