Nieuwsbrief 10 – 9 november 2007

9 november 2007 

Geachte nieuwsbrieflezer,

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.
zaterdag 24 november 2007
te ‘s-Hertogenbosch, Platinalaan 10, aanvang 9.30 uur. 

Aan leden en aspirant-leden van de Brabantse Orgelfederatie en overige geinteresseerden volgens de verzendlijst van onze nieuwsbrief.
Het bestuur van de Brabantse Orgelfederatie nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op zaterdagochtend 24 november a.s. te ’s-Hertogenbosch, aanvang 9.30 uur, einde 11.00 uur.
Op deze vergadering zullen wij zeer belangrijke zaken behandelen. Dit betreft o.a. de komend voorjaar te verschijnen Brabantse Orgelkrant, de stand van zaken in de projecten Beheer en Informatie- en documentatiecentrum, alsmede de plannen voor excursies naar Brabantse orgels en een Festival Nieuwe Muziek.
Hieronder treft u de agenda voor deze ledenvergadering, met korte toelichtingen op enkele agendapunten.
Wij stellen uw inbreng bij de diverse agendapunten nadrukkelijk op prijs.
Wij zijn deze ochtend te gast bij ons lid Pels & Van Leeuwen Orgelbouw, Platinalaan 10, 5234 GH ’s-Hertogenbosch (Bedrijventerrein Maaspoort, zie routebeschrijving hieronder).
Na afloop van de vergadering zal onze gastheer, de heer Peter van Rumpt, ons een toelichting geven op de restauratie van het orgel van Oploo, en is er gelegenheid de ateliers te bezichtigen.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Als u van plan bent de vergadering bij te wonen verzoeken wij u ons voor 21 november te e-mailen met hoeveel personen u de vergadering komt bijwonen.
Wij hopen u op 24 november a.s. te ontmoeten..
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

AGENDA
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Vaststelling van de agenda
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 9 juni 2007 (klik hier)
4. Ingekomen stukken, mededelingen.
5. Presentaties van de projectgroepen met discussie (voor een korte toelichting op genoemde onderwerpen, zie de bijlagen hieronder). 

Beheer: coordinatie Bert Augustus
Informatie- en documentatiecentrum: coordinatie Wim van der Ros
Noord-Brabants Orgelfestival Nieuwe Muziek: coordinatie Ad van Sleuwen
Excursies naar Brabantse orgels: coordinatie Piet Groenendijk
Brabantse Orgelagenda, website en orgelkrant: coordinatie Wijtse Rodenburg

6. Rondvraag. 
7. Volgende vergadering en sluiting

Bijlage Beheer
De Brabantse Orgelfederatie trekt zich het lot aan van orgels in Noord-Brabant. Het bestuur heeft daarom een plan ontwikkeld voor het beheer en de inventarisatie van orgels. 
Voor de uitvoering van de plannen is een subsidieaanvraag gedaan bij de Provincie Noord-Brabant. De plannen zijn verder uitvoerig besproken met de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), de Katholieke Klokken- en Orgelraad en het Bisdom ’s-Hertogenbosch. De subsidieaanvraag bij de Provincie is gehonoreerd voor het geheel van de ingediende begroting tot een bedrag van maximaal € 26.400,-; het gaat daarbij om het verzorgen van beheersadviezen en het doen van inventarisatie tot en met het jaar 2009.
Ook de contacten met RACM, KKOR en het Bisdom waren zeer bemoedigend. Er zal nog verder worden gesproken met het Bisdom Breda en de Commissie orgelzaken van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland).
Binnen afzienbare tijd zal een selectie van eigenaren van orgels schriftelijk benaderd worden, zodat de feitelijke werkzaamheden een aanvang kunnen nemen. Er zal in samenwerking met KKOR en RACM een scholingsprogramma worden opgezet voor het opleiden van enkele regiobeheerders.
Het project wordt gecoördineerd door Bert Augustus, bestuurslid van de Brabantse Orgelfederatie.

Bijlage Informatie- en documentatiecentrum
Op een termijn van twee jaar willen wij komen tot een Informatie- en documentatiecentrum op een voor een breed publiek toegankelijke locatie. Daarvoor zullen wij de komende periode besteden aan het verkrijgen van documentatie rond de bouw, restauratie en ingebruikname van orgels in onze provincie. De actieve hulp van leden bij het verkrijgen van deze gegevens (origineel, in kopie of als scan) van Noord-Brabantse orgels is hierbij vereist.
Momenteel maken wij via onze website een begin met het realiseren van een digitale opslag van informatie en documentatie van Brabantse orgels en Brabantse orgelmakers. Uiteindelijk willen wij deze informatie beschikbaar hebben in een format zoals deze ook door de Rijksdienst (de RACM) wordt gehanteerd. Daarover zijn met de Rijksdienst besprekingen gaande.
Voor orgel- en cultuurmanifestaties is de (reizende) fototentoonstelling Brabantse Orgelrijkdom beschikbaar. Deze is het afgelopen jaar op drie evenementen geplaatst. Daarnaast zal in het voorjaar een eerste opus van een digitaal fotoklankbeeld beschikbaar komen met beeldmateriaal van deze fototentoonstelling, aangevuld met bijbehorende documenten. Ook dit fotoklankbeeld kan dan worden getoond bij orgel- en cultuurmanifestaties.
Het DELA Fonds heeft als sponsor het voor dit project begrote bedrag van € 10.000,- volledig toegezegd.
Het project wordt gecoördineerd door Wim van der Ros, bestuurslid van de Brabantse Orgelfederatie.

Bijlage Noord-Brabants Orgelfestival Nieuwe Muziek
Op zondag 28 september 2003 werd onder auspiciën van orgelmaker Nico Slooff en de Stichting Muziek aan de Markt Bergeijk een klein festival georganiseerd dat plaats vond in de fraaie Hofkerk aldaar met haar pas door Nico Slooff gerestaureerde Maarschalkerweerd-orgel uit 1902. Dit festival bestond uit een bijdrage in de vorm van een lezing over de orgelmuziek na de tweede wereldoorlog door Aart de Kort en een uitgebreid concert in de voornoemde Hofkerk. Aan dit concert verleenden vooraanstaande Brabantse musici en componisten hun medewerking, waarbij een zevental werken voor het eerst werd uitgevoerd. Het concert werd op CD uitgebracht. Zowel de lezing als het concert (en natuurlijk de nazit!) mochten zich verheugen in een zeer grote belangstelling. Veel bezoekers en ook de uitvoerenden voelden erg veel voor een vervolg. Door de grote belasting die de organisatie met zich meebrengt is dit niet meer gebeurd.
Een dergelijk initiatief past uitstekend binnen de doelstelling van de Brabantse Orgelfederatie. Het plan bestaat nu een Noord-Brabants Orgelfestival Nieuwe Muziek te organiseren en wel in Eindhoven. Gemikt wordt op najaar 2008 of voorjaar 2009. 
Het project wordt gecoördineerd door Ad van Sleuwen, bestuurslid van de Brabantse Orgelfederatie.

Bijlage Excursies (naar Brabantse Orgels)
Naast inventarisatie van het rijke Brabantse orgelbezit, streeft de Brabantse Orgelfederatie ook naar presentatie daarvan. Dit wil zij ondermeer doen door middel van excursies, waarbij in veel gevallen een thema zal worden gekozen, zoals orgels van dezelfde orgelmaker of orgels uit een bepaalde periode. Deskundige toelichting en bespeling zijn daarbij uitgangspunt. Nagegaan wordt of het maken van een klankdocument d.m.v. een CD van de te bezoeken orgels tot de (financiële) mogelijkheden behoort.
De eerste excursie is gepland op 26 april 2008, met een bezoek aan enkele Smits-orgels in het gebied tussen ’s Hertogenbosch en Eindhoven. Het betreft de orgels van Schijndel, Sint-Oedenrode, Oirschot en Boxtel, die in deze volgorde zullen worden bezocht.
In het najaar van 2008 willen we een aantal orgels bezoeken ten noorden van de lijn Breda-Tilburg, namelijk de orgels van Waspik, ’s Gravenmoer en Sprang-Capelle.
Leden van de Brabantse Orgelfederatie, maar ook andere belangstellenden, zullen hiervoor worden uitgenodigd via diverse media. 
Het project wordt gecoördineerd door Piet Groenendijk, bestuurslid van de Brabantse Orgelfederatie.

Bijlage Brabantse orgelagenda, website en orgelkrant
Reeds vanaf het begin van de oprichting is onze website www.brabantorgel.nl beschikbaar voor de informatie die de Brabantse Orgelfederatie te bieden heeft. Die bestaat uit de orgelconcertagenda, concertprogrammas, informatie over kerken, orgels, orgelbouwers en organisten, aangevuld met de gegevens over de Federatie zelf.
De informatie is primair bedoeld voor iedere geinteresseerde in orgels en orgelmuziek in onze provincie en daarnaast als informatie-uitwisselingsplatform/databank voor de leden. Inmiddels functioneert ook de regelmatig verstuurde nieuwsbrief per E-mail om iedere belangstellende en de leden te informeren over actualiteiten op Brabants orgelgebied.
Daarnaast ligt het nu in de bedoeling om aan het begin van het nieuwe concertseizoen, in april 2008, een Brabantse Orgelkrant uit te geven met een overzicht van alle orgel-concerten, achtergrondartikelen, foto’s en bijdragen van de orgelkringen. We denken aan een omvang van 20 pagina’s op tabloidformaat, met advertenties en een oplage 10.000 stuks, te verspreiden bij concerten van alle Brabantse orgelkringen en via de VVV’s. Het geheel onder redactie van Wijtse Rodenburg en Wim van der Ros. Een feestelijke presentatie, waarbij de pers wordt uitgenodigd, is gepland op zaterdag 12 april in het Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch. Binnenkort start actief beleid om orgelkringen (bestaande leden en potentiële leden) te laten deelnemen aan deze nieuwe orgelkrant. 
Het project wordt gecoördineerd door Wijtse Rodenburg, bestuurslid van de Brabantse Orgelfederatie.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief