ALV – 18 mei 2024 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 18 mei 2024, Sint-Cathrienkerk, Kruisbroedershof 4, ‘s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch/Boxmeer, 18 mei 2024

Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2024 in de Sint-Cathrien in ‘s-Hertogenbosch
 1. Opening, mededelingen en agenda.
 • Voorzitter Ruud Severijns opent om 14.05 uur deze vergadering. Er zijn 16 aanwezigen, 5 aanwezigen in dubbele functie, 41 afmeldingen met volmacht. 62 leden zijn aanwezig dan wel vertegenwoordigd. Het quorum is 62. De presentielijst lijst en volmacht lijst met volmachten is bij de secretaris bekend en aangehecht aan het origineel.
 • Er zijn geen mededelingen.
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 1. Vaststellen verslagen
 1. Verslag ALV van 23 oktober 2023
  Het verslag geeft verder geen aanleiding tot nadere vragen of wijzigingen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de secretaris en voorzitter ondertekend.
 2. Jaarverslag 2023
  Het jaarverslag geeft verder geen aanleiding tot nadere vragen of wijzigingen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de secretaris en voorzitter ondertekend.
 1. Bestuursverkiezing
  Heer Rens Swart wordt bij acclamatie als bestuurslid gekozen.
Het bestuur van de Brabantse Orgelfederatie, met nieuw bestuurslid Rens Swart links, voorzitter Ruud Severijns in het midden en aftredend secretaris Wim Goossens rechts
 1. Financiën
  a. Controle/Kascommissie verslag financiën over 2023
  Akkoord. De financiële stukken zien er prima uit.

  b. Exploitatierekening 2023 en Balans 2023
  Zonder op of aanmerking goedgekeurd.

  c. Decharge 2023
  De penningmeester en het bestuur worden voor het gevoerde beleid en bestuur door de vergadering unaniem gedechargeerd.

  d. André Welten en Peter van Rumpt worden in de Controle/kascommissie benoemd. Henk Kooiker is tot reservelid benoemd.
 2. Lopende zaken
  Voorzitter: Door het bestuur is een eenvoudige enquête onder de Kringen en rechtspersonen uitgezet. 7 van de 26 hebben tot nu toe gereageerd. We zullen in een later stadium nader met resultaten, bevindingen en een evaluatie komen. Te weinig Kringen geven thuis.
  H. Kooiker: De BOF-info voorziening in de website borgen. Het is een enorme kennisbron. Mogelijk dat een BOF-verenging achterhaald instituut is en een stichting een betere rechtsvorm is. Leden worden dan donateurs in Vrienden van de Brabantse Orgelcultuur.
  Continuïteit ook van de website is belangrijk en de algemene mening.

        6. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.

            Uitgave Brabants Orgelrijkdom
Rens Swart heeft daar de schouders onder gezet met een zeer fraai resultaat. De opzet is veel beperkter dan eerdere uitgaven van de BOF, die dankzij de vaardige en professionele inzet en handen van Wijtse tot stand kwamen. Deze uitgave is belangrijk om het contact met de achterban te onderhouden.

Rens geef nog een toelichting. Er was te weinig tijd, twee exemplaren worden ter vergadering getoond. Vincent Ligtvoet heeft vooral zeer veel inzet getoond. Dinsdag 21 mei is deze productie gereed. Er is een bestel- en afhaalschema door Rens en de secretaris aan elk lid verzonden:

– Corneliusbasiliek Welberg (Steenbergen), Kapelaan Kockstraat 44, vrijdag 24 mei 9 – 21 uur.
– Vught, Klein Brabant 117, zaterdag 25 mei 11 – 15 uur.
3 exemplaren zullen per post aan de BOF-leden verzonden worden.
Rens vervolgt: achter op een tafel liggen een aantal BOF artikelen, deze zijn te koop. Alles kan weg.

Wijtse Rodenburg stelt voor om de Brabants Orgelrijkdom 2024 ook op de BOF-website te plaatsen. Zal worden uitgevoerd.

Ad van Sleuwen: Er zijn plannen ontwikkeld een orgelagenda – nog niet geheel uitgevoerd – voor de Belgische en Nederlandse Kempen te maken. Organist en musicus Bart Wuilmus is daarbij zeer actief.
Er zijn te veel bedenkers en te weinig doeners in het Brabantse, zo meent de spreker.

Paul Goemans: Jeugdcyclus organiseren. Jack Evers wordt genoemd. 10 concerten door de gehele provincie tegen fatsoenlijke betaling, meent Ad van Sleuwen.
BOF kan een aanstuurfunctie hebben, beamer en scherm staan ter beschikking.
P. Goemans biedt zich aan als secondant van Jack Evers.
Eén jeugdproject 2024-2025 doen is het credo niet meerdere naast elkaar.

Wijtse Rodenburg noemt nog wel andere gegadigden (Tannie van Loon, Jan van de Laar, Karel Blok). Vergadering meent één project tegelijk.

Rens Swart meldt nog dat de BOF het komende orgelconcert van Jamie de Goei mede financieel ondersteunt, maar vraagt leden die blijven luisteren toch een bijdrage te geven aan de vrijwillige collecte na afloop.

Wim Goossens (rechts) bij zijn afscheid als secretaris van de Brabantse Orgelfederatie. Links voorzitter Ruud Severijns

Afscheid secretaris Wim Goossens

Wim Goossens was sinds 2017 zeven jaar in functie als secretaris van de BOF. Namens het bestuur en de vergadering bedankt de voorzitter Wim voor zijn inzet, deskundigheid en collegialiteit. Wim was binnen de BOF de initiator en begeleider in het project waar de Brabantse Orgelcultuur op de Nationale Inventaris is geplaatst bij het KIEN te Arnhem. Wim was daar  lange tijd in de Raad van Advies actief. Wim bekleedde veel bestuursfuncties in en buiten Boxmeer. Ook in lastige kwesties stond hij voor een duidelijk oordeel.  Dank voor zijn inzet jegens de BOF werd met applaus onderstreept. In zijn repliek dankte Wim voor het vertrouwen en collegialiteit die hij bij een aantal BOF-bestuurders steeds ervaren heeft. In zijn carrière als jurist onder meer bij  BP, heeft hij veel meer woelige baren meegemaakt.

7.     Sluiting
De voorzitter sluit om 15.05 uur deze geanimeerde vergadering, dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid. We kunnen binnendoor naar de kerkruimte voor het concert lopen.

Nieuwe ALV 2024: Wordt nog niet vastgesteld. Plaats nader te bepalen.

Boxmeer, 19 mei 2024 met of zonder wijziging goedgekeurd.

De voorzitter,                                                                  De secretaris,

Mr. Ruud Severijns                                                         

Na de vergadering vergaste Jamie de Goei, ons selecte gezelschap met een concert op het Vollebregtorgel in de Sint-Cathrien met een programma in Franse stijl, van vijf werken, dat de organist van dienst kort van een schriftelijke toelichting voorzag.

Drie werken daarvan zijn van Charles-Marie Widor (1844-1937) en twee van Théodore Dubois (1837-1924).

Het Vollebregt-orgel van de Sint-Cathrien in ‘s-Hertogenbosch (foto Rens Swart)

Tekst Wim Goossens (secretaris), foto’s Rens Swart.