ALV – 15 mei 2010

Verslag Algemene Ledenvergadering in het Parochiehuis St. Willibrorduskerk Eersel, 15 mei 2010

1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda.
– Welkom om stip 9.30h, in het bijzonder voor de drie recent Koninklijk onderscheiden leden: Wout Kuilenburg, Frans Simkens en Wim van der Ros.
– aanwezig zijn 15 leden.
– 20 leden hebben zich afgemeld. 
– Voorzitter Han Polman is ook verhinderd, penningmeester Wim van der Ros neemt zijn taak waar tijdens deze vergadering.
– de aanvankelijk afgesproken vergaderdatum van 24 april, voor het begin van het Festival Nieuwe Muziek, bleek logistiek helaas niet haalbaar.
– de agenda wordt akkoord bevonden.

2. Verslag ALV 28 november 2009
Wordt goedgekeurd zonder opmerkingen en vastgesteld.

3. Evaluatie Festival Nieuwe Muziek/Orgelmagazine 2010
– Over het Festival:
Het programma was laat beschikbaar, subsidies zijn daardoor erg laat aangevraagd, Provincie Brabant en Orgelbouwers hebben bijgedragen in de kosten.
Opmerkingen van de leden:
. Bij deze gelegenheid is het orgel uit de kerk gehaald (het Philips Muziek Centrum) en er werden andere instrumenten bij betrokken: dat mag vaker gebeuren;
. Er moet bewuster met publiciteit worden omgegaan.
De leden wordt gevraagd mee te denken over nieuwe locaties en nieuwe composities: wie heeft suggesties? Vervolg in Nieuwsbrief.
– Over het Orgelmagazine 2010:
Het nulnummer van BrabantCultuur was de inspiratiebron voor de nieuwe aanpak: meer glossy, meer verzamelwaarde. 
Uitgave met 8000 exemplaren was mogelijk dank zij een eerdere subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en advertenties. Daarbij ook een advertentie voor een elektronisch huisstudieinstrument. 
Voor uitgave 2011 zal een grotere inbreng van leden gevraagd worden.
Opmerkingen van leden: 
– Complimenten, zo door gaan, een echt collector item!
– Distributie is vooral zinvol rondom concerten, want daar komen de orgelliefhebbers.
– Nu kan al aangemeld worden: Wat moet in Magazine 2011 worden opgenomen? In samenwerking met kringen, kerken, Calcant (Belgie), …
– Suggesties voor sponsors zijn zeer welkom. 
En wellicht ook bijdragen van KKOR en KVOK (een samengaan van GOV en KNOV)- afdeling Noord-Brabant en van pastor Vincent Blom.

4. Financiën
a. Jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2007 en 2008 leveren geen vragen op.
b. Verslag Kascommissie
De Kascommissie, bestaande uit de heren Leo Spoor en Jan de Bonth, hebben de jaarrekeningen 2007 en 2008 met de onderliggende stukken gecontroleerd. Ze hebben alle stukken in orde bevonden en adviseren de ledenvergadering voor het bestuur van De Brabantse Orgelfederatie decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de boekjaren 2007 en 2008.
De vergadering neemt het advies over, waarmee het bestuur voor de jaren 2007 en 2008 is gedechargeerd, met dank.
Voor 2009 is de jaarrekening nog niet rond. Het resultaat lijkt positief, dankzij beschikbare subsidies. 
Bedoeling is de ANBI (algemeen nut beogende instelling) -status voor de vereniging aan te vragen. Daarmee worden giften of schenkingen fiscaal aantrekkelijk voor de schenkers.
c. Contributie
Voorgesteld wordt de jaarcontributie per 1/1/2011 te verhogen. Voor kringen van € 25,- naar € 30,-, voor personen van € 10 naar € 15,-. De vergadering gaat hiermee akkoord.
H. Kooiker zal voor het volgende Orgelmagazine een bijdrage leveren over legaten ter begunstiging van de vereniging.

5. Voorgang Lopende projecten.
a. Informatie- en documentatiecentrum: geen nieuwe ontwikkelingen
b. Beheer en Inventarisatie
Aan de hand van de adresgegevens van de bisdommen den Bosch en Breda is een selectie van 40 orgels in Oostelijk Brabant gemaakt, die een aanbod is gedaan tot inventarisatie. Ongeveer de helft van de aangeschrevenen heeft gereageerd, waarvan de helft door de heren Augustus en Groenendijk is bezocht. Rapportages daarvan zijn in bewerking. Een volgende selectie wordt voorbereid.
Tijdens de discussie blijkt dat bij een aantal parochiebesturen de waarde van het orgel en het belang van een goed beheer daarvan, met daarbij passend onderhoudsplan, niet hoog op de urgentielijst lijkt te staan. Orgelkringen zouden af en toe bij parochiebesturen moeten kunnen aanschuiven om het belang van een goed beheer duidelijk te maken.
Een onderhoudsplan kan ook van pas komen bij het reageren op incidenten.
Voor de nieuwe BRIM-regeling (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten) moet er ook tijdig aandacht zijn. In het volgende Magazine zal H. Kooiker daar een stuk aan wijden.
c. Belangenbehartiging en fondsenwerving
Voor leden van de Vereniging is een notitie gemaakt over fondsenwerving.
d/e. Excursies en Festival Nieuwe Muziek.
Het Festival is onder pt 3. behandeld.
– De najaarsexcursie 2010 zal plaats vinden op 9 oktober in Noord-Oost Brabant.
Voorjaar 2011 een Loret-excursie? Suggesties zijn welkom.
-De CD’s van de excursies worden belangeloos gemaakt door H. Kooiker, de productie kan tegen lage kosten plaatsvinden, en het eindresultaat vindt ook een plaats in het documentatiecentrum.
– De Landelijke Orgeldag 2011 zal weer plaats vinden in Brabant, nl. Bergen op Zoom.
f. Orgelagenda en -magazine.
Voor 2011 wordt gedacht aan een pagina, in te vullen door de leden.
g. Jeugd en Orgel
Geen nieuws.
h. Website/Nieuwsbrieven.
Het actueel houden van d Website kost relatief veel tijd. Suggesties zijn daarvoor welkom.
De vergadering complimenteert de Webmaster, Wijtse Rodenburg, voor de bijzonder goed bijgehouden website van de Vereniging.

6. Wvttk.
W. van Kuilenburg: 28 augustus: vrije speeldag in Oploo op het Nolting-orgel van de St. Matthiaskerk. Opgeven bij orgelkring Gregorius van Dijk.

7. Volgende ledenvergadering en sluiting.
Voorgesteld en aangenomen wordt de volgende ledenvergadering te houden op 9 oktober 2010, voorafgaande aan de excursie op die dag.De vergadering wordt om 10.14 beëindigd, met dank voor de aanwezigheid en inbreng van de aanwezige leden.


Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op …
De voorzitter
De secretaris