ALV – 9 oktober 2010

zaterdag 9 oktober 2010 
Algemene Ledenvergadering
Sint-Lambertuskerk, Nistelrode 

Verslag Algemene Ledenvergadering

1. Opening, mededelingen en agenda
– De voorzitter heet de aanwezigen welkom om 12.40h.
– Ad van Sleuwen is Koninklijk benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
– Verzoek in het vervolg leden ook met voornaam te vermelden in de verslaglegging.

2. Verslag ALV 15 mei 2010, Eersel
– Verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris

3. Financiën
– Jaarrekening 2009.
Bij excursies en de daartoe behorende CD-produktie is er een risico. Tot nu toe dekt de opbrengst de kosten. Dat komt vooral door belangeloze medewerking in opname, cover-opmaak en spelen van Henk Kooiker, Wijtse Rodenburg en de betreffende organisten. CD’s worden ook nog steeds nabesteld.
Dank zij een eerdere bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds en van advertentie-inkomsten in het Orgelmagazine is een buffer opgebouwd, waardoor de BOF er goed voorstaat.
– De Kascommissie heeft in haar verslag gemeld dat jaarrekening 2009 in orde is bevonden. Het bestuur en de Kascommissie worden voor 2009 gedechargeerd. Met dank aan penningmeester Wim van der Ros en leden van de Kascommissie Jan de Bont en Leo Spoor.
– Begroting 2010.
De begroting 2010 wordt goedgekeurd.
De kascommissie wordt uitgebreid met Bert Becht.

4. Voortgang lopende projecten.
– Beheer: tot nu toe zijn 10 orgels bezocht.
Rapport over Rosmalen is bijna uitgebracht. Contact loopt voor opleiding orgelbeheerder. 
Aarle-Rixtel krijgt rapport over intonatie.
Leende: Rapport over mogelijke verplaatsing.
Best, Heeswijk, den Dungen: bijna beschikbaar.
Het project loopt wat achter. Bert Augustus wordt sinds kort bijgestaan door Piet Groenendijk en Henk Kooiker.
Op komst: Geldrop, Bergeijk, Jorisparochie-Eindhoven.
Uitnodigingen gaan naar kerken in en rondom Eindhoven.
Om belangenverstrengeling te voorkomen is Bert Augustus geen bestuurslid meer, wel adviseur/projectleider beheer en inventarisatie.
Hij zal bestuursvergaderingen blijven bijwonen, evenals deken Vincent Blom, die adviseert over Liturgie en Orgel.
– Festival Nieuwe Muziek 2012: hiervoor wordt een brainstorm-sessie opgezet.
– Excursie voorjaar 2011 wordt gewijd aan Loret-orgels. Naast de CD is ook een boekwerk over Loret in voorbereiding, in samenwerking met Rogier van Dijk en Frans Jespers. Basis voor het boekwerk is een eerder gehouden Loret-symposium in Reusel.
Er wordt al gewerkt aan Tagung der Orgelfreunde in 2011 in ’s Hertogenbosch van 31 juli tot en met 6 augustus. Financieel risico voor deze Tagung ligt bij het Gesellschaft der Orgelfreunde.
– Orgelmagazine 2011: Eind 2010 ontvangen alle orgelkringen een oproep tot plaatsing in het Magazine van info over hun eigen omgeving: historie, mogelijkheden, opgedane ervaringen waar andere kringen iets aan kunnen hebben, …
Positieve waarderingen worden geuit over de vormgeving van het Magazine.
De presentatie van Brabants Orgelrijkdom 2011 is gepland in april 2011, met de volgende ALV en een orgelbespeling.5. Wvvtk-rondvraag
– Gerrit Jansen: Als tijdens excursies orgels niet op loopafstand staan, kan er dan een bus worden ingezet? Dat zal de aantrekkelijkheid van een excursie voor een aantal liefhebbers verhogen.
Kosten worden hoger, hoe elastisch is de prijs? Moet ook een lunch worden meegenomen? Wim van der Ros doet onderzoek, ook onder leden.

6. Volgende ledenvergadering en sluiting
– Datum voor de volgende ALV, met presentatie Magazine, volgt later.
– Aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdragen in de diskussie.

De voorzitter, Han Polman. De secretaris, Engbert Tienkamp

NB: Deze ALV vond plaats in de lunchpauze van de najaarsexcursie naar ‘s-Hertogenbosch, Rosmalen en Nistelrode.