ALV – 15 oktober 2011

Zaterdag 15 oktober 2011 
Najaars-ledenvergadering in de St.Gertrudiskerk, Grote Markt, Bergen op Zoom

De bestuursleden Piet Groenendijk, Wim van der Ros en Wijtse Rodenburg zijn vier jaar in functie en moesten dus aftreden. Ze zijn nog tweemaal herbenoembaar. Het bestuur stelde voor hen te herbenoemen. Zij stemden daar mee in. Tijdens de vergadering zijn ze met voldoende stemmen herbenoemd.

Verslag Algemene Ledenvergadering 

1. Opening, mededelingen en agenda
– Voorzitter Han Polman heet de aanwezigen welkom.
– Aanwezig zijn 14 leden. 27 leden zijn verhinderd, maar hebben instemming betuigd met de voordracht voor de herbenoeming van drie bestuursleden
– De agenda wordt goedgekeurd.

2. Verslag ALV 16 april 2011, Bergen op Zoom
– De ALV van 16 april vond niet in 2010 plaats maar in 2011.
– ad 5.: de Kascommisie adviseert de ALV het bestuur te dechargeren voor het financiële beleid in 2010.
Het verslag wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.

3. Jaarplan 2012
Het jaarplan 2012 wordt goedgekeurd.

4. Begroting 2012
Belangrijke voorwaarde voor realisering van de evenementen in het Jaarplan 2012 is de verwerving van in de begroting opgenomen te verwerven subsidies.
N.a.v. een vraag van Bert Becht: Het begrootte tekort is, dank zij een positieve balanspositie, aanvaardbaar.
N.a.v. Een vraag van Sjaak Obers: Een contributieverschil bestaat tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. Vertegenwoordigers van een rechtspersoon kunnen ook als natuurlijke personen lid zijn.

5. (Her-)verkiezing bestuursleden.
Volgens de statuten: – De algemene vergadering benoemt de bestuursleden bij besluit genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. – Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een bestuurslid is tweemaal aansluitend herbenoembaar.
Piet Groenendijk, Wim van der Ros en Wijtse Rodenburg zijn vier jaar bestuurslid. Zij zijn dus herbenoembaar.
De Orgelfederatie heeft op dit moment 73 leden: 31 rechtspersonen en 42 natuurlijke personen. Voor een geldig besluit dient minstens de helft van de helft van het aantal leden aanwezig te zijn. 27 Leden, die verhinderd zijn aanwezig te zijn, hebben bericht voor de herbenoeming te zijn. De aanwezige 14 leden stemmen in met de herbenoemingen. In totaal stemmen dus 41 leden, aanwezig of vertegenwoordigd, voor de herbenoeming. Aan de statutaire voorwaarden is daarmee volledig voldaan.
De 3 leden bestuursleden stemmen in met hun herbenoeming.
Vanuit de vergadering worden zij bedankt voor hun getoonde inzet in de afgelopen vier jaar en succes gewenst gedurende hun nieuwe bestuursperiode. 
Twee leden hebben achteraf aangegeven met de herbenoeming in te stemmen.

6. Voortgang lopende projecten
– Piet Groenendijk meldt: Voor het project beheer en inventarisatie is het door de provincie gevulde potje nu leeg. De Orgelfederatie probeert een nieuwe provinciale bijdrage te bemachtigen ten behoeve van 2012 en volgende jaren.
De resultaten tot nu toe zullen op de Website gepubliceerd worden. De inventarisaties en rapportages zijn verricht door Bert Augustus, Piet Groenendijk en Henk Kooiker.
Henk Kooiker meldt een positief effect: n.a.v. de rapportages zijn al verbeteringstrajecten ingezet.
– Festival Nieuwe Muziek
Piet Groenendijk meldt: In 2012 is het tweede Festival Nieuwe Muziek gepland, mits voldoende ondersteunende fondsen kunnen worden aangeboord. 
Het Festival kent een Composer In Residence, zijnde Daan Manneke. Gedacht wordt aan een openingsconcert op vrijdagavond, concerten op zaterdag en de afsluiting op zondagmorgen, bij voorkeur in een religieuze context.
Sietse van Wijcherden uit Werkendam zal t.a.v. muzikale aspecten adviseren bij het FNM, evenals bij komende excursies.
– Excursies
Wim van der Ros meldt: De eerstvolgende excursie is gepland voor, indien mogelijk, 21 april 2012. Deze zal gaan naar Smits-orgels in Someren, Deurne en Aarle-Rixtel. De dan volgende naar de regio NW-Brabant? In 2013 een van Hirtum-publicatie+excursie?
– 2018Brabant
Han Polman/Engbert Tienkamp melden: De Orgelfederatie heeft een “wereld-idee” ingediend om mee te doen in het bidbook van 2018Brabant Culturele hoofdstad van Europa. Indien opgenomen komt voor dit idee subsidie beschikbaar.
Het Idee: “Orgelestafette 2018”. 
In 2018 wordt elke week een bijzonder Brabants orgel (een pareltje) bespeeld. De orgellokaties ontwikkelen zich als een parelsnoer door de provincie Noord-Brabant. Vaste punten zijn onder meer tijdstip in de week, een vast (nog te schrijven) werk, een eerste uitvoering. Eind 2011 besluit het projectteam 2018Brabant over de voorgestelde ideeën, waaronder deze “Orgelestafette 2018”. 
Indien dit idee wordt opgenomen zullen de leden benaderd gaan worden bij de voorbereidingen. Er zal dan ook subsidie beschikbaar zijn.
Gerard Maters: Breda heeft een voorstel incl. orgels gedaan, zijn er meer steden die dat gedaan hebben? Onduidelijk.
Voor een overzicht van Brabantse ideeën: zie http://www.2018brabant.eu/ .
-Website, etc.
Wijtse Rodenburg meldt: De Website is in voortdurende ontwikkeling. Soms met wat vertraging, zoals het maken van paginas van alle op de site nog ontbrekende Loret-orgels uit het boek. Bavel is net gereed.

7. Wvvtk-rondvraag
– Henk Kooiker: Reil heeft een demo-orgel in de aanbieding. Iets voor het project Jeugd en Orgel? Bestuur zal onderzoeken, ook wat subsidiemogelijkheden betreft.
– Sjaak Obers: Op 21 mei is het Smits-orgel in Deurne weer in gebruik genomen. Er is een mooie publicatie voor de liefhebbers beschikbaar.
– Gerard Maters: Stephanuskerk Moerdijk sluit in 2013, is sinds kort bekend. Er is overeenstemming over de verhuizing van het Marcussenorgel naar Klundert. Het Prins Bernhard Cullturfonds steunt, de Rabobank waarschijnlijk ook. Daarmee zijn de kosten van tijdelijke opslag al gedekt.
– ???: is een vraag/aanbod rubriek voor orgels uit op te sluiten kerkgebouwen mogelijk op de Website? Een op te richten Nederlandse Orgelbank werkt nog niet. Een Brabants orgelpark? Dan is al gauw € 10M nodig.

8. Volgende ledenvergadering en sluiting
– De volgende ALV zal plaats vinden op 21 april 2012, in n Aarle-Rixtel, Deurne of Someren.
Eventueel gedeeltelijk samen met een vergadering van de KVOK (Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici), afdeling Noord-Brabant. Henk Kooiker overlegt met de betreffende secretaris.
– Aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdragen in de discussie.
De vergadering wordt gesloten.
Aansluitend begint in de kerkruimte de Landelijke Orgeldag op gang te komen.

De voorzitter, 
Han Polman.

De secretaris,
Engbert Tienkamp