ALV – 29 maart 2008

Verslag van de Algemene Ledenvergadering
op zaterdag 29 maart 2008 te Eindhoven.

Aanwezig: vertegenwoordigers uit Etten-Leur, Cuyk, Sprang-Capelle, Westervoort (gastlid), Teteringen, Hoogerheide, Werkendam, ’s-Hertogenbosch, Geldrop, Eindhoven (SKE en sti. Orgelfonds St.Trudo), Erp, Rosmalen, Helmond, Sint Oedenrode, Oirschot, Waalwijk, Schijndel, Tilburg, Waalre, Leende, Helmond (sti. Vrienden Robustellyorgel), Oosterhout en Hilvarenbeek (MBO). 
De presentielijst vermeldt nominaal 24 aanwezigen.
*Er zijn berichten van verhindering: J.vd Vossenberg(Erp), K. Suurmond en sti. Kerkconcerten Boxtel, Fr. Van Mameren(Geldrop en SKE), P. van Rumpt.

1. Opening en welkom door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering, heet allen welkom en spreekt zijn dank uit naar de leiding van het Muziekcentrum voor de geboden gastvrijheid

2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt conform concept vastgesteld met toevoeging van benoeming kascommissie.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 24 november 2007 
Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

4. Orgelkrant en –agenda
Wijtse Rodenburg en Wim vd Ros lichten de komende presentatie toe van de eerste Brabantse orgelkrant op 7 april in het Provinciehuis. Er zijn dan pakketten ter distributie beschikbaar voor de aanwezige vertegenwoordigers van de Orgelfederatie. Van federatiezijde wordt zorggedragen voor overige verspreiding naar de Brabantse VVV-instellingen enz. 

5. Smits-excursie programma 26 april
Onder verwijzing naar de gedetailleerde aankondiging op onze website, worden de aanwezigen uitgenodigd tot deelname aan deze excursie, die ons naar St.Oedenrode, Boxtel, Schijndel en Oirschot voert. Het werk van de orgelmakers F.C.Smits wordt toegelicht door Jan Boogaarts.

6. Informatie- en documentatiecentrum
Wim vd.Ros doet aanbeveling voor ontvangst van schenking van documentatiemateriaal over Brabantse orgels. Digitale bestanden zijn welkom op onze website. Ook houdt hij zich aanbevolen voor aanvullende gegevens voor de website.

7. Beheer c.a.
*Voorstellen voor beheer(Bert Augustus) zullen volgens plan in overleg met de beide bisdommen verder ontwikkeld worden.
*Tijdens de komende ledenvergadering(24 mei) is een presentatie voorzien van klimaatbeheersing door een deskundige van de TUE. Vanuit de vergadering komt de aanbeveling ook de kerkbesturen en Monumentenzorg op deze presentatie te attenderen.
*De voorzitter en de secretaris hebben een werkbezoek gebracht aan het bisdom Breda en zijn daarvandaan met positieve gevoelens teruggekeerd: van die zijde is alle denkbare medewerking toegezegd ter ondersteuning van onze plannen.
*Bert Augustus komt met soortgelijke bevestigende berichten uit Helmond waar het parochiebestuur met belangstelling de initiatieven op orgelgebied bevestigt.

8. Jeugd en educatie
In de Brabantse orgelkrant is hieraan aandacht besteed. In Oosterhout blijkt een lesbrief ontwikkeld te zijn: de stichting stuurt een voorbeeldexemplaar1.

9. Benoeming kascommissie
De heren J. de Bonth (Waalwijk) en L. Spoor (Schijndel) nemen de kascommissie voor hun rekening.

10. Rondvraag en volgende vergadering
*Strevend naar drie ledenvergaderingen per jaar, wordt de volgende bijeenkomst vastgesteld op zaterdag 24 mei. Deze zal plaatsvinden in de Sacramentskerk in Breda, aanvang 10.30u. Relevante documentatie die daar aan de orde zal komen, wordt zo mogelijk beschikbaar gesteld via onze website.
*De contributie per orgelkring bedraagt € 25,00 per jaar; individueel lidmaatschap bedraagt € 10,00.
*Kringen kunnen als zodanig afzonderlijk vermeld worden op de site.
*De aanwezige vertegenwoordigers uit Waalwijk spreken waardering uit voor hetgeen door het bestuur gerealiseerd is.

Vastgesteld op 24 mei 2008 in de Algemene Ledenvergadering te Breda.

Drs. A. Ramakers, Voorzitter
N.A.M. van Broekhoven,secretaris