ALV – 16 april 2011

Zaterdag 16 april 2011 
in de St.-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom.

Verslag Algemene Ledenvergadering

1. Opening, mededelingen en agenda
– Tijdelijk voorzitter, Wim van der Ros, heet de aanwezigen welkom.
– Aanwezig zijn 17 leden.
– De agenda wordt goedgekeurd.

2. Verslag ALV 9 oktober 2010, Nistelrode
– Gerrit Jansen: is er een antwoord op pt 5 van het verslag? (kan een bus ingezet worden als tijdens een excursie de orgels niet op loopafstand staan? Maakt zo’n excursie mogelijk aantrekkelijk voor meer liefhebbers)
In principe kan een bus georganiseerd worden. De kosten daarvan hangen af van het aantal mensen dat wil gebruik maken van zo’n mogelijkheid. 
Andere methode: Bij de inschrijving vragen naar vervoersbehoefte tussen orgels: 
a. mogelijkheid om anderen in auto mee te nemen, dan wel 
b. wens om met een ander mee te kunnen rijden
In de praktijk tot nu toe blijkt dat van deze mogelijkheden al gebruik gemaakt wordt.
– Verslag wordt goedgekeurd met dank aan secretaris Engbert Tienkamp.
– Voorzitter Han Polman neemt leiding van de vergadering over.

3. Bestuursverlag 2010
– Bert Augustus is afgetreden als bestuurslid omdat hij betaald werk doet voor het project Beheer.
– Het aantal leden is met 31 toegenomen.
– Het bestuur ziet graag suggesties voor orgelprojecten en evenementen tegemoet.

4. Jaarplan 2011-2012
Het jaarplan wordt aangenomen.

5. Financiën
– Over 2010 is een klein tekort ontstaan, dat kan worden gedekt uit de beschikbare subsidiepot.
– Het OrgelMagazine-project kan zichzelf bedruipen dankzij de advertenties en andere bijdragen.
– De Kascommissie 2010 (Leo Spoor en Bert Becht) concludeert:
. De penningmeester heeft de zaken goed in beeld gebracht, waarbij samentellen en salderen direct controleerbaar zijn;
. Geadviseerd is de CD-voorraad uiterlijk in hun 3e jaar af te schrijven;
. Nog te ontvangen subsidies komen, terecht, bij toezegging in de balans en in het jaar van ontvangst in de resultaatrekening. Dienovereenkomstig worden aangegane verplichtingen verwerkt;
. Kosten en (verwachte) baten worden verantwoord begroot en gevolgd.
Concluderend: de Kascommissie adviseert de ALV het bestuur te dechargeren voor het financiële beleid in 2010. De vergadering stemt in met dit advies.
Leo Spoor en Bert Becht worden bedankt voor hun commissiewerk en het uitgebrachte advies. De Kascommissie 2011 zal bestaan uit Bert Becht en Gerard Maters.
– Voor 2011 wordt door de penningmeester een klein verlies begroot, dat behapbaar is.

6. Voortgang lopende projecten.
– Beheer en inventarisatie.
Piet Groenendijk meldt: op de aanbieding van orgelbeheerders van beheersadvies wordt beperkt gereageerd.
Uit de onderzoeken blijkt klimaatbeheersing de meeste aandacht te vragen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert wijzigingen in temperatuur (bijvoorbeeld bij het opwarmen van een ruimte) te beperken tot 1°C per uur.
Bert Augustus en Henk Kooiker visiteren, Piet Groenendijk begeleid namens het bestuur.
Wim van der Ros meldt:
De subsidiëring voor dit project door de provincie is over 2 jaar meer uitgesmeerd, omdat feitelijk onderzoek pas in 2010 goed op gang is gekomen. Voor 2011 is geen subsidie beschikbaar, voor 2012 zal weer een aanvraag worden gedaan. Advisering zal dus in 2011 beperkt zijn.
– Excursies:
De excursie rondom Loret orgels gaat door, de bijbehorende CD’s zijn klaar, maar de publicatie over Loret is vertraagd.
In het najaar een excursie rondom Ibach en Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom: de Landelijke Orgeldag op 15 october.
De komende Internationale Orgeltagung 2011 in Brabant, van 31 juli t/m 6 augustus, is ook voor leden van de Orgelfederatie toegankelijk. Voor meer info, zie Brabantorgel.nl.
– Website/Nieuwsbrieven. 
Wijtse Rodenburg meldt: Website wordt aangevuld rondom Loret en excursies.
Het is een etalage naar de buitenwereld maar ook een communicatiemogelijkheid met leden.
En natuurlijk met een heel actueel te houden Brabantse Orgelagenda. 
– Orgel en Liturgie:
Han Polman meldt dat Vincent Blom voor de Katholieke en Ton van Andel voor Protestantse gemeenschap als adviseur tot de Orgelfederatie zijn toegetreden.
– Festival Nieuwe Muziek:
Piet Groenendijk meldt dat Ad van Sleuwen weer meewerkt aan de opzet van het Festival 2012. Ook loopt overleg met Daan Manneke. 
Het FNM 2012 vindt in het voorjaar plaats, mogelijk in Bergen op Zoom en Wouw.

7. Wvvtk-rondvraag
– Hugo van Veen: Doet onderzoek aan klankpotten. Ze zijn aanwezig ondermeer in het koor van de Martinikerk in Groningen en in een aantal kerken in Zeeland. Zij beïnvloeden de eigen resonantie van een ruimte. 
Vraag: Wie kent ruimten/kerken in Brabant waar klankpotten zijn? Info graag naar info@musica1600.nl8. Volgende ledenvergadering en sluiting
– De volgende ALV zal plaats vinden op 15 oktober 2011, weer in Bergen op Zoom.
– Aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdragen in de discussie.
De vergadering wordt gesloten.
Aansluitend vindt in de kerkruimte de presentatie plaats van Brabants Orgelrijkdom 2011, het Brabants Orgelmagazine.


Engbert Tienkamp
secretaris Brabantse Orgelfederatie