ALV – 28 oktober 2023

Verslag Algemene Ledenvergadering 28 oktober 2023, Het Boterkerkje, Oirschot.
Oirschot, 28 oktober 2023.
 Opening, mededelingen en agenda.

 • Voorzitter Ruud Severijns opent om 10.35 uur deze vergadering. Er zijn 18
  later 19 aanwezigen, 4 afmeldingen zonder volmacht en 38 afmeldingen met
  volmacht. De presentielijst lijst en volmacht lijst met volmachten is bij de
  secretaris bekend en aangehecht aan het origineel.
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • Secretaris meldt dat hij de evaluatie 2020-2023 voor de Brabantse
  Orgelcultuur heeft gedaan bij het KIEN in te zien op de website van KIEN
  onder Brabantse orgelcultuur.
 1. Vaststellen verslagen
  a. Verslag ALV van 22 april 2023.
  Het verslag geeft verder geen aanleiding tot nadere vragen of wijzigingen en
  wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en ten blijke daarvan door
  de secretaris en voorzitter ondertekend.
 2. Bestuursverkiezing.
  Bij gebreke aan het vereiste rechtsgeldige quorum, zijnde 62, kan de
  bestuursverkiezing geen doorgang vinden.
  H. Kooiker vraagt om doorlopende volmacht van de leden.
 3. Financiën.
  a. Begroting 2024.
  Wordt goedgekeurd.
  De penningmeester geeft een korte toelichting. De BOF staat er financieel
  gezond voor.
  B. Wessels vraagt wat het verschil is tussen kosten website automatiseren
  en verzendkosten website. De laatste post heeft betrekking op de
  webwinkel.
  De Balans/ jaarrekening 2023 komt pas aan de orde in april 2024 en is
  geen onderwerp van deze vergadering.
 4. Hoe verder met de BOF
  Voorzitter: Door het bestuur is een eenvoudige enquête onder de Kringen
  en rechtspersonen uitgezet. 5 van de 26 hebben tot nu toe gereageerd. Hij
  stipt desinteresse aan vanwege het niet bereiken van het quorum.
  P. Goemans meent dat twee weken voor antwoord een te korte periode is.
  Besturen vergaderen vaak maar een keer in de drie maanden. Het vraagt
  tijd om een eigen mening binnen de Kringen te vormen.
  De 4 vragen zijn duidelijk.
  H. Kooiker pleit voor een coördinator Kringen, weten we beter wat de
  Kringen doen en kunnen.
  N. van Broekhoven stelt de vraag welke zijn de kerntaken van de BOF.
  G. Janssen meent dat de Kringen wel gemotiveerd zijn maar geen tijd
  hebben voor extra activiteiten vanwege bestuurlijke onderbezetting.
  Hij pleit voor het maken van een chatbox bij de BOF-website.
  Voorzitter. Geeft resume van resultaat van de enquête:
   BOF dient te blijven bestaan;
  Vereniging Brabantse Orgelfederatie
  2
  De vereniging Brabantse Orgelfederatie is een Algemeen Nut Beogende Culturele Instelling-C
   Agenda op website en liefst in hardcopy verspreiden door neer te
  leggen in de kerken door de Kringen.
   Geen verdere ondersteuning door gebrek aan maankracht.
  Oude activiteiten behoren niet tot de kerntaken van de BOF en zijn
  ontstaan door persoonlijke kwaliteiten en inzet. Er zijn geen opvolgers.
  H. Kooiker wat valt er voor de leden te halen?
   Website goed op orde houden;
   Een concert per jaar organiseren;
   Opname maken voor portret-cd, moet kunnen;
   Reclame op de website voor activiteiten;
   Nieuwsbrief meer inzetten.
  G. Kroesen
   Wat wil je ophalen als lid bij de BOF;
   Website up to date houden en website onderhoud;
   Alleen dat al rechtvaardigt het bestaansrecht van de BOF;
   Pleit voor dialoog met de Kringen;
   Belangrijke orgels portret cd’s maken.
   Refereert aan TU/e activiteit met 200 bezoekers/studenten in de
  zaal.
   Hoe bereiken we de jeugd? Refereert aan orgel concert TU/e;
   Wil met een projectgroep op projectbasis activiteit voor de jeugd in
  gang zetten mogelijk binnen de TU/e gezien resultaat TU/e concert;
   Eventueel Fontys erbij betrekken;
   Lange termijnplanning 5 jaar nemen om resultaat te zien.
  H. Kooiker
   Pleidooi voor jeugd coördinator en Kringen coördinator;
   Projectgroep op basis van een activiteit inrichten;
  P. van Rumpt
   Ziet heil in een hardcopy orgelagenda verspreiden;
   Medewerking Kringen nodig vóór 1 maart programma bij de BOF
  melden;
   Belangstelling voor orgel vergroten en vraagt zich af waarom de
  orgelconcerten in Breda en Nijmegen het zo goed doen.
   Meer reclame maken.
  Adviseur R, Swart en voorzitter melden samenwerking met tussen de BOF
  en KVOK Adressen uitwisselen voor elkaars activiteiten.
  Voorzitter:
   Website in stand houden;
   Agenda in stand houden liefst hardcopy;
   Nieuwsbrief;
   Kringen erbij betrekken maar in Middelbeers 20 aanwezig.
   Projectbasis TU/e G. Kroesen op lange termijn na mei 2024.
   Beperkt doorgaan:
   BOF organiseert geen excursies, behoort niet tot kerntaak.
   Geen mankracht voor het organiseren daarvan;
  P. Goemans
   Orgelkring gericht vragen excursies te samen met een ALV te doen;
  N. van Broekhoven
   Zijn er contacten met SOL en Frisium.
   Ja Penningmeester heeft uitgebreid met Frisium gesproken. Ze
  hebben voor het krantje maar liefst zes redacteuren waarvan vier
  deskundigen en twee waardevolle medewerkers.
  Vereniging Brabantse Orgelfederatie
  3
  De vereniging Brabantse Orgelfederatie is een Algemeen Nut Beogende Culturele Instelling-C
 5. Lopende zaken.
  a. aan de slag.
   Werkgroep voorjaarsactiviteit? G.Kr, H.K.
   Enquête tot leven wekken, 3 maand reageren met wervende tekst;
   Uitwerken wat de vergadering geopperd heeft;
   Samenwerking KVOK. Daartoe wordt besloten.
 6. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.
  H. Latour:
   Geeft voorbeeld van samenwerking van muziekkringen in Den Bosch;
   Komt zelfs subsidie los.
  G. vd. Meerakker
   Vraagt aandacht voor clavichordconcert.
   Helaas publiceren we enkel orgelconcerten of concerten met orgel.
 7. Sluiting.
  De voorzitter sluit om 11.47 uur deze geanimeerde vergadering, dankt de
  aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid. We kunnen naar de
  Petrusbasiliek lopen.
  Tot slot wordt een korte historische toelichting gegeven op het Boterkerkje
  waar we te gast waren, waarvoor de voorzitter dankt.
  Nieuwe ALV 2024: zaterdag 18 mei om 10.30 uur. Plaats nader te
  bepalen.
  Boxmeer, 18 mei 2024 met of zonder wijziging goedgekeurd.
  De voorzitter, De secretaris,
  Mr. Ruud Severijns Mr. Wim Goossens
  Na de vergadering vergaste Gerard Hafkenscheid, ons zeer selecte gezelschap met een
  concert op het Smitsorgel in de Petrus Basiliek met een gevarieerd programma, van
  zeven werken, dat de organist van dienst kort van toelichting voorzag.
  Voorzitter dankte met bloemen en presentje Gerard voor zijn medewerking in deze.