ALV – 3 november 2018

Wijk en Aalburg/Boxmeer, 3 november 2018.

1. Opening, mededelingen en agenda.
– Voorzitter Frank Petter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. We zijn te gast bij ons lid Hans van Rossum, dank voor de gastvrijheid. De penningmeester heeft zich ziek afgemeld net zoals adviseur Henk Kooiker. 2 leden hebben zich afgemeld zonder het verstrekken van een volmacht. 23 leden hebben zich afgemeld met een volmacht verstrekt aan Wim Goossens en 31 leden hebben zich afgemeld met een volmacht verstrekt aan Wijtse Rodenbrug. 18 leden hebben de aanwezigheidslijst geparafeerd dan wel ondertekend. Deze lijsten en volmachten zijn aangehecht aan het originele verslag. Derhalve zijn 72 leden fysiek dan wel vertegenwoordigd aanwezig. Het Quorum wordt vastgesteld op 50 derhalve kan rechtsgeldig over een aantal besluiten vergaderd worden. We kunnen vandaag een nieuwe voorzitter kiezen, waarna uw voorzitter na een periode van ruim 5 jaar zal terugtreden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Verslag ALV van 14 april 2018 gehouden te Boxtel. 
– Het verslag geeft verder geen aanleiding tot nadere vragen of wijzigingen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend.

3. a. Verkiezing bestuursvoorzitter.
– Er is een kandidaat Ruud Severijns.
Deze wordt unaniem bij acclamatie gekozen tot voorzitter. Frank Petter memoreert dat hij de nieuwe voorzitter al kent van zijn tijd dat ze samen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant zaten. Het kan verkeren dat hij door Ruud Severijns wordt opgevolgd. De nieuwe voorzitter dankt voor het in hem gestelde vertrouwen. De voorzitter gaat vol enthousiasme aan de slag om vooral mét elkaar belangrijk cultuurgoed voor de provincie in stand te houden.

3. b. Afscheid aftredend voorzitter.
– De vicevoorzitter dankt de aftredend voorzitter voor zijn werk voor de Brabantse Orgelfederatie. Als Burgemeester van Bergen op Zoom weet je dat je geroepen wordt tot voorzitter van deze vereniging. Hij overhandigt bloemen als dank bestemd voor de echtgenote voor de tijd dat de voorzitter actief was voor de vereniging. Hij spreekt de wens uit dat de gezondheidsproblemen voorbij zijn.
– In zijn repliek antwoordt Frank Petter dat hij in zijn predikantentijd in Goes al kennis maakte met het fenomeen orgel. Ook werd het hem duidelijk dat als je burgemeester van Bergen op Zoom wordt er een gerede kans bestaat dat je ook als voorzitter van de BOF gevraagd wordt. Het ga jullie allen en de BOF zeer goed. Hij weet dat de BOF zich verzekerd heeft van een goede opvolger waarbij het bestuurlijk goed zal lopen. In het Orgelmagazine 2019 zal extra aandacht worden besteed aan de nieuwe voorzitter, zo wordt gemeld.
– Onze webmaster en createur Wijtse Rodenburg overhandigt de scheidend voorzitter een handzaam fotoboekje met zijn activiteiten binnen de BOF. Het koste hem wel enige moeite om goede foto’s van de scheidend voorzitter te vinden. Maar het resultaat mocht er zijn en de scheidend voorzitter toont verrast en dankbaar. 
De voorzitter verzoekt aan de vicevoorzitter het restant van de vergadering voor te zitten en neemt nog geen plaats aan de bestuurstafel.

4. Begroting 2019.
De penningmeester kan wegens ziekte geen toelichting geven.
De begroting 2019 wordt goedgekeurd en ten blijke daarvan door de benoemde voorzitter en secretaris ondertekend. Er wordt op verzoek van de secretaris nadien een restrictie gemaakt dat € 750 wordt gereserveerd voor het in 2019 te houden Improvisatie Festival 2019. De begroting 2019 wordt dien overeenkomstig aangepast. De vergadering gaat daarmee unaniem akkoord. De Controlecommissie voor 2018, bestaat uit Gerrit Janssen en Loek van Van Nes. Zij zullen de te controleren jaarstukken 2018 tijdig krijgen. 

5. Voortgang lopende projecten.

– Jeugd & Orgel projecten/activiteiten.
Ad van Sleuwen verhaalt enthousiast over zijn ervaringen met de jeugd en de narigheid van een zwaar beschadigde orgelpijp die tot schrik van de kinderen uit het orgel gevallen was. Het is leuk om met kinderen te werken en met het DOE-orgel bezig te zijn. Karel Blok kan het enthousiasme van de jeugd vanuit een project te Waspik met het Doe-orgel beamen. Een grote groep kinderen op een oksaal is wel geen feest. Maar dat is te managen. De vicevoorzitter meldt nog een aantal activiteiten met het Doe-orgel. In het Festival te Eindhoven is het Doe-orgel gepresenteerd. Via Omroep Brabant werd het DOE-orgel in een prachtige compilatie vliegensvlug in elkaar gezet door Ad Van Sleuwen en Wim van der Ros, waarna zelfs “het leven is goed in het Brabantse Land” klonk. Het Doe-orgel is daarnaast internationaal in Antwerpen ingezet. De orgelkring Schijndel heeft zelf een DOE-orgel aangeschaft. Het idee werd vanuit Orgelkids geopperd om in 2019 een landelijk festival voor het DOE-orgel te organiseren. Tot slot Verschueren orgelbouw heeft belangeloos een kleine breuk in het Doe-orgel gerepareerd.

– Improvisatie Festival 2019
René Bouman meldt mede namens Ad van Sleuwen:
Het Improvisatie Festival zal plaatshebben in Tilburg op zaterdag 18 mei 2019.
1. In de ochtend zal worden geïmproviseerd door toetsenisten van divers pluimage met als thema een of ander verhaaltje. Ter vergadering kwam het schrikbeeld van het improviseren bij “een aanval van 24 krokodillen” aan de orde. René zal als ´regelneef´ optreden. De onderbouwing via een inleiding op die morgen “wat is improviseren” komt tot stand in nauw contact met o.a. docent Ruud Huijbregts. Improviseren is over een drempel heen stappen.
2. Na de middag komen conservatorium leerlingen van diverse richtingenaan bod. Ook de Jazzafdeling. We hoorden een voorstel om Psalm 48 – al dan niet geschikt Frank Petter? – in een Samba ritme uit te voeren. De toon is daarmee wel gezet.
De gedachte is om een vervolgcursus improvisatie via het conservatorium te laten geven.
3. Locatie is de kapel van het conservatorium te Tilburg en er kan los van dominee of pastoor gemusiceerd worden op een orgel. Er staan twee orgels ter beschikking.
4. De opzet dient laagdrempelig te zijn zo luidt de gedachte van de heren organisatoren op vraag van nieuw lid en orgeladviseur Jaap-Jan Steensma. 
5. Nevendoel is juist ook andere toetsenisten kennis te laten maken met een pijporgel.

– Buma problematiek bij uitvoeringen op carillons
De aanvrager van dit onderwerp (Nick van Broekhoven) is helaas niet aanwezig en het onderwerp wordt na een korte uitleg door de secretaris niet behandeld.

– Excursies 2019
Voorjaar: Klundert, Willemstad, Klundert, 6 april 2019.
Najaar: Eindhoven (Walcker-orgel); Basiliek Oirschot, Boxtel Smits-orgel waar een cd-portret van wordt gemaakt. Datum nader te bepalen. Mochten leden orgels op het oog hebben voor een latere excursie dan houdt het bestuur zich aanbevolen.

– Basisstudiedag 2019
Van belang is basale kennis te delen, dat een organist bij kleine storingen die zelf kan verhelpen. Over een dergelijke dag wordt positief gedacht. Welk orgel is daar voor te gebruiken of welke locatie is geschikt? Overleg hierover vindt plaasts met Van Rossum Orgelbouw.
a. Stemmen tongwerken.
b. Verhelpen kleine storingen.

– Brabantse Orgelmuziek.
René Bouman meldt:
Samen met Ad van Sleuwen, Wim Goossens trekken zij de kar op dit onderwerp. Het doel is zoveel mogelijk orgelmuziek van Brabantse componisten letterlijk uit de kast(en) te trekken. Hij bericht uitgebreid van een recente zoektocht naar composities van Brabantse componisten. Hij trof veel aan in de kasten van de Korvelse kerk te Tilburg die verlaten is. (Besouwen, Toon Arts, J. Van Oers, J. Van Nuenen passeren de revue). Er meldt zich een mogelijk familielid van Antoon Arts uit de vergadering. Contacten worden gelegd. Eerder had de secretaris een conversatie met adviseur Ad van Sleuwen over Benedictus Buns, over Brabantse Renaissance componisten en de zoektocht naar de Boxmeerse orgelbouwer Johann Winkels. De werkgroep is actief.
Op de BOF-website staan de eerste resultaten van Brabantse componisten.

– Inzet Leden BOF
Nog meer met elkaar communiceren ook via bv Facebook of de BOF- Nieuwsbrief.
Deel activiteiten met elkaar ook via de website van BOF info@brabantorgel.nl

6. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

7. Volgende Algemene Ledenvergadering 2019.
De voorjaars-ALV is gepland op woensdag 17 april 2019 te Dongen. (Tevens presentatie Brabants Orgelrijkdom 2019).

8. Sluiting.
De vicevoorzitter sluit om 11.35 uur de vergadering door de aanwezigen te danken voor hun aanwezigheid en inbreng en geeft buiten de vergadering het woord aan orgeladviseur Jaap Jan Steensma over het in de werkplaats van Van Rossum Orgelbouw lopende restauratieproject van het Bätzorgel uit Breukelen.

Klundert, 13 april 2019 met of zonder wijziging goedgekeurd.

De voorzitter, De secretaris,
Ruud Severijns Mr. Wim Goossens

Na de vergadering wordt uitvoerig en interessant door Jaap Jan Steensma en Hans van Rossum het wel en wee van de familie Bätz orgelbouwers uit de doeken gedaan. Meer specifiek is aandacht voor het Gideon Thomas Bätz-orgel uit Breukelen (1787) dat in de werkplaats van Van Rossum orgelbouw ter restauratie staat. Jaap Jan is daarbij adviseur. De feilen van het orgel (o.a. het wellenbord) worden belicht. Witte bouwde in 1867 een onderklavier in de orgelkas met drie milde registers, kennelijk bestemd voor intermezzo bij volkszang van lange adem. Opvallend blijft die toevoeging. Ad van Sleuwen laat twee gereedgekomen registers in een vrije improvisatie klinken. Uitvoerig wordt het interessante wel en wee van het orgel ook wat betreft de toonhoogte van 408/409 via 423 naar 440 Hz en terug naar 423 vakkundig voor het luisterend oor en oplettend oog gedemonstreerd. Daarbij is de opvallende revival en heldere terugkomst van een totaal register en een oude nog niet geïntoneerde en verlengde pijp (via het uitrollen en “afplakken” van de stemkrul) van een ander register oor strelend! Daarbij wordt de kern niet vergeten. Wij wensen adviseur en orgelbouwer succes bij het vervolmaken van deze restauratie en zeggen dank voor de kijk in de keuken en de genoten gastvrijheid.