ALV – 21 april 2012

Zaterdag 21 april 2012 
Voorjaars-ledenvergadering in de Lambertuskerk, Someren

Verslag Algemene Ledenvergadering 

1. Opening, mededelingen en agenda
– Voorzitter Han Polman heet de aanwezigen welkom.
– Aanwezig zijn 18 leden. 31 leden zijn verhinderd, maar hebben instemming betuigd met de voordracht voor de benoeming van een nieuw bestuurslid. (De vereniging telt 72 leden, als rechtspersoon of als natuurlijk persoon, het vereiste quorum (36+1) is dus aanwezig).
– De agenda wordt goedgekeurd.

2. Verslag ALV 15 oktober 2011, Bergen op Zoom
– Het verslag wordt goedgekeurd.
– n.a.v. pt. 7: Het demo-orgel bij Reil is nog in de aanbieding, maar de prijs ligt buiten de mogelijkheden van de BOF.

3. Bestuursverslag 2011
Het bestuursverslag 2011 wordt goedgekeurd.

4. Jaarrekening 2011
– De Loret-publicatie heeft een operationeel verlies opgeleverd door de hoge productiekosten van Boek & dubbel-CD. Dankzij toegezegde subsidies, deels in 2011 en deels in 2012 uitbetaald, is er een dekking voor een belangrijk deel van dit verlies. Er is nog een voorraad beschikbaar voor verkoop. Dit is opgenomen in de balans.
– Elk nieuw evenement zal pas worden gerealiseerd wanneer, naast de verwachte kostendekking uit toegangsprijs respectievelijk verkoop; voldoende subsidies zijn toegezegd dan wel verkregen.
– Het Magazine bedruipt zichzelf dankzij voldoende advertenties.
– Belangrijke voorwaarde voor realisering van de evenementen in het Jaarplan 2012 is de verwerving van in de begroting opgenomen subsidies.
– De operationele resultaten suggereren de noodzaak tot een verdere verhoging van de contributie. In de najaarsvergadering zullen hiertoe voorstellen worden gedaan.
– BOF heeft de ANBI status en wordt ook gezien als een Culturele instelling. Dat betekent dat giften aan de BOF voor 125% (particulieren) of 150% (bedrijven) voor de fiscus aftrekbaar zijn. Moet nog wel door ‘Brussel’ worden goedgekeurd, met terugwerkende kracht over 2012). Daartegenover bestaat een kans dat BTW over producties moet worden betaald. Dat wordt op dit moment uitgezocht.
– Overigens moeten vergoedingen aan organisten zorgvuldig worden bekeken. Een cadeaubon is OK, een honorarium heeft fiscale gevolgen (VAR-verklaring vereist).
– Een correctie wordt nog doorgevoerd op de balanspositie. 
– De Kascommissie heeft verslag uitgebracht. Daarin de conclusie: de aanbevelingen van Kascommissie zijn opgevolgd, de jaarrekening 2011 (Resultaat € 6.821,39 negatief, Eigen Vermogen € 3.645.41 positief) is akkoord bevonden, en het bestuur kan kwijting worden verleend voor de door haar afgelegde rekening en verantwoording over 2011. Aldus geschiedt, met dank aan penningmeester Wim van der Ros.
– De Kascommissie krijgt dank voor het door haar verrichte onderzoek over 2011 en de daaruit volgend adviezen. 
Een lid van de Kascommissie kan hoogstens twee jaar als zodanig functioneren. De heer Bert Becht is twee jaar lid geweest. Hij krijgt dank voor het uitvoeren van zijn functie. Met algemene stemmen wordt Henk Kooiker benoemd tot zijn opvolger. Gerard Maters stemt in met een jaar verlenging als lid van de Kascommissie.

5. Verkiezing bestuurslid.
Het bestuur stelt voor zich uit te breiden met een nieuw lid, gezien de vele activiteiten. De aanwezigen stemmen in met de voordracht van de heer Bert Becht. Samen met de afwezigen die meldden het voorstel voor de bestuurskandidaat te ondersteunen, vormen zij een meerderheid van de leden. Daarmee kan de heer Bert Becht benoemd te worden tot bestuurslid. Bert Becht gaat akkoord met deze benoeming en zal graag daarbij de penningen gaan beheren.

6. Voortgang lopende projecten
– Festival Nieuwe Muziek (FNM)
Piet Groenendijk meldt: Het oorspronkelijke idee voor het FNM in 2012 zal door gebrek aan financiële bronnen, niet kunnen doorgaan. Er wordt nu gewerkt aan een FNM in 2013 in samenwerking met Fontys Hoogeschool/Conservatorium in Tilburg. Eén van de plannen is een concert voor 9 orgels met slagwerk.
Gerard Maters suggereert een FNM in afwisseling te doen met een 3-jaarlijks Orgelconcours in Breda. Wordt door het bestuur meegenomen.
– Excursies
Wim van der Ros meldt: De thema-excursie rond de orgelmaker Smits op 21/4 is een samenwerking van de Orgelvriend, de KVOK (Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici) en de BOF.
In het najaar volgt een regio-excursie naar Noordwest Brabant: Hooge Zwaluwe, Moerdijk en Zevenbergen.
Voor 2013 wordt gedacht aan een regio-excursie in het voorjaar en in het najaar een thema-excursie naar van Hirtum-orgels met een publicatie over van Hirtum.

7. Presentatie Orgelmagazine
Wim van der Ros geeft een toelichting op het Orgelmagazine 2012.
Daarbij een benchmark t.o.v. Groningse, Friesche en Limburgse orgelperiodieken.
Ad van Sleuwen: is in een volgend Orgelmagazine een bijdrage mogelijk rondom Brabantse Componisten? Deze suggestie wordt meegenomen.

8. Wvttk-rondvraag
– Gerard Maters: Stephanuskerk Moerdijk sluit waarschijnlijk eind 2012. Ton van Eck heeft ondertussen een plan opgesteld tbv de verhuizing van het Marcussenorgel naar Klundert. Financiën moeten verder worden vergaard. Op dit moment loopt een pijp-adoptieplan. Ook het bedrijfsleven wordt benaderd.
– Henk Kooiker: Er zijn minstens 140 kerkmusici in Brabant lid vand e KVOK, maar er de BOF telt slechts 72 leden. Tijd voor een leden- of donateursactie? Henk kooiker en Wim van der Ros overleggen hierover. Bestuur gaat ook verder op zoek.

9. Volgende ledenvergadering en sluiting
– De volgende ALV zal plaats vinden op 20 oktober 2012 in Hooge Zwaluwe, voorafgaande aan de excursie in Noordwest-Brabant.
– Aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdragen aan de discussie.
De vergadering wordt gesloten.

Aansluitend begint bij de kerkruimte de Smits-excursie op gang te komen.
20 oktober 2012

De voorzitter, 
Han Polman.

De secretaris,
Engbert Tienkamp