ALV – 28 oktober 2017

Algemene Ledenvergadering in Oosterhout op zaterdag 28 oktober 2017. De najaars-Algemene Ledenvergadering (ALV) van de BOF werd gehouden op zaterdag 28 oktober 2017 in het Koetshuis van de Sint-Jansbasiliek te Oosterhout. 
Het was een bijzonder nuttige vergadering met veel praktische informatie. De aanwezige leden werd verzocht na te denken hoe bij te dragen aan initiatieven zoals het Festival Nieuwe Muziek, volgend jaar in april te Boxtel, maar ook over vergeten orgelmuziek die nog te achterhalen zou kunnen zijn in kerken bij orgels en op koorzolders of bij organisten en dirigenten thuis. 
Verder was er aandacht voor jeugd en orgel, met name het Doe-orgel dat de BOF nu beschikbaar heeft voor leden. Orgelbespeling door Jan Willems en een rondleiding naar de beiaard waarbij een korte beiaardbespeling werd gedaan door Pieter Maarssen, de beiaardier van Oosterhout.

Verslag Algemene Ledenvergadering

Oosterhout/Boxmeer, 28 oktober 2017.

Vereniging Brabantse Orgelfederatie

1. Opening, mededelingen en agenda.
Voorzitter Frank Petter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
34 leden hebben zich afgemeld en 19 leden hebben de aanwezigheid-lijst geparafeerd. Deze lijsten worden aangehecht aan dit verslag.
Speciaal welkom voor René Bouwman nieuwe adviseur en de nieuw aangetreden secretaris Wim Goossens.
Oud-bestuurslid Piet Groenendijk stuurde een hartelijke groet vanuit Zuidbroek(Gr). De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag ALV van 8 april 2017 gehouden te Tilburg.
– Het verslag geeft geen aanleiding tot verdere vragen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris ondertekend.
– Penningmeester Geurt Brouwer is helaas wegens verblijf in het buitenland afwezig.

André Welten verklaart desgevraagd namens de Kascommissie dat de cijfers van de jaarrekening ook door hem zijn onderzocht en in orde bevonden, maar dat de rapportage helaas nog niet op papier staat. Deze wordt later aangeleverd. Commissielid Henk Kooiker heeft zich ziek afgemeld.

– De vicevoorzitter geeft namens de penningmeester ruime toelichting op de begroting 2018. De vereniging staat er financieel redelijk rooskleurig voor. Het DOE-orgel is op € 200 na geheel gefinancierd uit giften en subsidies. Productiekosten Cd’s vallen lager uit: Wijtse Rodenburg heeft een goedkopere en kwalitatief zeker gelijkwaardige producent gevonden. Er wordt uitgegaan van een veilig spoor van investeren. De Begroting 2018 wordt door de vergadering goedgekeurd, ten blijke daarvan door voorzitter en secretaris ondertekend.

4. Kascontrolecommissie 2017.
De kascommissie 2016, bestaande uit Henk Kooiker en André Welten, wordt opgevolgd door kascommissie 2017, bestaande uit André Welten en Loek van Nes. Deze benoeming wordt ter vergadering herbevestigd.

5. Voortgang lopende projecten.
– Jeugd & Orgel.
Wim van der Ros meldt:
– Jeugd & Orgel wordt getrokken door Ton Stevens, Jan Verschuren en informatief door Tannie van Loon. Het project had dit jaar te weinig stimulans en verwaterde. De dag Jeugd, Orgel & Beiaard is in oktober 2017 gehouden (onder meer: Hilvarenbeek, Boxmeer, Oosterhout). Centrale coördinatie/stimulans ligt wat stil. Wim memoreert dat dit idee/project in Oosterhout zijn oorsprong vond. Straks na de ALV meer hierover.

– Festival Nieuwe Muziek.
Ad van Sleuwen meldt:
– Het komende Festival Nieuwe Muziek vindt plaats na de voorjaars-ALV op 14 april in 2018 in Boxtel. Accent ligt op orgel met zangstem(men). Ook is er aandacht voor het Doe-orgel. Teleurstellend er is maar één reactie van een conservatorium binnen gekomen. Toch heeft hij 100 minuten nieuwe muziek bij elkaar. Er is een toezegging van 8 componisten. Helaas heeft het HANLO- project – geprogrammeerd als voorprogramma – vanwege financiële redenen afgehaakt.

– Brabantse Orgelmuziek. 
René Bouman meldt:
Samen met Ad van Sleuwen trekt hij de kar op dit onderwerp. Wim Goossens zal daarbij assisteren. Het doel is zoveel mogelijk orgelmuziek van Brabantse componisten letterlijk uit de kast(en) te trekken. Er is veel vernield door de pauselijke brief motu proprio Tra le sollecitudini waardoor helaas veel orgelmuziek verloren is gegaan. Hij noemt de Graafse componist Antoon Arts die hij vond naar aanleiding van een orgelboek met onbekende componisten uitgegeven in Frankrijk. Samen met Wim Goossens werkt de commissie aan de componisten Adrianus en Lambertus Giesen geboortig uit Wanroy. Werkzaamheden:
–  Contact leggen met heemkunde kring ter plaatse;
–  Biografie maken aan de hand van info en krantenknipsels;
–  Lijst van werken samenstellen ook via Koninklijke Bibliotheeken verder onderzoek bij familie;Letterlijk speuren in de oude orgelkasten op het oksaal. Volgt een interventie van Ad van Sleuwen die meldt:
–  Handschriften uitwerken van niet uitgegeven orgelwerken van L. Toebosch en Frans van Amelsfoort;
–  Bisschoppelijk archief als bron onderzoeken;
–  Kwaliteit van muziek wisselt.
Doel is van deze commissie is: Brabantse orgel muziek:
–  Inventariseren;
–  Scannen;
–  Uitvoeren;
–  Als Immaterieel Cultureel Erfgoed koesteren.

– Brabantse orgeldag.
Ad van Sleuwen en René Bouman zijn de kartrekkers en geven uitleg. Het idee is gebaseerd op een terugkerende drie jaarlijkse cyclus met drie pijlers:
–  Festival Nieuwe Muziek;
–  Orgelimprovisatie op een Brabants thema;
–  Presentatie van de resultaten van Brabantse orgelmuziek.
Elk jaar keert een pijler terug en wordt uitgewerkt en behandeld.

– Excursies
De excursies voor 2018 zijn geregeld in samenwerking KVOK en Orgelvriend. In het Voorjaar 26 mei 2018 naar o.a. Etten-Leur.
In het najaar 2018 een excursie naar Boxmeer, Gemert en Handel.
Er zijn veel enthousiaste bezoekers aan deze excursies van buiten Brabant.
Een mogelijke excursie naar Breda (Grote Kerk) wordt nog nader door Wim van der Ros onderzocht. Er wordt terloops door Ad van Sleuwen bepleit dat een excursie in Breda juist meerwaarde heeft om opnames te hebben van vóór en ná de orgelrestauratie ter plaatse!-PublicatiesPlan voor Van Hirtum-boek en later mogelijk publicatie over de Smits-orgels.

– Basis Studiedag
Positief wordt door de vergadering gedacht om in 2018 een basis studiedag te houden. Te behandelen onderwerpen:
–  Stemmen tongwerken;
–  Verhelpen kleine storingen.
Leden worden gevraagd mee te denken aan of een geschikte locatie aan te duiden. (Breugel wordt genoemd).

– Het orgelmagazine
Brabants Orgelrijkdom 2018, zal in april 2018 beschikbaar zijn. Wijtse Rodenburg spoort de vergadering aan teksten, info, nieuwtjes etc. aan te leveren. Het is een belangrijk medium om ervaringen met elkaar te delen.-Inzet Leden BOF
Nog meer met elkaar communiceren via bv Facebook of de BOF-Nieuwsbrief. Deel activiteiten met elkaar ook via de website van BOF info@brabantorgel.nl Aandacht wordt gevraagd voor Open Kerkendag op 26 november 2017. Haal het orgel uit de liturgische functie.
In Hilvarenbeek (Diessen) worden op die dag b.v. twee kistorgels ingewijd zo meldt Ad van Sleuwen.

6. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.
– Wijtse Rodenburg meldt een mogelijk cd-project van niet-uitgegeven gespeelde orgelconcerten door Dorthy de Rooy die 10 jaar geleden overleden is. Mogelijk dat er voldoende materiaal aanwezig is om een dubbel-cd uit te geven. De BOF is daarbij betrokken.
– René Bouman verhaalt over “doorslaande tongen” van het Harmonium en bepleit dit instrument ook te omarmen door BOF. Hij is lid van de Nederlandse, Duitse- en Franse Harmoniumvereniging.
– Ad van Sleuwen zoekt aansluiting bij de woordspeling van René via “vurige tongen” en bepleit dat de suggesties vanuit de vergadering en BOF ook moge neerdalen. Laat niet alleen de commissies/werkgroepen het werk doen.

7. Volgende Algemene Ledenvergadering 2018.
De voorjaars-ALV is gepland in Boxtel 14 april 2018.

8. Sluiting
De voorzitter sluit om 10.55 uur de geanimeerde vergadering door de aanwezigen te danken voor hun aanwezigheid en inbreng en meldt dat de volgende vergadering wellicht geleid wordt door een nieuwe voorzitter. Daar wordt aan gewerkt.

Boxtel, 14 april 2018 Met of zonder wijziging goedgekeurd.
De voorzitter, De secretaris,

Frank Petter Mr. Wim Goossens