ALV – 18 april 2015

BOF Algemene Ledenvergadering in Diessen op zaterdag 18 april 2015.

Verslag Algemene Ledenvergadering 
gehouden in het koetshuis van de Willibrorduskerk in Diessen.1. Opening, mededelingen en agenda
Bij ontstentenis van voorzitter Frank Petter opent vicevoorzitter Wim van der Ros de vergadering en heet de 36 aanwezige leden welkom, met dank aan pastoor Barberien voor de gastvrijheid in het Koetshuis en de Willibrorduskerk. 
Frank Petter kan wegens ambtelijke verplichtingen niet aanwezig zijn en laat zich verontschuldigen. 
De voorgestelde agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag ALV 29 november 2014, ‘s-Hertogenbosch
– Het verslag wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.
– Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen.

3. Bestuursverslag 2014

Het Bestuursverslag geeft geen aanleiding tot vragen.
Opgemerkt wordt dat BOF nu 99 leden kent. Stante pede meldt zich de heer Hans van der Leun als 100ste lid.

4. Financiën 2014
De vorig jaar benoemde Kascommissie 2014 bestaat uit 2 leden: de heren Leo Spoor en Peter van Rumpt. Leo Spoor herstelt momenteel van een ingrijpende hartoperatie. Peter van Rumpt bleek voornamelijk afwezig. Dientengevolge is er geen verslag van de Kascommissie 2014 beschikbaar. Dat verslag zou samen met de jaarrekening verstuurd worden. Dat is nu niet gebeurd. Voorgesteld wordt de kascommissie toch haar werk te laten doen en aan de leden later dit jaar hun conclusies per mail te rapporteren. Vragen naar aanleiding daarvan kunnen per mail behandeld worden. Bij gebleken behoefte kan een tussen-ALV worden gehouden. De leden stemmen met dit voorstel in. 
De jaarrekening 2014 wordt ter plekke uitgedeeld en door penningmeester Geurt Brouwer toegelicht. Punten daaruit: 
– tijdig contributie betalen helpt – enkele giften zijn binnengekomen. Voorbeeldig!
– ten behoeve van verkopen via het web is een extra bankrekening geopend om het bestel/leverproces sneller en effectiever te laten verlopen
– een nieuw boekhoudpakket van Exact wordt gebruikt om de mutaties bij te houden 
– de vermelde CD opbrengst betreft alleen de CDs via webverkoop . CD’s maken ook deel uit van het excursiepakket, samen met een bijdrage uit het DELA-fonds zijn de productiekosten daarmee gedekt. 
– een voorraadoverzicht zal worden toegevoegd aan de resultaat rekening. Onder voorbehoud van de conclusies van de Kascommissie wordt de jaarrekening 2014 goedgekeurd. 

5. Huishoudelijk reglement.
Het nieuwe concept  levert enkele reacties op:
– ad 2.2: een voorstel voor een erelid?
– ad 3.4: de voorzitter maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur omdat hij voornamelijk meer een representatieve dan een uitvoerende taak heeft. Hij zit overigens wel bestuursvergaderingen en ALV’s voor.
– het bestuur is gemachtigd maximaal € 500 per keer uit te geven tot maximaal € 2000 in totaal, zonder voorafgaande instemming van de ALV (zoals een begroting). Kan het vierogenprincipe worden toegepast bij betalingen?
– ad 3.4.5: PR is een belangrijke activiteit voor de BOF. Zou moeten gekoppeld worden aan een bestuursfunctie. Is echter nu optimaal gekoppeld aan een persoon van de Webmaster.
– ad 5.2: te overwegen: een externe deskundige alleen inschakelen na goedkeuring door bestuur én ALV.

Verder wordt het Concept Huishoudelijk Reglement goedgekeurd.

6. Voortgang lopende projecten

– Brabants Orgelrijkdom is door de inspanning van Wim van de Ros en Wijtse Rodenburg weer gerealiseerd.
Leden worden gevraagd VVV’s in hun buurt te benaderen , die niet hebben gereageerd op vragen van de BOF om Brabants Orgelrijkdom 2015 uit te stallen. Wordt opgenomen in de komende nieuwsbrief.
– Hulp bij het distribueren van dozen orgelmagazines wordt op prijs gesteld.
– BOF gaat meer tijd besteden aan bevorderen van orgelmentorschap, in lijn met overleg met RCE en Klinkend Erfgoed. De vraag daarnaar komt onder meer van kerkbesturen. 
Daarom dit jaar nog een workshop over orgelbouw en orgelbeheer, inclusief klimaataspecten.
Orgelmentorschap betekent: orgels 2x/jaar bezoeken en onderhoud status beoordelen/rapporteren.
In de Nieuwsbrief meer daarover. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven.
Er is een waaier/brochure over onderhoud/beheer van orgels beschikbaar van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, deze wordt aan de aanwezigen uitgedeeld.
– Ambassadeurs: binnenkort komt een oproep voor een komende bijeenkomst. Ook nieuwe ambassadeurs zijn welkom
-Excursies: 13 juni: West-Brabant, 10 oktober: regio den Bosch-Heusden
-Internationaal Orgelconcours Breda: 19-31 oktober

7. Wvttk – rondvraag

– Een bijzonder concert voor Tesla Coil en orgel van Daan Manneke in Eindhoven op 13 april jl.: iets voor het Nieuwe Muziek Festival?

8. Afspraak volgende Algemene Ledenvergadering en Sluiting
De najaar  Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 21 november 2015, weer om 10.00 uur. Locatie nog nader te bepalen. 
De vicevoorzitter besluit de vergadering met de aanwezigen te danken voor hun aanwezigheid en inbreng.


P.S.
Na de vergadering worden de eerste exemplaren van Brabants Orgelrijkdom 2015 gepresenteerd aan burgemeester Palmen van Hilvarenbeek en aan pastoor Barberiem van de Norbertus-parochie.

Ad van Sleuwen bespeelt het van Hirtum-orgel in de Willibrorduskerk en wordt daarna tot zijn verrassing benoemd tot honorair Stadsorganist van de gemeente Hilvarenbeek.