ALV – 28 november 2009

Verslag Algemene Ledenvergadering, Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten, 28 november 2009

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Voorzitter Han Polman verwelkomt de aanwezige 18 leden, en hun aanwezige partners, in het Nationale Beiaard- en Orgelmuseum te Asten, met excuses van de burgemeester van Asten voor verhindering.
– Bericht van verhindering van 14 leden.
– Er volgt een kennismakingsrondje.
– De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
– Bert Augustus vertelt iets meer over Asten, de vergaderplaats en Klokkengieterij Eijsbouts.

2. Verslag AL Tilburg, 18 april 2009
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Bestuursverslag 2008
Het Bestuursverslag wordt goedgekeurd.

4. Jaarrekeningen 2007 en 2008
Wim van der Ros geeft een toelichting op de Jaarrekeningen.
Uitgangspunten voor het financieel beleid: 
– de exploitatie van de activiteiten voornamelijk financieren met behulp van subsidies – lage lidmaatschapsgelden
– excursies bedruipen zichzelf
Deze uitgangspunten zijn gerealiseerd. Dit blijft ook de doelstelling voor de komende jaren.

5. Verslag Kascommissie 2008
De Jaarrekeningen zijn door omstandigheden wat laat beschikbaar. De Kascommissie had daardoor nog geen gelegenheid een verslag uit te brengen.
Voorstel: Op de volgende ledenvergadering het verslag van de Kascommissie bespreken en dan het beleid over de jaren 2007 en 2008 te finaliseren.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

6. Benoeming Kascommissie 2009
Voorgesteld de 2 leden van de kascommissie Jan de Bonth (Waalwijk) en Leo Spoor (Schijndel) ook voor 2009 te benoemen.
De vergadering stemt in met dit voorstel.

7. Voortgang lopende projecten
a. Informatie- en documentatiecentrum
– Met de Universiteitsbibliotheek van Tilburg zijn afspraken gemaakt over de fysieke vastlegging van informatie voor wat betreft boeken. De Universiteitsbibliotheek schaft – zo nodig op advies van de BOF – aan en dit zal door hen toegankelijk opgeslagen worden.
– Digitale gegevens worden vastgelegd op de Website van de Orgelfederatie uiteindelijk in een in overleg met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed gedefiniëerd format voor (inter)nationale gegevensuitwisseling. 
– Onder de titel Brabants Orgelrijkdom is en worden de klanken van Brabantse orgels vastgelegd op CD’s van de Orgelfederatie (met dank aan Henk Kooiker voor de professionele opnametechniek).
b. Beheer en Inventarisatie
Veel tijd werd besteed aan overleg met de bisdommen den Bosch en Breda over een voorstel tot inventarisatie en beheer van orgel in de parochies. Met instemming van de bisdommen en het door hen ter beschikking gestelde adressenbestand van parochiebesturen in Brabant worden de 280 parochiebesturen aangeschreven. De eerste 40 parochies krijgen de komende week een uitnodigingsbrief.
Vanuit de vergadering wordt voorgesteld ook de organisten over deze brief te informeren, zodat zij weten waarover het gaat. Hun betrokkenheid is van groot belang.
De uitnodigingsbrief zal in een Nieuwsbrief voor leden worden verstuurd. 
Ook de Commissie Orgelzaken (C.O.Z.) van de PKN is enthousiast voor dit project en heeft daarover een artikel geplaatst in het tijdschrift voor Kerkbeheer.
Geldt deze aanpak alleen voor monumentale orgels? Nee, voor alle orgels.
Wordt bij deze aanpak ook de BRIM-regeling betrokken? Ja.
Ook aandacht wordt besteed aan opleidingen van jonge organisten. Bert Augustus en Piet Groenendijk zullen de bezoeken uitvoeren.
c. Belangenbehartiging en Fondsenwerving
Ervaringen van een aantal geslaagde fondsenwervers worden op dit moment geïnventariseerd. Die worden verwerkt in een komende notitie over fondsenwerving voor orgelaangelegenheden.
d.Excursies en Festival Nieuwe Muziek.
Het Nieuwe Muziek Festival op 24 april 2010 is op gang gebracht. Recentelijk zijn Brabantse (inclusief aankomende) componisten direct en indirect (via hun gremia) uitgenodigd een compositie aan te leveren voor het festival. Zij dienen zelf voor uitvoerenden zorg te dragen.
Er zijn concerten van elk een uur voorzien in 3 locaties. Daarbij minstens 1 werk van Toebosch. T.g.v. het 200-jarig bestaan van Tilburg wordt daar een Toebosch-cyclus ten gehore gebracht. Daarbij hondsmoeilijke stukken. Wellicht willen de uitvoerders die stukken nog een keer ten gehore brengen? Ad van Sleuwen zal vragen naar hun mogelijkheden.
Een geldenwerfactie loopt. 
De excursie naar Oosterhout mag geslaagd genoemd worden, waarbij ook het toeristisch treintje goed in de smaak viel.
De volgende excursie is gepland op 15 mei 2010, met een bezoek aan drie van Hirtum-orgels (Hilvarenbeek, Diessen, Eersel).
e. Noord-Brabantse Orgelkrant en -Agenda
Binnenkort verschijnt via de Nieuwsbrief de oproep voor de info van agenda en krant. De finale druk-deadline is 1 maart 2010, dus informatie moet ruimschoots voor die tijd verwerkt worden om mee te kunnen.
Redactioneel zijn de volgende onderwerpen voorzien:
– Opleidingen tot o.m. organist (conservatoria, muziekscholen en particulier), orgelbouwer, orgeladviseur.
Ad van Sleuwen biedt zich aan om een interview te ondergaan.
Peter van Rumpt stelt zijn werkplaats open voor orgelleerlingen.
– orgelbouwnieuws
– de agenda (zo spoedig mogelijk opgeven!)
Verdere suggesties blijven zeer welkom.
f. Jeugd en Orgel
In Deurne gaan leerlingen betrokken worden bij een orgelproject en kerkmuziek. Gebeurt ook in Helmond (Jan vd Laar).
Extra aandacht in de Orgelkrant.

8. Wat verder ter tafel kwam – Rondvraag
– Soms wordt een video-presentatie gegeven bij een orgelconcert. Wat zijn de voors en tegens?
Tegen: het beeld kan afleiden van de muziek. Voor: Kan meer publiek trekken (in Rhenen +20%), beeld trekt jongeren.
Wel zorgen voor goede beeldpresentatie: technisch, maar ook informatief (wat doet die organist nu weer), beeldregie volgens partituur (registratie wisselingen, voetenwerk, …). Kost tijd en geld. Mogelijk lokale omroep in te schakelen?
– In sommige kerken is de afstand orgel-koor erg groot. Hoe dat te overbruggen?
Met een goede microfoon plus goede koptelefoon plus videobeeld van de dirigent. De organist zal zich daarbij moeten aanpassen.
– Hoe orgels te promoten?
Maak gebruik van nieuwe technologie: media, geluid, beeld, … (b.v. bv. schilderijen projecteren uit de tijd van de componist)
– Sommige parochiebesturen vragen geld voor het organiseren van een orgelconcert. Terecht?
Als voor het orgel ooit subsidie werd ontvangen is er nagenoeg altijd de voorwaarde voor publiek gebruik aan verbonden. Sommige organisten hebben een contract waarin is opgenomen dat ze gratis concerten mogen organiseren. Iets voor de Orgelkrant? Bestuur komt hierop terug.
– In de Orgelkrant duidelijk opnemen dat bisdommen bereid zijn mee te werken aan inventarisatie en beheer van orgels in Brabant.
– Wordt Website goed bezocht? Kunnen ook relevante lezingen op de site geplaatst worden?
Nu ongeveer 120 bezoekers per dag. Aangeboden lezingen zullen op de site geplaatst worden. Elke plaats heeft een webpagina waarop dat kan.
– Van voorgaande BOF-excursies zijn nog CD’s ter beschikking. € 8,50/stuk.

9. Volgende ledenvergadering/Sluiting
Voorgesteld wordt de volgende ledenvergadering te houden vóór aanvang van het Festival Nieuwe Muziek op 24 april 2010.
De vergadering wordt besloten met dank aan de inbreng van de aanwezigen.

(Aansluitend kon een bezoek gebracht worden aan Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts*.
Daarna wachtte een lunch in het Beiaardmuseum en kon het Museum bezocht worden.)

http://www.carillon-museum.nl/

 *Bij de Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts werden we rondgeleid door ons bestuurslid Bert Augustus, campanoloog van het bedrijf, door de kunst- en klokkengieterij, de stemkamer, en verder zagen we het restaureren van uurwerken, het maken van klavieren, de constructieafdeling, enzovoort. Op dat moment stond de beiaard van de Nieuwe Toren in Kampen bij Eijsbouts. Dit is een Hemony-beiaard (XVIIde eeuw) met daarin zware klokken van Van Wou, begin zestiende eeuw. En er waren twee beiaarden (klokkenreeksen) in de maak. En de Mathildis, een klok van ruim tien ton, vorig jaar gemaakt voor het Belfort van Gent, werd bekeken. Meer informatie over Eijsbouts vindt u opwww.eijsbouts.nl