ALV – 6 april 2013

Algemene Ledenvergadering van 6 april 2013 in Wijk en Aalburg

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ‘Vereniging Brabantse Orgelfederatie’ is op zaterdag 6 april gehouden in Wijk en Aalburg waar de leden te gast waren bij orgelbouwer Hans van Rossum.

Tijdens de vergadering zijn twee bestuursmutaties door de aanwezige leden, aangevuld met stemmen die per volmacht waren uitgebracht, goedgekeurd. 
De secretaris, Engbert Tienkamp, werd voor vier jaar herbenoemd.

Tevens werd Geurt Brouwer uit Sint-Michielsgestel benoemd tot bestuurslid. Hij zal de functie van penningmeester voor zijn rekening gaan nemen.

Verslag

1. Opening, mededelingen en agenda
– Han Polman heet de 16 aanwezigen welkom. Hij kan als Commissaris van de Koningin in Zeeland geen voorzitter meer zijn van de Brabantse Orgelfederatie. Tijdens deze ALV zal hij nog de vergadering voorzitten. 
– Bestuurslid Sietse van Wijgerden is niet aanwezig vanwege werkzaamheden. Vanwege zijn verdere werkzaamheden ziet hij zich ook genoodzaakt zich zijn functie als bestuurslid te beëindigen. 
– De BOF heeft per 6 april 2013 78 leden. Voor een quorum zijn 39 leden benodigd. Aanwezig zijn 16 leden, 35 leden hebben zich afgemeld, waarvan 3 zich onthouden van stemming en 32 instemmen met de voorstellen. Dus 16+32=48 leden kunnen besluiten nemen. 

2. Verslag ALV 20 oktober 2012
– ad 1.: de vereniging telt op 20/10/2012 geen 82 maar 71 leden
– ad 6.: er heeft nog geen overleg plaats gevonden met Stichting Orgelconcert Breda om afstemming van data van Bredaas Orgelconcours en Festival Nieuwe Muziek te regelen. Word Wim van der Ros toegezegd. 
– Het verslag wordt verder, met dank, goedgekeurd.

3. Bestuursverslag 2012. 
Wordt, met dank, goedgekeurd.

4. Jaarrekening 2012 
– Een samenvatting van de jaarrekening wordt rondgedeeld. 
– Bert Becht heeft helaas tussentijds moeten besluiten zijn functie as penningmeester te beëindigen. Het bestuur heeft daarna Geurt Brouwer aangezocht als administrateur. Hij heeft de jaarrekening 2012 opgemaakt. 
– De voorraadwaarde is in voorgaande jaren niet optimaal bijgehouden. Dat betreft Cd’s en Loret-boeken. Het bestuur heeft besloten die voorraad op 0 te waarderen.
– De Kascommissie, bestaande uit Gerard Maters en Henk Kooiker, bijgestaan door Gerrit van der Schouw, heeft de door het bestuur aangeleverde informatie onderzocht en geconcludeerd dat“de geldstromen van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie op de juiste wijze zijn verwerkt en … worden weergegeven in de jaarcijfers 2012”. Daarnaast gaat de Kascommissie lopende procedures in kaart brengen, die van aanbevelingen voorzien en aan het bestuur ter bespreking voorleggen. Uiterlijk tijdens de najaarsvergadering zal het resultaat daarvan aan de leden worden voorgelegd. De Kascommisie stelt voor om de jaarcijfers 2012 goed te keuren en het bestuur te déchargeren voor het door haar gevoerde beleid (zie bijlage). 
– De vergadering stemt in met het voorstel van de Kascommissie, het bestuur wordt gedéchargeerd voor 2012, met dank aan de administrateur.

5. Verkiezing bestuurslid.
De leden hebben een rooster van aftreden ontvangen. Engbert Tienkamp moet statutair aftreden, hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Bert Becht heeft zich teruggetrokken als bestuurslid. Dank voor zijn getoonde inzet. Sietse van Wijgerden trekt zich terug als bestuurslid vanwege drukke bezigheden. Dank voor zijn inspanningen.
Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld de heer Geurt Brouwer. De aanwezigen stemmen in met de herverkiezing van Engbert Tienkamp en met de verkiezing van Geurt Brouwer. Dat, gevoegd bij de instemming op de bestuursvoorstellen die via e-mail zijn binnengekomen, leidt er toe dat beide heren kunnen worden benoemd. Zij accepteren de (her-)benoeming tot bestuurslid.
Het bestuur heeft contact met een kandidaat-voorzitter. Deze heeft bedenktijd gevraagd. 
Voor een opvolger van Sietse van Wijgerden worden suggesties op prijs gesteld.

6. Voortgang lopende projecten
– Over mogelijke ambassadeurs voor de BOF is een notitie naar de leden gestuurd. Het gaat onder meer om promotie van de BOF, verspreiding van Brabants Orgelrijkdom en regelmatig overleg tbv orgelactiviteiten. Een waarschuwing klinkt geen activiteiten op te zetten die ook door orgelkringen worden opgezet. De subsidiemogelijkheden zijn beperkt, dus opletten niet te vissen in dezelfde vijvers. En ook: wat levert een ambassadeurschap op, want ambassadeur zijn kost tijd. De voorzitter meldt dat de opzet is elkaar te versterken, wat kunnen we van elkaar leren zonder te concurreren. Voor de najaarsvergadering zal er overleg zijn met aangemelde ambassadeurs (tot nu toe uit Kaatsheuvel en Waalwijk).
– Wordt er al iets aan orgel-voorlichting op scholen gedaan? Nee, nog niet. Wel is in Oosterhout in 2012 een voorbeeldig project opgestart rond orgel en dierendag. Tijdens de volgende ALV zou een brainstormsessie over voorlichting nuttig kunnen zijn.
– Festival Nieuwe Muziek 2013. Er zijn voldoende composities binnengekomen om van FNM2013 een aantrekkelijk gebeuren te maken. Daarbij worden vooral Fontys-studenten ingezet. Daarnaast wordt een mini-symposium opgezet in samenwerking het Hans Fidon (orgelpark A’dam), met onder meer Daan Manneke. Voor het internationaal Orgelconcours in Breda zijn 2 composities geschreven, die nu zelfs in de VS worden uitgevoerd, met vermelding naar het Bredase concours. Een goed promotie-instrument dus. Gaat dat ook met composities voor FNM2013 gebeuren? Over composities van het vorige FNM is weinig meer vernomen. 
– Excursies 2013. Worden georganiseerd met Henk Kooiker, De eerstkomende op 20/4 is rond eind 20ste eeuw orgels, de tweede in september, rond begin 20e eeuw orgels. De excursies+CD bedruipen zichzelf financieel. 

7. Rondvraag.
– Is bekend welke orgels ter beschikking (kunnen) komen uit te sluiten kerken? De bekende info staat op de BOF-site. Het gaat daarbij om alle orgels, niet alleen de historisch interessante exemplaren. Maar aanvullende informatie wordt zeer op prijs gesteld. Met de Bredase Bisschop Liesen staat nog een gesprek op het programma om in elk geval meer inzicht te krijgen over de bisschoppelijke bedoelingen en aanpak in West-Brabant (en Zeeland).
– BTWheffing. Is bekend of BTW moet worden afgedragen over orgelactiveiten? Niet helemaal duidelijk. Een vraag daarover loopt nog bij een bevriende fiscaal jurist. De nieuwe penningmeester probeert snel een antwoord te krijgen. Afgezien daarvan: BUMA-rechten worden betaald waar nodig. 
– Kascommissie 2013. Wie vormen de Kascommissie 2013? Het bestuur stelt voor Henk Kooiker, lid van KC 2012, en Gerrit van der Schouw, ondersteuner van KC 2012. Waar nuttig is er ruimte voor een ondersteunend of reservelid. 
– Organisatie BOF. Een aantal zaken zouden duidelijker geregeld kunnen worden als de BOF een Huishoudelijk Reglement zou hebben. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid. 

8. Volgende ledenvergadering en sluiting
– De volgende ALV zal plaats vinden 28 september 2013, indien vergaderruimte beschikbaar is. 
– Met dank voor de bijdragen van de aanwezigen beëindigt oud-voorzitter Han Polman deze Algemene Ledenvergadering. Aansluitend wordt het eerste exemplaar van het Orgelmagazine Brabants Rijkdom 2013 door vice-voorzitter Wim van der Ros overhandigd aan oud-voorzitter Han Polman met daarbij dank voor inzet en verrichte inspanningen. Han Polman is 4 jaar voorzitter geweest en hij ziet die functie als een kroon op zijn bestuurlijke activiteiten in Bergen op Zoom. Hij suggereert een mogelijke samenwerking tussen Brabant en Zeeland, zijn nieuwe werkplek, op orgelgebied. Mogelijk wordt in 2014 (2e zaterdag in september) de Nationale Orgeldag in Zeeland georganiseerd. Han Polman zal daar graag aanwezig zijn. De vice-voorzitter overhandigd tot slot bloemen voor mevr. Polman. Hans van Rossum en echtgenote krijgen ook bloemen als dank voor hun gastvrijheid. Hans demonstreert vervolgens enkele orgels met ‘getreden wind’. En daarna worden bestelde exemplaren van Brabants Rijkdom 2013 verdeeld. 

november 2013