ALV – 18 april 2009

Verslag Algemene ledenvergadering 18 april 2009 in Tilburg ten huize van de St.Jozefkerk.

(met dank aan Nick van Broekhoven)

1. Opening en Vaststelling van de agenda
De agenda wordt conform concept vastgesteld. Een speciaal welkomstwoord voor Mevrouw Huijbregts aan wie het eerste exemplaar van de Brabantse Orgelkrant 2009 zal worden aangeboden.

2. Vaststelling presentielijst
In verband met de benoeming van nieuwe bestuursleden dienen voldoende leden aanwezig te zijn. Hiertoe is de mogelijkheid aangewend om schriftelijke volmachten te verlenen. Vastgesteld wordt dat ruim voldoende leden aanwezig zijn, zoals uit de presentielijst blijkt. Er zijn enkele berichten van verhindering: H. Smout, R. van Nooijen, J. v.d. Vossenberg, J-Sj. vd. Vaart, Fr. Van Mameren en B. Augustus.

3. Uit het dagelijks bestuur:
Brabantse Orgelkrant 2009 (n.a.v.) in de volgende Nieuwsbrief komt o.a. mediainformatie; zie ook de website UIT IN BRABANT.
Jeugd en educatie: zie de Brabantse Orgelkrant 2009.
Financiën: de contributiebrieven worden binnenkort verzonden; de contributie blijft ongewijzigd t.o.v. 2008.

4. Verslag Algemene Ledenvergadering in Helmond 
Gelet op het karakter van deze vergadering van vandaag wordt hierop niet ingegaan.
De besproken teksten behorend bij agendapunt 4 en 5 zijn in samenvatting via de website van de Orgelfederatie te raadplegen (www.brabantorgel.nl) 
Kennisname aanbevolen o.a. i.v.m. veel praktische overwegingen en (didactische) aanbevelingen.

5. Voordracht nieuwe bestuursleden
Op voorstel van de voorzitter stemt de vergadering bij acclamatie in met de voordracht van het bestuur tot benoeming van de heer Han Polman tot voorzitter.
Evenzo besluit de vergadering unaniem bij acclamatie tot benoeming van de heer Engbert Tienkamp tot secretaris. Beiden nemen onder applaus plaats achter de bestuurstafel.

 
De nieuwe voorzitter en secretaris meteen na hun benoeming aan het werk.

6. Rondvraag
Han Bos (Bergen op Zoom): Hoe ziet het bestuur de verhouding beheer monumentale orgels versus orgels nà 1945? Vb: het Marcussen-orgel in Moerdijk.
Henk Kooiker: onder meer dit orgel staat op de lijst van “nieuwe monumenten”.
Wim van der Ros: Er zijn kontakten met PKN en RK t.b.v. Beheer van orgels (nee , niet van kerken). Het bestuur gaat hierin pro-actief verder.
Leo Spoor: Gaat BOF ook (aanschaf van) nieuwe orgels promoten?
Han Polman: ook dat is orgelcultuur. Zal binnen bestuur besproken worden.
Han Polman neemt, met passende woorden en bloemen, afscheid van de oud-bestuursleden: 
– Ad van Sleeuwen (een muzikaal fundament), 
– Nick van Broekhoven (een spitsvondig secretaris) en 
– Bert Ramakers (provinciebreed netwerkend boegbeeld in een beginperiode).
– Daar Frans van Mameren niet aanwezig kan zijn, wordt hij op een ander moment persoonlijk bedankt.

Volgende vergadering: nog vast te stellen. Zie website. Convocatie+agenda komen tijdig. 

Eerstvolgende excursie (na die van16 mei naar de Vollebregt-orgels): 17 oktober a.s. te Oosterhout

7. Sluiting
Voorzitter Han Polman sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen en met de uitnodiging voor het vervolg in de kerkruimte. 

Brabantse Orgelkrant 2009

Aansluitend vindt de uitreiking plaats van Brabantse Orgelkrant 2009 aan mevr. Helmi Huijbregts, voorzitter van de Raad van Toezicht van UIT IN BRABANT, 
gevolgd door een concert op het gerestaureerde Loret-orgel (1859) door Clemens Abers en Ad van Sleuwen. 
Na afloop ontvangen de aanwezigen de gebundelde Orgelkranten voor hun kring of orgelomgeving.

Benoemde nieuwe bestuursleden.

Engbert Tienkamp uit Hooge Zwaluwe, nieuwe secretaris 

Engbert Tienkamp (1939) studeerde in Groningen Technische Natuurkunde en orgel bij Wim van Beek op het orgel van de Martinikerk. Werkte van 1962 tot 2003 bij Philips in Eindhoven, Breda en Eindhoven voor de ontwikkeling en marketing van professionele TV-camera systemen.
Hij is een van de twee organisten in het monumentale protestantse kerkgebouw (Jacob van Campen, 1641) op een orgel van Hermanus Knipscheer (1865, gerestaureerd en uitgebreid door Mense Ruiter, 2005).
Van 1992-2004 bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, in 2004, 2005 en 2008 jurylid voor de Brabant Muziekprijs van het PBC.
Onder meer bestuurslid in overlegorganen voor ouderenbeleid en voor WMO-beleid in de gemeente Drimmelen.
Gehuwd, woont in Hooge Zwaluwe (Drimmelen).

Han Polman uit Bergen op Zoom, nieuwe voorzitter

Han Polman is sinds 2005 burgemeester van Bergen op Zoom en daarvoor burgemeester in Noordwijkerhout. In de jaren ‘90 was hij raadslid en fractievoorzitter voor D66 in de gemeenteraad in Den Haag.
Han Polman is geboren in 1963 in het Twentse Ootmarsum. Zijn middelbare schooltijd bracht hij door op het Twents Carmel lyceum in Oldenzaal. Hij studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente in Enschede en had daarna verschillende functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag.
Voordat hij burgemeester werd, was hij directeur bij de gemeente Vlaardingen.
Han Polman is getrouwd en heeft 4 kinderen. Hij speelt piano (klassiek en jazz) en (een beetje) orgel en beiaard.

 
Han Polman bedankt zijn voorganger Bert Ramakers voor zijn inzet voor de Federatie.

 
Han Polman bedankt oud-secretaris Nick van Broekhoven ook voor zijn werk voor de Federatie.

Nog twee bestuursleden namen afscheid: Ad van Sleuwen en Frans van Mameren, die ook bedankt werden voor hun inzet voor de Federatie de afgelopen jaren. In verband met hun terugtreden voorziet het bestuur voorlopig niet in deze vacatures, maar denkt aan projectmatige meedenkers en meedoeners b.v. voor het project Jeugd en Educatie.

Het bestuur van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie bestaat nu uit:
Han Polman voorzitter
Engbert Tienkamp secretaris
Wim van der Ros penningmeester
Bert Augustus
Piet Groenendijk
Wijtse Rodenburg