ALV – 15 november 2008

Algemene ledenvergadering 15 november 2008 in Helmond.

Belangrijke speciale agendapunten:

Jeugd en orgel
Ervaringen uit de praktijk. Wat was de doelstelling en hoe was de opzet. Wat is geslaagd en wat is niet geslaagd.
Inleidingen door Jan van de Laar (Helmond) en Willem Hörmann (’s-Hertogenbosch). Onderhoud en restauratie van monumentale orgels: de huidige regelgeving.

Van reconstructie en restauratie naar instandhouding monumentale orgels: de nieuwe beleidslijnen op het gebied van onderhoud en restauratie van monumentale orgels: een veranderde houding ten opzichte van het onderhoud en de restauratie van monumentale orgels en de relatie met het gebouw waarin het instrument staat, en de wijzigingen in subsidiemogelijkheden sinds 2007.
Inleiding door Henk Kooiker (Aalst-Waalre), orgeladviseur en lid College van Orgeladviseurs Nederland (CvON).

Verslag 

Aanwezig: De presentielijst vermeldt nominaal 18 aanwezigen.
Er zijn berichten van verhindering: De Bonth en collega bestuursleden (Waalwijk), Becht (Berlicum), Colen en Lagerwerf (Sprang-Capelle), Hafkenscheid (Oirschot), Van Mameren (Geldrop) en Ramakers (Eindhoven)

1. Opening en welkom door de wnd. voorzitter
Wim van der Ros opent de vergadering, heet allen welkom en deelt mee, dat de voorzitter i.v.m. een begrafenis verhinderd is aanwezig te zijn. Op zijn verzoek treedt Wim vd.Ros op als waarnemer.

2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt conform concept vastgesteld.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 24 mei 2008 in Breda 
Gelet op het karakter van de bijeenkomst in Breda die gewijd was aan klimaatbeheersing in kerkgebouwen, is geen afzonderlijk verslag opgesteld. Het document dat op het onderwerp betrekking had, is via de website beschikbaar gesteld.

4. Jeugd en orgel
Ervaringen uit de praktijk. Wat was de doelstelling en hoe was de opzet. Wat is geslaagd en wat is niet geslaagd? Inleidingen door Jan van de Laar (Helmond) en Willem Hörmann (’s-Hertogenbosch). De Orgelfederatie streeft terzake naar een projectgroep die dit thema verder zal uitwerken.

5. Onderhoud en restauratie van monumentale orgels: de huidige regelgeving.
Van reconstructie en restauratie naar instandhouding monumentale orgels: de nieuwe beleidslijnen op het gebied van onderhoud en restauratie van monumentale orgels: een veranderde houding ten opzichte van het onderhoud en de restauratie van monumentale orgels en de relatie met het gebouw waarin het instrument staat, en de wijzigingen in subsidiemogelijkheden sinds 2007. Inleiding door Henk Kooiker (Aalst-Waalre), orgeladviseur en lid College van Orgeladviseurs Nederland (CvON).

6. Uit de werkgroepen
a. Beheer: 
Bert Augustus geeft aan dat de werkgroep Beheer en inventarisatie onder eindverantwoordelijkheid van de Orgelfederatie als regiobeheerder zal gaan functioneren; dit is de uitkomst van overleg met de Provincie, de RACM (monumentenzorg), de KKOR en de beide bisdommen. Het bestuur streeft ernaar om in januari 2009 een initiatiefbrief via de bisdommen aan de diverse kerkbesturen te sturen.
b. Orgelkrant:
Wijtse Rodenburg vraagt aandacht voor ondersteuning van alle betrokken orgelkringen, zowel ten behoeve van de actuele website als voor de nieuwe krant, die in het voorjaar zal verschijnen. De redactie vraagt om achtergrondartikelen, bijdragen van de kringen en uiteraard de concertagenda. Graag voor 1 februari 2009 leveren.
c. Informatie en documentatie
Wim van der Ros: op cd. is beeldpresentatie van Brabants orgelrijkdom beschikbaar: deel 1: orgels t/m 1830. Verder is er een plan in de maak om in samenwerking met de universiteitsbibliotheek van Tilburg tot integrale aanpak te komen. Met de RACM vindt overleg plaats over digitalisering.
d. Excursies
Piet Groenendijk meldt dat een excursie in voorbereiding is gewijd aan Vollebregtorgels in Den Bosch, Erp en Breugel; streefdatum: 16 mei.
e. Fondsenwerving
Nick van Broekhoven verstrekt voor alle aanwezigen een overzicht van mogelijke sponsoren(in bijlage bijgevoegd).
Volgende vergadering: zaterdag 30 mei 2009.