2de bijeenkomst – 28 januari 2006

Verslag van de tweede ‘leden’-vergadering ‘Naar een Brabantse Orgelfederatie’ op zaterdag 28 januari 2006 in het conservatorium te Tilburg

aanwezig: vertegenwoordigers van de orgelkringen

1. opening 
Voorzitter a.i., drs H.J. Ramakers (Eindhoven), heet de aanwezigen welkom.

2. mededelingen
Enkele genodigden hebben zich voor deze bijeenkomst afgemeld.

3. verslag bijeenkomst 25 juni 2005 te Geldrop
Het verslag wordt vastgesteld.
De weergave van de eerste vergadering ‘Naar een Brabantse Orgelfederatie’ lokt de volgende discussiepunten uit:
De heer Maters (Breda) stelt de teruglopende belangstelling voor orgelconcerten aan de orde. Hij wijst op de relatie tussen de kwaliteit van de organiserende instantie en het concertbezoek. In Breda is onderzoek gedaan en vastgesteld dat bij goede p.r.-marketing beslist winst valt te behalen bij het aantal concertgangers. De organistenwereld kampt zijns inziens met een amateuristisch imago. De kwaliteit van het orgelspel en de organisatie er omheen is belangrijker dan ooit. De toehoorders komen niet meer ‘vanzelf’.
Een tweede discussiepunt blijft de toename van het aantal orgelkringen in onze provincie vanwege diverse orgelrestauraties, die de laatste jaren gereed kwamen. Zitten die kringen bij deze toename elkaar steeds meer in de weg of neemt de algemene belangstelling juist daardoor toe? Er wordt gesteld dat slechts 25 % van de orgelliefhebbers de regio in trekt. In Breda komt 80% van het aantal bezoekers uit de stad. Benadrukt wordt dat het niveau van het gebodene hoog moet zijn.
Een monumentaal kerkgebouw met een monumentaal orgel heeft zeker aantrekkingskracht bij de werving van belangstellenden. Concerten worden gehinderd door de aanscherping van bisschoppelijke richtlijnen bij het heffen van toegang. Een platform als wat wij nu beogen, zou in contacten met het bisdom hierbij een rol kunnen spelen; een Brabantse orgelfederatie zou een drukmiddel in deze kwestie kunnen vormen.
Alom is bekend dat het aantal aankomende organisten gelijke trend houdt met de terugloop van de algemene belangstelling voor het orgel. De kerk zou moeten inzien dat ook concerten dit tij zou kunnen doen keren.
Bij een volgende vergadering lijkt het zinvol een paar orgelkringen hun werkwijze te laten toelichten, waar anderen weer hun voordeel mee kunnen doen.

4 bestuur en organisatie
De huidige voorzitter a.i. spant zich in een voorzitter te vinden. Vanuit de kringen, verspreid door de provincie roepen wij zes mensen op zich beschikbaar te stellen voor een bestuurslidmaatschap. (!)
Het nieuwe bestuur kan dan aan de slag voor:
stichting of vereniging oprichten
fondswerving
gegevens verzamelen van concerten, dat leidt tot een boekje
p.r. starten, waaronder een website. Wijtse Rodenburg (Rosmalen) is bereid zijn site www.orgelconcert.nl ‘om te bouwen’ tot een Brabantse orgelsite.
Op programma’s van dit seizoen zou de naam van de site reeds vermeld kunnen worden.

5. rondvraag
De penningmeester van de Geldropse orgelstichting, die het initiatief nam tot deze bijeenkomsten, stelt voor dat iedere orgelkring € 50 stort als financiële buffer o.v.v. Brabantse orgelfederatie. ( rabo-bank geldrop, rekeningnummer 14.93.50.791)
Afstemming van een concertrooster zal niet lukken; maar mede gelet op de gevoerde discussie zien wij dit niet als een probleem.
Open Monumentendag is tevens Nationale Orgeldag. Laten we deze kans niet onbenut laten!

6. datum volgende vergadering en sluiting
Als datum voor een volgende vergadering spreken we af zaterdag 24 juni om 11 uur in het Conservatorium in Tilburg. (De datum is een week verschoven t.o.v. de eerder gemaakte afspraak!)

Frans van Mameren, secr. a.i.