ALV – 14 april 2018

De voorjaars-Algemene Ledenvergadering (ALV) van de BOF werd gehouden op zaterdag 14 april 2018 in de vergaderzaal van de Protestantse Kerk van Boxtel.


Foto Ruud van Nooijen

1. Opening, mededelingen en agenda
– Voorzitter Frank Petter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 32 leden hebben zich afgemeld en 35 leden hebben de aanwezigheidslijst geparafeerd. Deze lijsten zijn aangehecht aan het originele verslag. Dit najaar hopen we een nieuwe voorzitter te mogen voorstellen, waarna uw voorzitter na een ambtsperiode van ruim 4 jaar zal terugtreden. U zult op de hoogte worden gehouden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Verslag ALV van 28 oktober 2017 gehouden te Oosterhout. 
– Ad van Sleuwen maakt een opmerking Frans van Amelsfoort dient Jos van Amelsfoort te zijn.
– Het verslag geeft verder geen aanleiding tot nadere vragen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris ondertekend. 

3. Jaarverslag over verenigingsjaar 2017. 
– Verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris ondertekend. 

4. Financiën 2017. 
– Jaarrekening 2017. 
De penningmeester geeft ruime uitleg. De financiën geven een toekomstbestendig beeld. Bestuursaansprakelijheidsverzekering is een wezen een misleidende benaming er is sprake van een vrijwilligersverzekering blijkens de polisvoorwaarden zo meldt de secretaris op vragen van de controlecommissie. Op het DOE-orgel wordt afgeschreven, het onderhoud geschiedt pro deo door Verschueren Orgelbouw. Transportdekking DOE-orgel zal onderzocht worden of dit landelijk kan worden geregeld. TU/e vordering loopt en zal worden afgewerkt. Reproductiekosten cd’s vallen mee en blijken €1,10 per cd te kosten zo meldt H. Kooiker. 300 boekjes – type TU/e – kosten nog geen €1 per stuk aldus Wijtse Rodenburg. Excursiekosten kunnen vanwege deze prijsontwikkeling kostendekkend worden gemaakt. Cees van den Akker is webshopbeheerder en doet het geldverkeer via een separate bankrekening, die door deze wordt beheerd. Controle loopt via de penningmeester.

– Verslag Controlecommissie 
De Controle commissie heeft de financiën en jaarrekening in orde bevonden en doet daarvan schriftelijk verslag, dat staande de vergadering door hen wordt ondertekend en overhandigd aan de secretaris. De Commissie stelt de vergadering voor het bestuur en de penningmeester volledig te dechargeren over het boekjaar 2017. De vergadering stemt unaniem daarmee in. De Controlecommissie 2017, bestaande uit Loek van Nes en André Welten, wordt opgevolgd door Controlecommissie 2018, bestaande uit Gerrit Janssen en Loek van Nes. Deze benoeming wordt ter vergadering tijdens de rondvraag bevestigd. 

5. Voortgang lopende projecten.
– Jeugd & Orgel projecten/activiteiten. 
Wim van der Ros meldt en geeft toelichting: – In diverse plaatsen (Boxmeer, Sprang-Capelle, Bergeijk, Helmond, Steenbergen) zijn Jeugd & Orgel activiteiten gehouden en worden voortgezet. Zie ook het artikel in het BOR-2018 p. 53. Huren van het DOE-orgel kost € 50 per dagdeel. Bij een eenmalige storting van € 200 kan het DOE-orgel 5 jaar om niet, voor maximaal 5 dagdelen per jaar worden gebruikt. – Karel Blok vraagt of BOF behulpzaam kan zijn. BOF helpt leden maar financiert niet. BOF kan activiteiten stimuleren en draagvlak vergroten – via een aanbevelingsbrief – of met een BOF-vertegenwoordiger ter plaatse aanwezig te zijn.
– Er is een gesprek geweest – Henk Kooiker, Ad van Sleuwen, Wim van der Ros met bisdom Breda om gebruik DOE-orgel te stimuleren. Het Bisdomblad zal daar aandacht aan besteden. – BOF-website is een vergaarbak van activiteiten. Actualiseren – dus meld een activiteit! – is daarbij van belang. Ook Facebook kan een nuttig hulpmiddel zijn. 

– Festival Nieuwe Muziek. 
René Bouman meldt: – Het Festival Nieuwe Muziek vindt vanmiddag plaats en René geeft enthousiast uitleg. Het is inmiddels de 3e editie van het FNM dat op initiatief van Ad van Sleuwen is ontstaan. 12 nieuwe composities worden gepresenteerd. Het orgel centraal stellen als niet liturgisch gebonden instrument is de uitdaging. Daarbij kunnen niet alleen Latijnse teksten – dat voor de hand ligt – worden gebruikt. Uitdaging is ook vrije teksten te gebruiken en de spreker breekt een lans voor het gebruik van de teksten van Huub Oosterhuis. Interventie van Ad van Sleuwen leert dat alle conservatoria in Nederland en die van Antwerpen en Leuven zijn benaderd voor nieuwe composities en dat slechts Tilburg heeft gereageerd. Interventie van Wim van der Ros leert dat de Gemeente Boxtel dit FNM-2018 ruimhartig met een aanmerkelijk bedrag ondersteunt, dat de vergadering met een warm applaus in dank aanvaardt. 

– Brabantse Orgelmuziek. 
René Bouman meldt: Samen met Ad van Sleuwen, Wim Goossens trekken zij de kar op dit onderwerp. Het doel is zoveel mogelijk orgelmuziek van Brabantse componisten letterlijk uit de kast(en) te trekken. Er is veel vernield door de pauselijke brief motu proprio Tra le sollecitudini waardoor helaas veel orgelmuziek verloren is gegaan en in de papierversnipperaar is verdwenen. Kijk in de oude archiefkast wie weet wat u daar tegen komt. Er wordt een stoffig orgelboek aan René aangereikt, een eerste resultaat dat in dank wordt aanvaard. Op de BOF-website staan de eerste resultaten van Brabantse componisten. Ook in het BOR-2018 p. 10-11 zijn er pagina’s aan gewijd. 

– Open Brabantse orgeldag. 
De vergadering komt niet tot een eenduidige conclusie een algemene Brabantse orgel dag in het leven te roepen. Er wordt meer gedacht om bij bijzondere plaatselijke activiteiten het orgel mede open te stellen en te bespelen. In Brabant zijn weinig extra activiteiten met orgel op open monumentendag.

– Excursies
– Er is een open dag geweest bij Van Rossum Orgelbouw in Wijk en Aalburg. 
– De excursies voor 2018 zijn geregeld in samenwerking met de KVOK en De Orgelvriend. In het voorjaar op zaterdag 26 mei 2018 naar o.a. Etten-Leur (2x Zeemans-orgel, Trouwkerkje en Van Gogh kerk) en het P.J. Vermeulen-orgel (Sint-Petruskerk). Daarna bezoeken we Breda het Flentroporgel in de Sacramentskerk en het Flentroporgel in de Grote of Onze-Lieve Vrouwekerk. Van de Zeemans-orgels krijgen de deelnemers het boekje Sieur Jacobus Zeemans met de vroig jaar door de BOF opgenomen cd, Van het Flentrop-orgel van de de Sacramentskerk krijgen de deelnemers een ‘portret-cd’ gevat in een boekje (à la TU/e). 
– In het najaar op 13 oktober 2018 een excursie naar Handel (Van Dijck-orgel, Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming), Gemert (F.C. Smits-orgel, Sint-Jans Onthoofding) en tot slot Boxmeer, (Knipscheer-orgel, Protestantse kerk) en in de Sint Petrus-Basiliek (Bremser-Verschueren-orgel, waar uw secretaris 35 jaar speelde). In deze Basiliek staat, hoe anderen ook menen, tot verrassing een mooi orgel aldus Henk Kooiker. 
– In april 2019 is in voorbereiding een excursie naar Klundert, Willemstad (tevens presentatie Brabants Orgelrijkdom 2019).

– Op 9 juni 2018 is er een studiedag (openbare improvisatiedag) bij Wouter van der Wilt in de Heikese Kerk te Tilburg, aanvang 10.30 uur. 

– Basis Studiedag
Positief wordt door de vergadering gedacht om in 2018 een basis studiedag te houden. Te behandelen onderwerpen: – Stemmen tongwerken; – Verhelpen kleine storingen. Leden worden gevraagd mee te denken aan of een geschikte locatie aan te duiden. (Breukelen [in werkplaats Van Rossum Orgelbouw] en Boxmeer worden genoemd). Mogelijk in het najaar 2018 plannen. 

– Inzet Leden BOF 
Nog meer met elkaar communiceren via bv Facebook of de BOF-Nieuwsbrief. Deel activiteiten met elkaar ook via de website van BOF info@brabantorgel.nl Het bestuur zal een lijstje van onderwerpen maken waar de leden in zouden kunnen participeren en het bestuur ondersteunen. 

6. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.
– Aanvulling Controlecommissie is onder punt 4. verwerkt. 
– De adresbestanden van de BOF-leden lopen nog niet geheel synchroon. Deze bestanden zullen intern nader moeten worden bekeken na het herschikken van de contributieadressen door de penningmeester. Een aantal mensen hebben geen uitnodiging voor de ALV gehad. (Cenakel en Zeemansorgelkring worden genoemd). 
– Gerrit Janssen vraagt wat de functie van de ambassadeurs is. Betrokkenheid, samen binding tussen en met de leden en BOF naar buiten versterken. Promoot samen de BOF. 
– Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de volle aandacht van de secretaris, hij is professioneel bezig voor diverse gremia een per 28 mei noodzakelijk geworden Privacyverklaring te maken. 

7. Volgende Algemene Ledenvergadering 2018. 
De najaars-ALV is gepland op 3 november 2018. Locatie wordt nader bepaald.

8. Sluiting. 
De voorzitter sluit om 11.30 uur de geanimeerde vergadering door de aanwezigen te danken voor hun aanwezigheid en inbreng en meldt dat de volgende vergadering wellicht geleid wordt door een nieuwe voorzitter. Daar wordt zoals gemeld aan gewerkt. Plaats, 3 november 2018 met of zonder wijziging goedgekeurd. 
De voorzitter, De secretaris, 
Frank Petter Mr. Wim Goossens 

Na de vergadering start om 13.00 uur het Festival Nieuwe Muziek in de Basiliek. Vanaf 12.00 uur – er is uitvaart gaande – staan de BOR-pakketten ter beschikking onder de toren van de Basiliek. Het eerste exemplaar van BOR-2018 wordt door Vicevoorzitter van de BOF Wim van der Ros uitgereikt aan wethouder van Cultuur van de Gemeente Boxtel, mevrouw Marusjka Lestrade en aan de pastoor van de parochie, Jacques Grubben.

Daarna nam BOF-adviseur René Bouman het roer over en loodste het publiek deskundig, gevat en enthousiast door de 4 blokken muziek van het goed bezochte Festival Nieuwe Muziek. Resultaat fraaie en goed uitgevoerde muziek.