ALV – 8 april 2017

Verslag Algemene Ledenvergadering gehouden in Tilburg. 

1. Opening, mededelingen en agenda 
Voorzitter Frank Petter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Oud-voorzitter Han Polman stuurde een hartelijke groet met de beste wensen voor een goede vergadering en felicitaties bij 10 jaar BOF. Oud-bestuurslid Piet Groenendijk stuurde een hartelijke groet vanuit Zuidbroek(Gr): “Geweldig dat ons initiatief van 10 jaar geleden nog zo springlevend is”. 

2. Verslag ALV 29 oktober 2016 in Witte kerkje – Waalwijk. 
– Het verslag geeft geen aanleiding tot verdere vragen en wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd. 

3. Bestuursverslag 2017
– Het verslag geeft geen aanleiding tot verdere vragen en wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd. 

4. Jaarrekening 2016 
– Geurt Brouwer geeft een toelichting op de cijfers en concludeert dat de BOF een goed jaar heeft gehad. Het Doe-orgel is nog geen eigendom van de BOF en is daarom is, in de Balans en Resultatenrekening, de betaalde borg als vordering opgenomen en de reeds ontvangen giften als verplichting. Henk Kooiker verklaart namens de Kascommissie dat de cijfers van de jaarrekening zijn onderzocht, maar dat de rapportage helaas nog niet op papier staat. Hij adviseert de vergadering de jaarrekening goed te keuren. Het verslag-op-papier komt nog en heeft dan terugwerkende kracht. De vergadering stemt in met de jaarrekening 2016 en het bestuursverslag 2016 en dechargeert het bestuur voor het in 2016 gevoerde beleid.  
– Kascontrolecommissie 2017. De kascommissie 2016, bestaande uit Henk Kooiker en André Welten, wordt opgevolgd door kascommissie 2017, bestaande uit André Welten en Loek van Nes. 

5. Bestuursverkiezing.
De voorzitter nodigt kandidaat-secretaris Wim Goossens uit zijn Cv mondeling nog wat toe te lichten. 

6. Benoemen bestuursleden
Voor deze vergadering zijn 115 uitnodigingen verstuurd met de benodigde informatie over te benoemen bestuursleden per april 2017. 28 leden hebben zich onthouden van een reactie, 39 leden hebben aangegeven afwezig te zijn. Daarvan zijn 19 blanco v.w.b. de benoemingen en 20 hebben ingestemd met de voordracht. Opgeteld: het quorum ten behoeve de benoeming van een secretaris en de herbenoeming van de penningmeester bedraagt 115-(28+19)= 68. Voor een geldige instemming met de bestuursvoordracht is minimaal de helft van het quotum (34 stemmen) nodig voor een geldige benoeming. 20 volmachten tot instemming zijn ontvangen van afwezige leden. Aanwezig zijn ruim 30 leden die instemmen met de voorgestelde benoeming van de heer Wim Goossens en de herbenoeming van de heer Geurt Brouwer tot respectievelijk secretaris en penningmeester. 
Voorzitter Frank Petter bedankt secretatis Engbert Tienkamp voor zijn acht jaren durende activiteiten als secretaris. Deze ontvangt een fraai boeket af te geven aan zijn echtgenote Will. 
De voorzitter wenst de heren Goossens en Brouwer succes en volharding toe bij hun inzet in de komende vier jaar. 

7. Voortgang lopende projecten. 
Wim van der Ros meldt: 
– De excursies voor 2017 zijn geregeld in samenwerking met adviseurs Henk Kooiker en Tommy van Doorn. 
– Het orgelmagazine, Brabants Orgelrijkdom 2017, is weer tijdig beschikbaar gekomen voor uitreiking en distributie. 
– De samenwerking met Fontys in Tilburg is geïntensiveerd. De bijdrage van Fontys studenten in het na-programma is daar onder meer een resultaat van. Goede samenwerking vindt ook plaats met de provinciale KVOK en het landelijke De Orgelvriend. 
– Een onderzoek loopt naar een meer economische productiewijze van BOF-cd’s. 
Ad van Sleuwen meldt: 
– Het komende Festival Nieuwe Muziek vindt plaats na de voorjaars-ALV in 2018 in Boxtel. Accent ligt op orgel met zangstem(men). Ook aandacht voor het Doe-orgel. Organisatie in samenwerking met Stichting Kerkconcerten Boxtel. 
– Jeugd & Orgel gaan getrokken worden door Ton Stevens, Jan Verschuren en Tannie van Loon. De dag voor Jeugd, Orgel & Beiaard zal in 2017 (ook) op de dinsdag (de dag vóór Dierendag) worden gehouden. 

8. Besluit tot aanschaf Doe-orgel t.b.v. gebruik door orgelkringen. 
Stichting Ludens in Oosterhout heeft nu 6 jaar ervaring met het Doe-orgel dat gehuurd wordt van Orgelkids.nl (Lydia Vroegindeweij). Belangrijkste voordelen van het Doe-orgel in het onderwijs: – zelfs in de klas is ‘hoe werkt het’ te demonstreren; – het zelf maken/zelf spelen werkt zeer motiverend bij leerlingen; – stap naar groot orgel is zeer klein, mede dank zij ondersteuning van BOF en Orgelkids.nl met een eigen website. Het Doe-orgel waarmee de BOF nu werkt is een leen-orgel van orgelbouwer Verschueren. Daarvoor is een borgsom betaald. Fondsen zijn aangeschreven om de kosten van het Doe-orgel te dekken. Tot nu toe is alleen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en haar fonds-op-naam Tienkamp-Kuijten fonds een subsidie toegezegd, groot € 2.000,-. Andere fondsen subsidiëren geen aanschaf van instrumenten. Daarnaast zijn enkele giften van BOF-leden ontvangen. Wel mogelijk lijkt de subsidiering van een goed plan van aanpak voor inzet van het Doe-orgel. Bijvoorbeeld bij landelijk Fonds voor Cultuurparticipatie en het provinciale BKKC. Ton Stevens adviseert de huurkosten van het Doe-orgel in het plan op te nemen. Lisette Ooms adviseert contact met haar op te nemen gezien haar ervaring met het maken van culturele plannen van aanpak waaronder die in Breda. Gehoord hebbende het voorgaande, besluit de vergadering het bestuur te verzoeken verdere gelden in te zamelen, maar ook toestemming te geven het Doe-orgel in eigendom aan te schaffen. “Een mooi besluit bij 10 jaren BOF.” Tijdens de vergadering blijkt dat, nu dit besluit genomen is, nog twee giften van elk € 1000,- te verwachten zijn. Informatie over verdere ondersteuning van het Doe-orgel door leden en orgelkringen komt op www brabantorgel.nl. Vragen sturen naar info@brabantorgel.nl 

9. Wvttk – rondvraag
– René Bouwman, reeds geruime tijd lid, is in november verhuisd van Utrecht naar Heesch. Hij meldt zich voor mogelijke activiteiten.
– Ben Mensing meldt de plaatsing van het Verschueren-orgel uit Esbeek in de Lucaskerk te Tilburg. Inspeling n.o.t.g.
– Hans Schaaf meldt 2 concerten in Het Cenakel, Tilburg 

10. Afspraak volgende Algemene Ledenvergadering 
De najaar-ALV is gepland in oktober. Mogelijke data 14/21/28 oktober. Plaats: Oosterhout? Ton Stevens onderzoekt de mogelijkheden, rekening houdend met mogelijke herfstvakanties (14-22 oktober). 

11. Sluiting 
De voorzitter besluit de vergadering met de aanwezigen te danken voor hun aanwezigheid en inbreng. 

Aansluitend volgen in de kerkruimte: 
– een terugblik op 10 jaar Brabantse Orgelfederatie,
– de presentatie van het eerste exemplaar van Brabants Orgelrijkdom 2017 aan de heer prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, 
– de presentatie van het Doe-orgel, gebouwd door (piano-)leerlingen van Rob Nederlof (leeftijd 8 tot 10 jaar), 
– een jubileumconcert door Fontysstudenten op het Loret- en het Smits-orgel en
– de distributie van Brabants Orgelrijkdom 2017.

8 april 2017 
De voorzitter, Frank Petter
De oud-secretaris, Engbert Tienkamp