ALV – 24 november 2007

Verslag van de Algemene Ledenvergadering
op zaterdag 24 november 2007 te ‘s-Hertogenbosch

Aanwezig: vertegenwoordigers uit Etten-Leur, Cuyk, Sprang-Capelle, Westervoort (gastlid), Teteringen, Hoogerheide, Werkendam, ’s-Hertogenbosch, Geldrop, Eindhoven, Erp, Rosmalen, Helmond, Sint Oedenrode, Oirschot, Waalwijk, Schijndel, Tilburg en Hilvarenbeek (MBO).

1. Opening en welkom door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering, heet allen welkom en spreekt zijn dank uit naar Peter van Rumpt (directeur Pels & Van Leeuwen Orgelbouw) dat wij vandaag hier bij hem te gast mogen zijn.

2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt conform concept vastgesteld.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 9 juni 2007 
De notulen worden vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen zijn er enkele vragen.
Op de vraag van de heer Hinderink (Etten Leur) waarom nieuwe aanmeldingsformulieren dienen te worden ingevuld, antwoordt de penningmeester dat de eerder ingevulde concepten ons onvoldoende / incomplete informatie gaf over de leden en dat voor de zorgvuldigheid deze nieuwe formulieren zijn toegezonden.
Er wordt n.a.v. de vraag van de heer De Bonth (Waalwijk) bij de betreffende onderwerpen nader ingegaan op de toegekende subsidies.

4. Ingekomen stukken, mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van Wout van Kuilenburg (Boxmeer), Fred Vonk (Eindhoven), L. Becht (Berlicum), Mevr. Wijnbergen-de Feyter (Raamsdonk), Nick van Broekhoven (Geldrop), Gerrit Jansen (Tilburg), Hans Ros (Zevenbergen) en Hans Smout (Bergen op Zoom).

5. Presentaties van de projectgroepen met discussie
Beheer
Bert Augustus licht zijn plan van aanpak toe. Op de vraag van “hoeveel orgels en waar begin je”, geeft hij aan dat hij nog bezig is met de ontwikkeling van het model. Daarbij zullen primair orgels welke vermoedelijk niet zo goed worden onderhouden, in de gaten worden gehouden. Er zijn veel situaties waar dit optimaal verloopt. Er zijn contacten met o.a. de bisdommen en de Commissie Orgelzaken van de PKN inzake de benadering van de eigenaren van orgels. 
Vanuit de provincie is subsidie voor dit project toegezegd. 
N.a.v. de vraag van de heer Gemmeke (Teteringen) wat onze activiteiten zullen zijn ten aanzien van orgels in kerken welke afgebroken gaan worden of welke hun functie verliezen, geeft de voorzitter aan dat we daarover gaan nadenken. De heer Hinderink (Etten-Leur) geeft aan dat wanneer we de functie Beheer goed uitoefenen, het niet kan voorkomen dat plotseling een orgel “verdwijnt”. De heer Rooijakkers (Helmond) vraagt of er een lijst is van vaste bespelers van monumentale orgels om zo betrokkenen te benaderen. De voorzitter geeft dat we eerst relaties en netwerken moeten bouwen en prudent moeten omgaan in de benadering van instanties en mensen. Mevrouw Heijnen (Schijndel) geeft aan dat hetzelfde ook geldt voor de benadering van kerkbesturen, waarbij het samenspel met organisten belangrijk is.

Informatie- en documentatiecentrum
Wim van der Ros benadrukt de nauwe verwantschap van dit project met Beheer mede in verband met de prioriteitstelling in Beheer. Hij licht de stand van zaken van dit project toe. Het in samenspel met de leden en via orgelmakers verzamelen van gegevens, foto’s, documenten is een continu proces. Met name is er belangstelling voor (kopieën c.q. scans van) originele contracten van nieuwbouw, restauratie, onderhoud en ingebruiknames. Hij roept leden op om deze zaken aan te leveren. In maart 2008 is de presentatie van de eerste opus van een digitaal fotoklankbeeld Brabantse Orgelrijkdom. Deze zal voor leden beschikbaar komen op dvd. Medio 2008 zal via onze website de eerste opus van de digitale versie van de inventarisatie en documentatie van Brabantse Orgels en Brabantse Orgelmakers beschikbaar zijn. Dan moet er ook een akkoord zijn getroffen rond de vestiging van ons (fysiek) Informatie- en documentatiecentrum, dat begin 2009 in eerste opzet gereed moet zijn. 
Voor dit project is subsidie toegezegd door het OHRA-fonds.

Noord-Brabants Orgelfestival Nieuwe Muziek 
Ad van Sleuwen licht de plannen toe om dit festival vermoedelijk voorjaar 2009 te houden in Eindhoven. Hij refereert aan een eerder gehouden festival in Bergeijk en benadrukt het belang van een dergelijk initiatief. Hij geeft aan dat het orgel niet alleen als solo-instrument zal worden gepresenteerd, maar dat ook samenspel met andere instrumenten wordt nagestreefd. De heer Rooijakkers zegt respect te hebben voor de doelstelling, maar vraagt zich af of orgelliefhebbers zitten te wachten op moderne muziek. Ad van Sleuwen zegt dat we niet bang moeten zijn voor moderne muziek, waarbij de boodschap is dat we ook de huidige “taal” moeten kunnen laten klinken. Het is een ontwikkeling waarbij we iets toevoegen, je begint eraan maar het krijgt ook een vervolg. De heer Kerskens (Cuijk) onderstreept het waardevolle van dit initiatief.

Excursies naar Brabantse orgels
Piet Groenendijk meldt dat de voorjaarsexcursie op zaterdag 26 april een Smits-excursie is, welke gaat naar Schijndel, Sint Oedenrode, Oirschot en Boxtel. Naast een lezing over Smits zal ieder orgel specifiek worden toegelicht en gedemonstreerd.
In het najaar zal er een excursie worden gehouden naar Waspik, ’s Gravenmoer en Sprang-Capelle. De datum moet nog worden vastgelegd.

Brabantse Orgelagenda, website en orgelkrant 
Wijtse Rodenburg geeft eerst een uitgebreide toelichting op de website en het bezoekersaantal (tot nu toe 21.000 maal bekeken in 2007!). De orgelagenda wordt veelvuldig geraadpleegd. Ook de nieuwsbrief per E-mail wordt frequent naar een groeiend aantal abonnees toegezonden.
Voor wat betreft de in het voorjaar 2008 uit te geven Brabantse Orgelkrant: deze zal een overzicht van alle orgelconcerten bevatten, maar tevens achtergrondartikelen, interviews, bijdragen van de orgelkringen en veel foto’s. Uiteraard wordt ook federatie-info opgenomen. De omvang zal zijn 
20 pagina’s op tabloidformaat, de
oplage bedraagt 10.000 stuks. De krant zal gratis verspreid worden bij (concerten van de) Brabantse orgelkringen en via de VVV’s. De 
redactie wordt gevormd door Wijtse Rodenburg en Wim van der Ros. 
Aanleveren van gegevens van concerten en van gegevens van en door de orgelkringen uiterlijk 15 februari a.s. via info@brabantorgel.nl.
De feestelijke presentatie met pers zal zijn op zaterdag 12 april in het Provinciehuis te ’s-Hertogenbosch (de datum is inmiddels gewijzigd in maandag 7 april). 
Voor dit project willen wij gebruik maken van de toegezegde sponsorbijdrage van het Prins Bernard CultuurAmateurfonds Brabant.

Op vraag van de heer Gemmeke inzake werving van vrienden van het orgel wordt kort gediscussieerd over diverse orgel-gerelateerde instanties. Op de vraag van mevrouw Heijnen over de hoeveelheid beschikbare kranten per kring, wordt aangegeven dat er voldoende exemplaren beschikbaar zullen zijn en nadere informatie volgt over de distributie.

6. Rondvraag
Cd-stand
Wim van der Ros geeft een toelichting op de samenwerking met Landgoed Gerrianna (Gerrit van der Werken uit Werkendam), die als “hofleverancier” voor leden van de Brabantse Orgelfederatie een stand met cd’s kan inrichten bij evenementen en orgelconcerten. Daarbij zal de betreffende orgelkring en de Brabantse Orgelfederatie een percentage van de verkoopopbrengst ontvangen. Ook kan hij cd’s van orgelkringen via zijn stands en website verkopen. Contacten kunnen na de vergadering worden gelegd in de naastliggende zaal, waar een tafel is ingericht. Gerrit van der Werken geeft aan dat hij met name orgelcd’s in de verkoop heeft, die niet in veel zaken verkrijgbaar zijn.
Diverse
De heer Kerskens spreekt zijn grote waardering uit voor alle activiteiten en voor alles wat vanuit het bestuur vandaag gepresenteerd is. Het woord educatie is eerder gevallen, de zorg om de toekomst. Heeft het bestuur al concrete plannen op dit gebied? Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat op diverse plaatsen in het land daarvoor reeds projecten zijn ontwikkeld, zoals Piet Prestant en Allice in orgelland. Ook bij de SOL (Limburg) is er een project. Ook wordt geattendeerd op de beschikbaarheid van een door Gerard Hafkenscheid ontwikkelde dvd over zijn orgel in Oirschot.
De heer Gemmeke informeert naar contacten met het NivO. Wim van der Ros geeft aan dat deze contacten er zijn en dat bij de landelijke presentatie van het laatste deel van de encyclopedie in juli in Oudenbosch onze federatie is genoemd en dat op die bijeenkomst ook flyers van onze federatie zijn uitgedeeld.
De heer Van Nes (Hoogerheide) zegt buitengewoon te spreken zijn over alles wat vandaag gepresenteerd is. 

7. Volgende vergadering en sluiting
De volgende ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 29 maart a.s. De locatie wordt nader bekend gemaakt.
De voorzitter dankt nogmaals onze gastheer voor de ontvangst en wekt de leden op voor de aansluitende rondleiding door de orgelmakerij.

Vastgesteld op 29 maart 2008 in de Algemene Ledenvergadering te …..

H.J. Ramakers
Voorzitter 

W.J.L.A.H. van der Ros
penningmeester/notulist