ALV – 21 november 2015

BOF Algemene LedenvergaderingVerslag van ALV in de Grote Kerk ‘s Hertogenbosch, 21 november 2015 

1. Opening, mededelingen en agenda
Voorzitter Frank Petter opent de vergadering met hartelijk welkom voor de 26 aanwezigen. 34 leden hebben zich afgemeld. Oud-voorzitter Han Polman laat de aanwezigen hartelijk groeten toekomen. De agenda wordt gewijzigd: eerst behandeling van het jaarplan 2016, dan begroting 2016. Er zijn geen verdere mededelingen. 

2. Verslag ALV 18 april 2015, Diessen 
– Het verslag wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.
– Het verslag geeft geen aanleiding tot verdere vragen.

3. Huishoudelijk Reglement 
Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie is aangepast overeenkomstig toezeggingen op de ALV van 18 april 2015. De nieuwe versie wordt met instemming van de vergadering vastgesteld.

4. Verslag Kascommissie 2014 
1. Peter van Rumpt heeft, met assistentie van Henk Kooiker als tijdelijke vervanger van Leo Spoor, balans en exploitatierekening 2014 doorgenomen. Henk Kooiker brengt, mede namens de afwezige Peter van Rumpt, verslag uit: Balans en exploitatierekening 2014 gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Er is inzicht gekregen in de recente banksaldi, er is aansluiting op het boekjaar 2013. Van alle posten boven € 1000,– in de exploitatierekening zijn de boekingen gezien, deze zijn volledig en correct. Namens de kascommissie mag worden verklaard dat de boekhouding overzichtelijk is en accuraat is bijgehouden De boekhouding wordt in een boekhoudsysteem bijgehouden, de mutaties in de bank gebeuren middels internetbankieren. Eindconclusie: De jaarrekening 2014 wordt in orde bevonden. 
2. De vergadering stelt, na de conclusie van de Kascommissie te hebben gehoord, de Jaarrekening 2014 vast. Ook wordt het bestuur van de Brabantse Orgelfederatie gedechargeerd voor het over het jaar 2014 gevoerde beleid. 
3. De leden van de Kascommissie 2014 worden bedankt voor hun inspanningen. Voor de Kascommissie over 2015 worden de leden Henk Kooiker en Leo Spoor benoemd. 
4. Penningmeester Geurt Brouwer meldt dat het boekhoudsysteem per 1/1/2016 wordt overgeheveld naar een integraal boekhoud- en ledenadministratie pakket op internet, dat gebruik voor en door meerdere functies en bestuurders mogelijk maakt. 

5. Jaarplan 2016 
Wim van der Ros geeft een korte toelichting bij het jaarplan.
– Op 30 november komt een eerste bijeenkomst met een aantal betrokkenen voor het project Jeugd&Orgel. Ad van Sleuwen trekt deze groep. Belangstellende leden van de BOF kunnen aansluiten en worden verzocht dit te melden bij het bestuur.
– Naar aanleiding van het landelijk structuren van het orgelmentoraat vanuit het Platform Klinkend Erfgoed wil de Orgelfederatie beginnen met een opleiding voor kandidaat-orgelmentoren. Daarbij worden ook de ambassadeurs betrokken. De opleiding bouwt voort op de eerder gehouden workshop over onderhoud van orgels. Bedoeling van het mentorschap: tijdige signalering van dreigende orgelproblemen in Brabant. 
– Over een Festival Nieuwe Muziek in 2017 is nog niet veel te zeggen. 

6. Begroting 2016 
Gezien de verwachte toename in activiteiten is een verhoging van de contributie met € 5,- per jaar gewenst. Ook voor de excursies is een verhoging met € 5,- gewenst om beroepsmusici een redelijke beloning te kunnen geven voor hun presentatie. De vergadering stemt in met beide verhogingen. Een niet aanwezig lid heeft voorstellen om de huidige financiële aanpak anders te organiseren. De voorzitter zal met hem daar over in gesprek gaan. 

7. Bestuursverkiezing 
De heren Wim van der Ros en Wijtse Rodenburg hebben een zittingsperiode van 4 jaar vol gemaakt en zijn dus aftredend. Ze zijn herbenoembaar en stellen zich weer beschikbaar. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, wel instemming van afwezige leden voor een herbenoeming. Wim van der Ros en Wijtse Rodenburg worden bij acclamatie herbenoemd. 

8. Voorgang lopende projecten 
– Website: wordt goed bezocht, 2600 unieke bezoekers per maand, meldt Webmaster Wijtse Rodenburg. Er gaat een intensivering plaatsvinden van actueel nieuws op de homepage, een uitbreiding van het aantal geluidsamples van BOF-CD’s, (aantrekkelijke samples om de verkoop van CD’s te bevorderen) en meer info voor de Facebook pagina’s. Om de afhankelijkheid van één persoon voor site+Facebook te verminderen wordt een assistent Webmaster gezocht. Twee leden hebben zich inmiddels aangemeld. 
– Excursies: Bij wijze van proef worden komen excursies beperkt tot maximaal 3 orgels, melden Wim van der Ros en Henk Kooiker. Daarmee moet meer tijd beschikbaar komen voor vrij orgelspel. Om dat te beheersen zal een vooropgave van geïnteresseerde spelers noodzakelijk zijn. De volgende excursies vinden plaats op 4 juni (Sprang, ’s Grevelduin-Capelle, Waspik) en ergens in oktober (Helmond, Deurne). Daarnaast komt er nog een Schweitzer-middag in Budel op 21 mei 2016. Voorafgaand aan Budel zal het Vermeulen-orgel te Soerendonk in de ochtend worden bezocht. 

9. Wvttk – rondvraag –
Lood-corrosie lijkt een groeiend probleem te zijn. Kan daar actie tegen worden ondernomen? Nee, reservering in onderhoudsbudget is wel aan te raden. Hoofdoorzaak: gebruik van onder anderen van niet-gewaterd eikenhout en witte houtlijm. – Heeft BOF contact met bisdom? Ja, eerste contact met bisschop van Breda is geweest; met bisdom ’s-Hertogenbosch zal met de nieuwe econoom de heer Van de Molengraft contact worden opgenomen. – Zijn deelnemers aan excursies ook leden van een andere orgelvereniging? Beperkt leden van de KVOK, verder in hoofdzaak Orgelvriendlezers. – In Kerk&Muziek stond een bespreking van het Loret-boek. Daarbij geen info over verkrijgbaarheid. Komt in volgende editie. Ondertussen ook te koop bij Boeijenga, komt ook in België te koop. 

10. Afspraak volgende Algemene Ledenvergadering en Sluiting 
De voorjaars-ALV wordt op 16 april 2016 gehouden in het Cenakel te Tilburg. Daar vindt ook de presentatie plaats van Brabants Orgelrijkdom 2016. 

De voorzitter besluit de vergadering met de aanwezigen te danken voor hun aanwezigheid en inbreng. 
16 april 2016 

De voorzitter, Frank Petter
De secretaris, Engbert Tienkamp 
Na afloop van de vergadering werd het zojuist gerestaureerde Bätz-orgel uit 1831 bespeeld door Jamie de Goei, organist van de Grote Kerk.