ALV – 17 april 2019

Algemene Ledenvergadering te Dongen, 17 april 2019.

1. Opening, mededelingen en agenda.
– Voorzitter Ruud Severijns opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. We zijn te gast in het Parochiecentrum te Dongen, dank voor de gastvrijheid. Het is voor de voorzitter de eerste keer dat hij een ALV voorzit. De penningmeester is wat verlaat 29 leden hebben zich afgemeld en hebben een volmacht aan een van de bestuursleden verstrekt. 33 leden hebben de aanwezigheidslijst geparafeerd dan wel ondertekend. Deze lijst en volmachten zijn aangehecht aan het originele verslag. Derhalve zijn 62 leden fysiek dan wel vertegenwoordigd aanwezig. Het Quorum wordt vastgesteld op 51 derhalve kunnen rechtsgeldig besluiten genomen worden, waarvoor een quorum vereist is. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. a. Verslag ALV van 3 november 2018 gehouden te Wijk en Aalburg.
Het verslag geeft verder geen aanleiding tot nadere vragen of wijzigingen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend. 
2. b. Jaarverslag 2018.
Het verslag geeft geen aanleiding tot nadere vragen of wijzigingen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend. 

3. Bestuursverkiezing. 
Statutair zijn aftredend en herkiesbaar. Wim van der Ros en Wijtse Rodenburg. Zij worden unaniem bij acclamatie gekozen tot bestuursleden. 

4. Financiën 2018. 
De penningmeester is nog onderweg. Dit agendapunt wordt met instemming van de vergadering verschoven naar een later tijdstip in de vergadering. 

5. Voortgang lopende projecten. 
– Jeugd & Orgel projecten/activiteiten benaming. Wim van der Ros geeft toelichting. Het Doe-orgel staat opgesteld in de vergaderruimte. Het orgel is afgelopen jaar in de aandacht geweest van Omroep-Brabant. Er zijn er zo’n 50 exemplaren van in de wereld is zijn inschatting. De naam van het orgel wordt veranderd in Orgelkids Noord-Brabant met als sub-naam Brabantse Orgelfederatie. De nieuw tenaamstellingen komen op de kist met aan de kopse kanten het BOF-logo. Orgelkids bestaat 10 jaar en er is in juni een workshop in Amersfoort uitgeschreven door het RCE. Er is daarnaast een compositieopdracht uitgeschreven voor kleine werken voor het orgeltje. Wim van der Ros is voorzitter van de commissie die de composities gaat beoordelen. 
– Improvisatiefestival te Tilburg 18 mei. 
René Bouman verhaalt enthousiast. Er is een fraaie folder gereed die wordt uitgereikt aan de vergadering. Ad van Sleuwen en de spreker zijn de leidende figuren van de BOF in dit project samen met docenten van Fontys Conservatorium te Tilburg. De coördinatie ligt bij René Bouman. Elke toetsenist mag meedoen. Locatie is de kapel van het conservatorium te Tilburg en er kan los van dominee of pastoor gemusiceerd worden op een orgel, zo zegt de spreker. Er staan twee orgels ter beschikking. De opzet is laagdrempelig zo luidt de gedachte van de heren organisatoren. Nevendoel is andere toetsenisten kennis te laten maken met een pijporgel. 
– Excursies 2019. Henk Kooiker neemt het woord. 
Najaars-excursie is 12 oktober 2019: Eindhoven (Walckerorgel); Basiliek Oirschot, Boxtel Smitsorgel waar een Cd-portret van wordt gemaakt. 
In 2020 wordt gedacht aan een excursie te Goirle en Tilburg. 
Wim van der Ros meldt dat de onlangs gehouden excursie van 6 april in Klundert, Willemstad, Klundert een doorslaand succes was. 100 deelnemers waren aanwezig. Een zeer goed resultaat, ook in financiële zin. 
– Basisstudiedag 2019. 
Wim van de Ros meldt dat op een nog nader te bepalen datum bij Pels & Van Leeuwen te Rosmalen deze basisstudiedag zal plaats hebben. Van belang is basale kennis te delen, zodat een organist bij kleine storingen die zelf kan verhelpen: a. Stemmen tongwerken. b. Verhelpen kleine storingen. Henk Kooiker meldt dat het zelf stemmen uiteraard tot de mogelijkheden behoort. 
– Inzet Leden BOF. 
De Voorzitter meldt dat het van belang is na te denken over de toekomst van de BOF en de Brabantse orgelcultuur. Denk aan een veelvoud aan kerksluitingen. Hoe om te gaan met het Brabantse rijke orgelcultuurgoed? Als bestuur werken we aan een beleidsplan. Op 9 mei zit het bestuur van de BOF voor een brainstormsessie bij elkaar. Signalen vanuit de leden zijn welkom, zij worden door de secretaris gaarne verzameld. Het is van belang dat de BOF –ondanks de vergrijzing- ook over 10 jaar nog kan functioneren.

4. Financiën 2018. 
De penningmeester is ter plaatse. 
De Controlecommissie bestaat uit Gerrit Janssen en Loek van Van Nes. Zij hebben controle uitgevoerd. Zij vinden dat: 
• het aantal particulieren en rechtspersonen dat lid is van de BOF te laag. Zij stellen acties voor om gemeentes aan te schrijven. 
• de uitleen van het Doe-orgel minimaal is.
• de verkoop van Cd’s minder snel gaat. 
• een aanvraag bij het DELA-fonds wenselijk is. Wim van der Ros meldt: De orgelkringen doen de activiteiten en die dienen subsidie aan te vragen. Te weinig Brabantse organisten zijn lid van de BOF, aldus Wijtse Rodenburg. De Voorzitter meldt dat er contact komt met het DELA-fonds. De penningmeester meldt dat er een groeiend kassaldo is. Spreker vraagt en krijgt applaus voor de werkzaamheden ter zake de excursies georganiseerd door Wim van der Ros, Henk Kooiker en Wijtse Rodenburg: “Heren dank voor jullie inzet.” Applaus.
Leo de laat vraagt naar € 340 aan betalingsverschillen. Het bedrag staat voor de niet inbare contributies, aldus de penningmeester. De Controlecommissie geeft haar akkoord over de boekhouding 2018. De vergadering stemt daarna in: 
• het positiefsaldo 2018 toe te voegen aan de reserve;
• de penningmeester èn het bestuur te déchargeren voor het gevoerde financiële beleid. 
Tot leden van de Controlecommissie 2019-2020 worden benoemd de leden Loek van Nes en Gerrit Janssen. 

6. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag. 
– Peter van Rumpt vraag of hij een folder van Pels & van Leeuwen aan de vergadering mag uitreiken. Wordt positief op beslist. 
– Georg Hinderink vraagt naar de kostprijs van het DOE-orgel en of er nog exemplaren in productie worden genomen. Slechts in een serie van 4 à 5 worden DOE-orgels in productie genomen door Verschueren orgelbouw. Op dit moment is er geen productie meldt Wim van der Ros. De prijs blijft op het oude niveau. 
– Dick Evertse vraagt naar documentatie over het functioneren van het DOE-orgel. Documenten en cd liggen in de orgelkist. Deze documentatie kan op verzoek nagezonden worden. 
– Ledenlijst wordt op vraag van Heer van Rumpt, in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet verstrekt. 
– De secretaris roept daarna op vooral volmachten te verstrekken i.v.m. het quorum vereist bij bestuursverkiezingen. Op vraag van Engbert Tienkamp legt de secretaris uit dat er wel juridische mogelijkheden zijn het quorumvereiste statutair aan te passen maar de secretaris acht een en ander in verband met de ANBI-status van de BOF niet raadzaam. Heer Tienkamp stemt daar mee in. 

7. Volgende Algemene Ledenvergadering 2019. 
De najaars-ALV wordt gepland en zal in het teken staan van het 12½ jarig bestaan van de BOF. Locatie en datum worden nader bepaald. 

8. Sluiting. 
De voorzitter sluit om 14.45 uur de vergadering, dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid. 

Boxmeer, oktober 2019 met of zonder wijziging goedgekeurd. 
De voorzitter, De secretaris, 
Mr. Ruud Severijns Mr. Wim Goossens 

Na de vergadering verhuist het gezelschap naar de Sint-Laurentiuskerk, voor een goed bezochte presentatie van het Jaarmagazine 2019. Het programma – dat om 15.00 uur begint – ziet er als volgt uit:
• Welkom in de parochie door Frans Bullens (organist-dirigent) met een toelichting op de Sint-Laurentiuskerk van Jos. Cuypers en de beide orgels. 
• Orgelspel door Frans Bullens op het Van der Kleij-Vermeulen-transeptorgel, Johann Sebastian Bach (1685–1750). Delen uit Partite diverse sopra ‘Sei gegrüsset Jesu gütig’. 
• De Brabantse Orgelfederatie bestaat dit jaar 12½ jaar en presenteert haar nieuwe Jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2019 met overhandiging van het eerste exemplaar aan de burgemeester van Dongen mevrouw Marina Starmans door voorzitter van de BOF Ruud Severijns.

• Dankwoord door mevrouw Marina Starmans. Zij benadrukt het belang van de orgelcultuur en dankt voor de uitnodiging. 
• Orgelspel door Ad van Sleuwen, adviseur van de BOF, op het Rütter-orgel: Orgelmuziek van Johan van Nuenen(1880-1970) a. uit 4 Pièces pour Grand-Orgue Opus 16: Intermezzo b. uit Pièces pour Grand-Orgue Opus 7: Consolation 
• Het project Brabantse orgelmuziek met toelichting door René Bouman adviseur van de BOF. Hij benadrukt de BOF verzamelt orgelcomposities van Brabantse componisten. Overhandiging tweede exemplaar Jaarmagazine 2019 en cd aan familie Van Nuenen, bovendien ondertekening van een licentieovereenkomst (betreffende muziek van Johan van Nuenen) ten gunste van de BOF door een afgevaardigde van de familie Van Nuenen en de voorzitter en secretaris van de BOF. 
• Orgelspel door Ad van Sleuwen op het Rütter-orgel: Orgelmuziek van Johan van Nuenen: a. uit Acht Meditaties Opus 9: Ballade en Allegretto b. uit Zes Composities Opus 19: Preludium 
• Activiteiten en plannen voor 2019 door Wim van der Ros.
• Orgelspel door Ad van Sleuwen op het Rütter-orgel: Floris van der Putt (1915-1990): Koraal-Toccata
• Afsluiting en distributie jaarmagazine-2019 door Wijtse Rodenburg.
• Bezoek aan de orgels. 
Om 16.10 uur wordt deze zeer geanimeerde bijeenkomst afgesloten.