ALV – 20 oktober 2012

Algemene Ledenvergadering van 20 oktober 2012 in Hooge Zwaluwe

De tweede Algemene Ledenvergadering 2012 is gehouden op 
zaterdag 20 oktober 2012 
van 9.30-10.30 uur 
in gebouw de Rank 
Prinses Margrietstraat 50
4927 AJ  Hooge Zwaluwe

Verslag Algemene Ledenvergadering

1. Opening, mededelingen en agenda
– Voorzitter Han Polman is verhinderd, vice-voorzitter Wim van der Ros vervangt hem. Ook bericht van verhindering van aftredend bestuurslid Piet Groenendijk.
– Aanwezig zijn 20 leden. 21 leden zijn verhinderd, maar hebben instemming betuigd met de voordracht voor de benoeming van een nieuw bestuurslid. (De vereniging telt 81 leden, als rechtspersoon of als natuurlijk persoon, het vereiste quorum (40+1) is dus beschikbaar).
– De agenda wordt goedgekeurd.

2. Verslag ALV 21 april 2012, Someren
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Jaarplan 2013
Het jaarplan 2013 wordt goedgekeurd.
– Wat te doen met vrijkomende orgels? Op website? Gastheerschap tbv orgels zoals in Eindhoven?
Een beleidsnota zal worden opgemaakt, daarin mogelijkheden gastheerschap opnemen.

4. Begroting 2013
Naar aanleiding van de begroting van de hand van nieuwe penningmeester Bert Brecht (i.s.m. Wim van der Ros):
– De contributiehoogte is defensief, zou hoger kunnen. Voorlopig echter geen verhoging.
– Voorlopig exploitatie-resultaat: € 30,65 per 24/9/2012
– Afschrijving betreft boeken, CD’s en dataloggers (tbv temperatuurmetingen bij orgels).
– De vergadering gaat akkoord met de begroting.

5. Verkiezing bestuurslid
Bestuurslid Piet Groenendijk verhuisd naar Zuidbroek(Gr) en treedt daarom helaas af als bestuurslid. Als zijn opvolger stelt het bestuur voor Sietse van Wijgerden. De vergadering stemt in met de benoeming van Sietse van Wijgerden. Binnen het bestuur zal de taakverdeling verder worden besproken.
Piet Groenendijk krijgt, in zijn afwezigheid, dank voor zijn vele activiteiten binnen de BOF en de beste wensen voor zijn nieuwe omgeving.

6. Voortgang lopende projecten
– Festival Nieuwe Muziek(FNM)
Nieuwe Brabantse muziek voor orgel+anderen is niet eenvoudig te vinden. In samenwerking met Fontijs wordt gewerkt aan een aantrekkelijke opzet.
Mogelijke data: 11 mei of 25 mei 2013, in Tilburg. 
Gerard Maters: Stichting Orgelconcerten Breda wil graag meedoen om zo een afwisseling te kunnen maken tussen een orgelconcours in Breda (met compositieopdracht) en een FNM van BOF. Ook samen met België c.q. Antwerpen?
Leo Spoor: Het FNM in Eindhoven was boeiend omdat ook een niet-kerkelijke omgeving (Muziekgebouw Frits Philips) werd benut. Dat trekt een ander publiek, mits met een juiste “product/markt combinatie”.
– Excursies
De KVOK (Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici), afdeling Noord-Brabant, wil ook in 2013 weer samen met de BOF een excursie organiseren. Op 20 april organiseert de BOF een excursie naar Sleeuwijk en omgeving.
Moet een ALV altijd met een excursie worden gecombineerd? Alternatief is combinatie met een waardevol onderwerp. 
Najaar 2013 wellicht een excursie naar van Hirtum-orgels met publicatie. Hangt af van financiële mogelijkheden.
– ALV
De ALV 2013 zal worden gecombineerd met de presentatie van het Magazine. Daarbij een interessant onderwerp?
– Jeugd en Orgel
Geurt Brouwer en Gerard Maters willen meedenken.
Ook naar België kijken, waar jonge orgelspelers worden gestimuleerd. Sommige jongeren komen dan voor het eerst in een kerk.
Ook gebruik maken van een aansprekend en laaggeprijsd demo-orgel?
Praten met muziekleraren, maar onderwijs heeft geen of weinig budgetruimte. Scholieren willen wel weten hoe iets werkt.
– 2018Eindhoven|Brabant
BOF is niet opgenomen in bidbook2018. Volgende stap: welke Nederlandse Culturele Hoofdstad?
Breda gaat door met concert op 10 orgels, evenals BOF met de Brabantse ketting.

7. Wvttk-rondvraag
– Gerard Maters: Meldt dat Marcussenorgel uit Moerdijk naar de Joh.Baptist-kerk in Klundert zou kunnen gaan. Echter deze kerk wordt ook gesloten voor de liturgie. Toch open te houden als cultureel podium? Bisdom is akkoord, mits het niets kost.
– Leo Spoor: Zijn nieuwe projecten niet te eenmalig? B.v. Vaker iets doen wat goed aanslaat, zoals indertijd Piet Kee met orgel+draaiorgel?
En verder: het lijkt heel zinvol het (naar verwachting groeiende) overschot aan orgels te inventariseren en op de BOF-Website bij te houden.
– Henk Kooiker: De inventarisatie van orgels gebeurt op dit moment alleen nog op verzoek van pastoor of andere beheerder. Oorzaak: de financiering is moeizaam. Kunnen we iets aan orgelmentorschap doen? Interesse ontvangen van Rudi van Straten van “Klinkende Monumenten”, RCE.

8. Volgende ledenvergadering en sluiting
– De volgende ALV zal plaats vinden in April 2013 in combinatie met de presentatievan het Orgelmagazine.
– Met dank voor de bijdragen van de aanwezigen beëindigt vice-voorzitter Wim van der Ros deze Algemene Ledenvergadering.

6 april 2013

De vice-voorzitter, Wim van der Ros 

De secretaris, Engbert Tienkamp