5de bijeenkomst – 9 juni 2007

Kort verslag van de bijeenkomst in Tilburg op zaterdag 9 juni 2007.

1. De agenda wordt cf. concept vastgesteld.
Vanuit de vergadering wordt verzocht de agendapunten in het vervolg uitgebreider toe te lichten. De voorzitter zegt dit toe. De leden die geen e-mailadres bezitten stellen het op prijs de uitnodiging c.a. schriftelijk via de post te ontvangen.

2. Het verslag van 20 januari 2007 wordt cf. concept vastgesteld.
Het bankrekeningnr. van de vereniging: Rabo 1109 35 837.

3. Vaststelling presentielijst geschiedt na ommekomst van ieders inschrijving. 
Er zijn 10 berichten van verhindering, en enkele nieuwe aanmeldingen: Ko Suurmond(Boxtel), Ben Smeets(Waalwijk), Hans Avontuur en Fred Jansen(beiden Oosterhout), Michiel Gottmer en Georg Hinderink(beiden Etten Leur). 

4. Doelrealisering meerjarenplan (toelichting op projecten; zie art. 2 van onze statuten en het verslag van 7 oktober 2006:) 
a. Onderzoeksproject Inventarisatie en (ondersteuning van) beheer van het orgelbezit in Brabant. Bestuurslid Bert Augustus, die dit project leidt en coördineert, licht het toe. Ontleend aan onze website:
“De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft recentelijk met reden gesteld dat grote restauraties in de toekomst vermeden dienen te worden. Dit kan onder meer gerealiseerd worden door een doelmatig beheer van goed gerestaureerde orgels.In sommige kerken zijn de eigenaren zich dus zeer bewust van de rijkdom en de al dan niet liturgische bruikbaarheid van hun historische orgel. Op ander plaatsen loopt het instrument gevaar in enkele decennia opnieuw te vervallen tot een orgel dat ingrijpend gerestaureerd moet worden. De Brabantse Orgelfederatie trekt zich dus het lot aan van die orgels en hoopt in samenwerking met eigenaren, het Bisdom, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en organistenverenigingen een plan te realiseren waarin orgels beter bespeeld en vooral beter beheerd worden.” Op basis van ons subsidieverzoek heeft het provinciebestuur: “ besloten u voor het project ‘beheer en inventarisatie orgels’ een subsidie te verlenen van maximaal € 26.400,00 (incl. evt BTW) over de periode 2007-2009. Deze subsidieverlening is eenmalig. Dit betekent dat u aan deze subsidieverlening geen verwachtingen kunt ontlenen met betrekking tot subsidieverzoeken van uw kant in de komende jaren.”
Het project wordt i.s.m. de provincie en Monumentenzorg en ondersteuning van de KKOR uitgevoerd. Ook omgevingsfactoren zoals klimaatbeheersing c.a. maken er deel van uit. Via de website van de vereniging wordt voortgangsverslag gedaan van de vorderingen. Opzet is per jaar ca. 40 orgels/parochies te visiteren en daarover te rapporteren, e.e.a. uiteraard in goed overleg met beheerders en eigenaren.
b. Fondsen en belangenbehartiging
Hierbij gaat het o.a. over de positie van de organist. Het bestuur entameert overleg met de beroepsorganisatie van de organisten. Hierbij worden actuele ontwikkelingen in acht genomen.
c. Studiedagen en masterclasses
Bestuurslid en coördinator Ad van Sleuwen licht dit toe. Het gaat om muzikale manifestaties zoals nieuwe orgelmuziek. Te denken valt aan een Brabants orgelfestival voor nieuwe muziek in samenwerking met de componistenvereniging. Voor dit project streeft het bestuur naar een eerste manifestatie najaar 2008 en vervolgens op basis van een biennale, steeds op een andere lokatie in de provincie. Het nut van masterclasses acht het bestuur problematisch.
Bestuurslid Wijtse Rodenburg brengt het idee van orgeltochten ter sprake: 3 of 4 orgels per weekend bezoeken i.s.m. betrokken organisten.
d. Voorrang heeft nu de orgelagenda annex –krant. Het bestuur is in overleg met een regionale krantenuitgever. Het bestuur streeft naar een eerste orgelkrant voor het jaar 2008. In verband hiermee is het nodig dat alle betrokkenen hun activiteiten tijdig melden voor januari 2008. Het beste geschiedt dit via de website van de vereniging: www.brabantorgel.nl

Volgende vergadering: zaterdag 24 november 09.30 – (max) 11.00 uur wederom in Tilburgs Conservatorium*.
*Locatie inmiddels gewijzigd in: 
Orgelbouwer Pels & van Leeuwen, ‘s-Hertogenbosch!