4de bijeenkomst – 20 januari 2007

Kort verslag van de bijeenkomst in Tilburg op zaterdag 20 januari 2007.

1. De agenda wordt cf. concept vastgesteld.

2. Het verslag van 7 oktober 2006 wordt met in achtname van correctie (G. Janssen, Tilburg) vastgesteld. 
Het voorlopige bankrekeningnr. van de initiërende Geldropse stichting (1493 50 791 o.v.v. startbijdrage VBO 2006-2007) is opgenomen in het briefhoofd en bij de website-info.

3. Vaststelling presentielijst geschiedt na ommekomst van ieders inschrijving. 
Deze levert 19 ingeschreven personen op. 

4. Bespreking en vaststelling conceptstatuten.
Art. 2.2. (middelen) wordt uitgebreid met een bepaling over Wegwijzer Beheer en Advisering.
Na enige discussie over art. 3 (lidmaatschap) wordt besloten de definitieve formulering over te laten aan het overleg met de notaris. Formele vaststelling van de statuten geschiedt cf. art. 20. 
Het concept wordt met algemene stemmen vastgesteld.

5. a. Voorzitterschap: de huidige voorzitter a.i. opteert voor een voorzitter die niet gebonden is aan een van de aangesloten orgelkringen. Als nieuwe bestuursleden melden zich Ad van Sleuwen en Piet Groenendijk. De zeven bestuursleden worden met algemene stemmen gekozen. 

5. b. Contributie: een voorgestelde symbolische bijdrage van €10,00 (excl. de startbijdrage) leidt tot discussie. Enkele elementen hieruit: is er al een conceptbegroting? Gelden zijn nodig ter financiering van de activiteiten (statuten art. 2.2); contributie mag geen drempel zijn. 
Eindvoorstel en besluit: rechtspersonen € 25,00 en natuurlijke personen: € 10,00.

6. Presentatie en prioritering meerjarenplan.
Met verwijzing naar art. 2 van onze statuten en het verslag van 7 oktober 2006:
Voorrang heeft nu de orgelagenda annex -krant. Het bestuur is in overleg met regionale krantenuitgever Wegener. Vervolgens werkt het bestuur aan een onderzoeksproject Inventarisatie en (ondersteuning van) Beheer van het orgelbezit in Brabant. Hiervoor zoeken we samenwerking met o.a. de Rijksdienst (R.A.C.M.). Het onderzoeksproject is voor subsidie ingediend bij het provinciebestuur.

7. Wat verder aan de orde kwam.
a. Suggestie aangaande sponsorschap Centrale Rabobank;
b. Aan Startbijdragen hebben tot en met januari 2007 12 leden een totaalbedrag van € 825,00 betaald. 
c. Bereikbaarheid bestuursleden: zie aan het einde van dit verslag.
d. Behartiging status van de rechtspositie organisten en van de relatie met parochie- c.q. kerkbesturen met orgelkringen en beheerstaken maakt deel uit van het onderzoeksproject genoemd onder -6. 
e. Aandachtspunt: hoe krijgen we Jongeren binnen?
f. Aandachtspunt: attentie voor nieuwe ontwikkelingen in de orgelwereld. Functieverandering van het instrument orgel in de muziek. Hiertoe ware discussie te entameren en stimuleren.
g. Wijtse Rodenburg vraagt instemming van de vergadering met optimalisering van de website www.brabantorgel.nl\ 

Foto bij gelegenheid van de oprichting van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie op zaterdagmorgen 20 januari 2007 in Tilburg. De aanwezige orgelkringvertegenwoordigers en het nieuw verkozen bestuur staan voor het Van Nes-orgel van het Tilburgse Conservatorium in de Heikese kerk.