1ste bijeenkomst – 25 juni 2005

Verslag eerste vergadering ‘Naar een Brabantse Orgelfederatie’,
gehouden op 25 juni 2005 in de Brigidakerk-pastorie, Stationsstraat 15 te Geldrop.

Aanwezig: zie presentielijst.
Afwezig m.k.: orgelkringen Bergen op Zoom, Boxtel, Breda, Etten-Leur, Hilvarenbeek en Waalre

1. opening en vaststelling agenda
De voorzitter van de Geldropse orgelstichting, drs. H.J. Ramakers, zit deze eerste vergadering voor en heet de aanwezigen namens tien Brabantse orgelkringen van harte welkom. Een concept-agenda wordt rondgedeeld.

2. voorstellen en korte inleiding
In een korte ronde stellen de aanwezigen zich voor en worden de personalia in de presentielijst vastgelegd.

‘Waarom streven wij naar een Brabantse orgelfederatie?‘ is het thema van deze bijeenkomst. Diverse redenen zijn hiervoor aan to voeren:
– De provincie is rijk aan orgels.
– De belangstelling voor het orgel als instrument loopt terug en de promotie voor het instrument is to kleinschalig.
– Er is weinig afstemming tussen de diverse plaatselijke orgelkringen
De Limburgse Orgelstichting zou ons voorbeeld kunnen zijn. Twee Geldropse bestuursleden hebben bij deze stichting reeds hun licht opgestoken (zie doelstelling). Bij een Brabantse orgelfederatie die zoveel mogelijk plaatselijke orgelkringen omvat, zijn mogelijke subsidieverstrekkers beter toegankelijk. Daarbij kan gedacht worden aan de provincie en aan bedrijven.
De eigen autonomie van de plaatselijke orgelkringen moet bij voorbaat gegarandeerd zijn. We zoeken een externe voorzitter, die niet gebonden is aan een plaatselijke orgelkring.

3. mogelijke doelstelling
‘Het instandhouden van het culturele erfgoed dat het orgel vormt en het bevorderen van de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder’, door:
– het bevorderen van de belangstelling voor het orgel in onze provincie,
– het bevorderen van de samenwerking tussen de diverse orgelkringen in Noord-Brabant, waarbij de afstemming van een concertrooster een grote prioriteit heeft,
– het bevorderen van de mogelijkheden voor organisten tot het geven van concerten,
– het bevorderen van activiteiten op het gebied van het orgel, in het bijzonder het organiseren van een jaarlijks Brabants orgelfestival.
(Met dank aan de Samenwerkende Orgelvrienden Limburg.)

4. gedachtenwisseling
– Van 1988 tot 1995 bestond er een zekere vorm van samenwerking bij de samenstelling van de Brabantse orgelkalender; de samenstelling hiervan vond plaats onder auspicien van het Brabants Genootschap.

Is het adressenbestand compleet?
Vanzelfsprekend streven we naar een zo volledig mogelijk bestand, waarbij wij ieders hulp inroepen voor eventuele aanvullingen.
Bij het afstemmen van de diverse concertroosters kunnen ook heel goed solisten (concerterende organisten) gevraagd worden, die op meet plaatsen concerten verzorgen.
Als een van de kernactiviteiten wordt ‘werving’ genoemd. Een goede p.r. is in deze tijd van onschatbare waarde.
We discussieren over de teruglopende bezoekersaantallen bij orgelconcerten. Minder concerten geven lijkt niet de oplossing; eerder een goede regelmaat zien to vinden in het aantal bespelingen.
Benut de ‘Nationale Monumentendag’, die tevens geldt als ‘Nationale Orgeldag’ voor het actief promoten van het orgel. Organiseer bijvoorbeeld bezoek- en speelmogelijkheden aan orgels i.s.m. de plaatselijke monumentencommissies.

5. voorbereidend comite en voorzitterschap
Als voorbereidend comite zal voorlopig het dagelijks bestuur van de Geldropse orgelstichting aan de slag gaan.
Als voorzitter zoeken wij iemand met een groot netwerk, die onafhankelijk staat t.o.v. plaatselijke orgelkringen.

6. rondvraag
Dank voor het moedig initiatief en succes!
Bij een volgende vergadering wordt omgekeken naar een wat meet centraal gelegen locatie.
Een federatie zou beslist over een centrale website moeten beschikken. Op dit moment beheert Wijtse Rodenburg (Rosmalen) de site www.orgelconcert.nl, die al een meer dan regionale bekendheid verwerft.

7. sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst, zegt een verslag toe, evenals een brief voor een volgende uitnodiging binnen vier maanden.

Frans van Mameren, secr.