3de bijeenkomst – 7 oktober 2006

Kort verslag van de bijeenkomst in Tilburg op zaterdag 7 oktober 2006.


1. Vaststelling verslag van 24 juni 2006.
a. N.a.v. dit verslag wordt opgemerkt dat uitnodigingen niet alleen via e-mail, maar ook per post bezorgd dienen te worden; er zijn kringen die (nog) niet via internet bereikbaar zijn.
b. Wim vd Ros geeft zijn indrukken weer over de Orgeldag in Den Bosch. 
Conclusies: publicitair weinig respons. Wel ca. 1000 bezoekers bij de foto-expositie; DVD met foto’s is gerealiseerd; Nationale orgeldag moet een begrip worden.
c. Het –voorlopige- bankrekeningnr. van de initiërende Geldropse stichting (1493 50 791 o.v.v. contributiestart VBO 2006) wordt opgenomen in het briefhoofd en bij de website-info.

2. Mededelingen
Het dagelijks bestuur a.i. prefereert de verenigingsvorm. Realisatie van dit statuut is prioriteit voor het d.b. ook i.v.m. financiële grondslag. Een probleem blijft voorlopig nog het vinden van een definitieve voorzitter: Kandidaten die benaderd werden, kampen met tijdgebrek…

3. Doelrealisering van onze federatie
De aanwezigen stemmen op hoofdlijnen in met de aanpak zoals deze in de toegestuurde bijlagen is beschreven. Per onderdeel worden enkele kanttekeningen geplaatst.
a. informatie- en documentatiecentrum: waar is de concrete plek hiervoor? Aangehouden voor volgend overleg.
b. wegwijzer beheer: bestuurlijke actie gericht op contact met overheden.
c. belangenbehartiger en fondsenwerver: de aanwezigen spreken hun zorg uit over de rechtspositie van organisten; er is weinig stimulans vanuit het instituut Kerk voor kerkmuziek. Dit vergt bijzondere aandacht; primair door het bestuur.
d. organisator studiedagen en masterclasses: in dit verband is overleg met landelijke koepel opportuun: KNOV en orgelagenda. Doelstellingen te realiseren in 2007 resp. 2008. 
Te ontwikkelen door W. Hörman, Ad van Sleuwen en een nader te benoemen bestuurslid.
e. excursies naar Brabantse orgels: speciale aandacht voor jeugdige belangstellenden. Gerrit Janssen uit Waalwijk neemt het voortouw. 
Naar aanleiding hiervan doet Wim vd Ros de suggestie: ontwikkel een Nieuwsbrief. 
f. presentatie Noord-Brabantse orgelagenda. Zie hieronder.

De aanwezigen vinden dit een ambitieus program. Zij geven prioriteit aan onderdeel f, 
de orgelagenda: een eerste aanzet zou in 2007 gerealiseerd moeten (kunnen) worden.
Wijtse Rodenburg coördineert deze activiteit met ondersteuning van Jan de Bonth (Waalwijk) en Paul Vermeulen (Etten-Leur) terwijl Wim van de Ros en Jan Walraven (Wouw) meedenken. Zij zoeken mogelijke verdere belangstellenden. 
P.m. het bestuur ontwikkelt de noodzakelijke financiële grondslag. Wijtse Rodenburg realiseert intussen de eerste virtuele en zeer lezenswaardige nieuwsbrief via onze website www.brabantorgel./nl 

4. Rondvraag
Om praktische redenen(ruimtebeslag) maakt Wijtse een nieuw briefhoofd. Het adressenbestand wordt verder geactualiseerd. Dit is overigens voor eenieder een aandachtspunt: geef nieuwe adressen en adreswijzigingen door aan het secretariaat a.i..

5. Volgende bijeenkomst:
zaterdag 20 januari 09.30 u wederom in het conservatorium in Tilburg.