ALV – 29 november 2014

BOF Algemene Ledenvergadering in ‘s-Hertogenbosch op zaterdag 29 november 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 
gehouden bij Pels & Van Leeuwen, ‘s-Hertogenbosch.1. Opening, mededelingen en agenda
De 24 leden en hun aanwezige partners worden door voorzitter Frank Petter verwelkomd. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt vastgesteld. 

2. Verslag ALV 12 april 2014, Boxtel 
– punt 4, 3e alinea, laatste zin: “waarom” vervangen door “daarom”. 
– In reactie op punt 5, Excursies, laatste zin: door Henk Kooiker ontvangen commentaren stemmen in met muziekkeuzen voor de bezochte orgels. 
– Het verslag wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd. 

3. Concept Huishoudelijk Reglement 
Gerard Maters heeft tijdens de najaars ALV 2013 voorgesteld een Huishoudelijk Reglement voor de Orgelfederatie te gaan gebruiken. Desgevraagd heeft hij een eerste concept opgemaakt, dat voor de voorjaars ALV 2014 nog niet door het db kon worden behandeld. Dat is ondertussen wel gebeurd. Door een fout is dat concept niet tijdig bij de vergaderstukken gevoegd. Afgesproken wordt commentaar op het inmiddels verstuurde concept per e-mail verder te verwerken. Op de voorjaars ALV in 2015 komt het stuk weer op de agenda. 

4. Jaarplan 2015 
Het jaarplan 2015 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

5. Begroting 2015 

In grote lijnen is de begroting in lijn met de begroting 2014. Ondertussen is een gift van een enthousiast excursionist, groot € 500,- in dank ontvangen. Navolging daarvan wordt op prijs gesteld. De begroting heeft niet veel ruimte, dus het is zinvol te voorkomen dat activiteiten worden opgezet die elders al worden uitgevoerd. Frank Petter is lid van een adviescommissie van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat fonds kan mogelijk een overkoepelend plan voor orgelpromotie ondersteunen: voor onder meer (amateur-)organisten en orgelbeheerders, met ondersteuning van professionals. Het fonds werkt in principe alleen op basis van cofinanciering. Het db doet verder onderzoek naar mogelijkheden. 

6. Voortgang lopende projecten 

– Wat doet de BOF op gebied van archivering? Gepubliceerd materiaal wordt door de Universiteit van Tilburg gearchiveerd. Voor de vele waardevolle opnames en foto’s is nog geen archiveringsbeleid geformuleerd. – Nagedacht wordt over mogelijkheden tot kleine excursies om regio-belangstelling voor orgels en orgelkunst aan te wakkeren. Voorwaarde is dat die beperkte excursies aantrekkelijk gemaakt kunnen worden door een onconventionele aanpak die ook jongeren aanspreekt. Daarbij benutting van lokale publiciteitsmogelijkheden, en van (lokale) sociale media. – Steeds meer kerken worden gesloten, waarin soms verrassend goede orgels. Die kunnen zo maar verdwijnen: een goedkoop orgel naar Roemenië, een duur orgel naar de VS. Vooral in de katholieke kerkgebouwen gebeurt dat vaak zonder overleg met de organist. Leo Spoor heeft daar grote problemen mee. Naast communicatie lijken ook financiële problemen daarbij een belangrijke rol te spelen. Wat kan de BOF doen om goede orgels te behouden? Frank Petter tracht tijdens bisschoppelijk overleg dit punt onder de aandacht te brengen, ook over de te volgen procedures bij het verwijderen dan wel verplaatsen van orgels door parochiebesturen. – Gerard Maters attendeert jonge organisten op het Orgelconcours Breda 2015, van 19 tot 31 oktober. – Fred Mellink wil vanuit de Vlokhovense kerk het orgel bekender maken in de wijk. 

7. Afspraak volgende Algemene Ledenvergadering en sluiting 

De voorjaars Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 18 april 2015, weer om 10.00 uur. Dan wordt ook het nieuwe Orgelmagazine gepresenteerd. Locatie nog ander te bepalen. De voorzitter besluit de vergadering met de aanwezigen te danken voor hun aanwezigheid en inbreng, en speciale dank aan Rochus van Rumpt voor de gastvrijheid in huize Pels & van Leeuwen.