ALV – 16 april 2016

Verslag Algemene Ledenvergadering gehouden in Het Cenakel te Tilburg.  

1. Opening, mededelingen en agenda 
Vicevoorzitter Wim van der Ros opent de vergadering met een hartelijk welkom voor de 34 heren, waaronder 4 gasten. 64 leden hebben zich afgemeld. Voorzitter Frank Petter is helaas verhinderd. Oud-voorzitter Han Polman laat de aanwezigen hartelijk groeten toekomen. De agenda wordt vastgesteld. 

2. Verslag ALV 21 november 2015, ‘s-Hertogenbosch 
Het verslag geeft geen aanleiding tot verdere vragen en wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd. 

3. Bestuursverslag 2015
Het verslag geeft geen aanleiding tot verdere vragen en wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd. – Ondertussen is het aantal leden tot boven de 100 gestegen. 

4. Financiën 2015
Jaarrekening 2015
De boekhouding gaat over van Excelsheet, via een PC-pakket, naar e-Boekhouden (in de cloud). Dat maakt een efficiënter en doorzichtiger beheer van de financiën mogelijk. De activiteiten van de vereniging hebben een positief resultaat opgeleverd en de balans ziet er goed uit. Kosten nemen iets toe omdat vanaf 2016 de bestanden van de BOF (web-informatie, foto’s, interviews, CD-opname-materiaal, boekhouding) naast opslag op privé PC’s ook in “de cloud” wordt opgeslagen. Daarmee wordt zekerder gesteld dat deze gegevens ook in de toekomst toegankelijk blijven. Voor de ALV van 2017 zal een nieuwe penningmeester moeten worden gevonden. Geïnteresseerden zijn zeer welkom. De jaarrekening 2015 wordt zonder verder commentaar goedgekeurd. – Verslag Kascontrolecommissie 2015.
De kascommissie 2015, bestaande uit Leo Spoor en Henk Kooiker, heeft de complete boekhouding ter beoordeling ontvangen. Zij concludeert dat geldstromen van de Vereniging op de juiste en duidelijke wijze zijn verwerkt en op de juiste wijze worden weergegeven in de jaarcijfers 2015. Op basis van haar bevindingen stelt de Kascontrolecommissie 2015 voor om de jaarcijfers 2015 goed te keuren en het bestuur te déchargeren voor het door haar gevoerde beleid. De vergadering stemt bij acclamatie in met dit voorstel en het bestuur is daarmee gedéchargeerd over 2015. De Kascontrolecommissie 2016 zal in de najaar-ALV worden benoemd. 

5. Voorgang lopende projecten 
– Orgelmagazine Brabants Orgelrijkdom 2016,
maar ook Nieuwsbrieven en Website, komen onder meer tot stand door bijdragen van persoonlijke leden orgelkringen. Die bijdragen worden zeer op prijs gesteld en zijn onmisbaar bij verdere publicitaire en documentaire activiteiten. 
– 3 excursies 
zijn in 2016 gepland: op 21 mei naar Budel, op 4 juni naar de Langstraat en tenslotte op 15 oktober naar Helmond en omgeving. Dan wordt de 21e CD uitgebracht, met dank aan Henk Kooiker. – Op Dierendag, 4 oktober, vindt in minstens 10 gemeenten de ‘Brabantse dag jeugd, orgel en beiaard’ plaats naar een voorbeeld van de orgel-dierendag in Oosterhout, opgezet door Ton Stevens. Organisator is een commissie onder aanvoering van Ad van Sleuwen. Op 23 mei vindt haar definitieve vergadering plaats waarna de PR voluit kan beginnen. Verdere nieuwe aanmeldingen zijn tot die dag mogelijk. Een nazorgdag wordt voorbereid voor Sinterklaas. Gestreefd wordt deze aanpak elk jaar te herhalen, want elk jaar kent nieuwe leerlingen. De commissie zoekt voor elk jaar nieuwe medeorganisatoren. 
– Festival Nieuwe Muziek.
Het laatste FNM werd gehouden in 2013, de eerst volgende in 2017. Met (nieuwe) Brabantse composities voor stem(men) en orgel, in alle mogelijke kerkelijke en niet-kerkelijke categorieën. Ook composities uit Limburg en België worden verwacht. Trekker is Ad van Sleuwen. 
– Open Monumentendagen 2016 in Nijmegen geven drie dagen het orgel aandacht, evenals jeugd & orgel, waarbij Ton Stevens één van de inleiders op de vrijdagavond. 
– Orgelmentorschap
krijgt in 2106 meer aandacht. Een orgelmentor wordt geacht ongeveer 3x per jaar de toestand van een orgel te beoordelen en daarover te rapporteren. Ter voorbereiding daarop zal Henk Kooiker workshops houden over orgelonderhoud en –stemming, maar op een hoger niveau dan de workshop in 2015. Meer nieuws in de Nieuwsbrief. 
– De Website
het venster naar de buitenwereld, een BOF-visitekaartje, blijft aandacht geven aan met orgels samenhangende onderwerpen: restauraties, verplaatsingen, nieuwe bestemmingen, … De site heeft goede bezoekcijfers. Diepgang is bij sommige bezoekers niet goed bekend. Daarom is in het orgelmagazine een puzzel opgenomen waarvoor alle antwoorden te vinden zijn voor volhoudende lezers op de site.
Foutmeldingen zijn zeer welkom (op info@brabantorgel.nl).
In mei 2016 wordt met enkele potentiële vrijwilligers binnen de BOF gesproken over verbetering en verzekerde continuïteit van het onderhoud en de invulling van de site. Een lid, met acclamatie, bepluimt PR-bestuurder Wijtse Rodenburg extra voor de wijze waarop het PR-geheel wordt vorm gegeven. 

6. Wvttk – rondvraag 
– Nog meer complimenten voor de inhoud en vormgeving van de site. 
– Het orgel van Esbeek gaat mogelijk nog dit jaar naar de Lukas-parochie in Tilburg. 

7. Afspraak volgende Algemene Ledenvergadering en Sluiting 
De najaars-ALV wordt op 29 oktober 2016 gehouden op een nader te bepalen locatie. 

De vicevoorzitter besluit de vergadering met de aanwezigen te danken voor hun aanwezigheid en inbreng. 

Aansluitend volgt de presentatie van het eerste exemplaar van Brabants Orgelrijkdom 2016 aan burgemeester Noordanus van Tilburg, na een kort concert op Van Vulpen-orgel en blokfluit door Eelco Kooiker en Evelien Wolting. 

De voorzitter, Frank Petter 
De secretaris, Engbert Tienkamp