Nieuwsbrief 67 – 18 augustus 2022

Geachte nieuwsbriefabonnee,
deze nieuwsbrief is verstuurd naar alle leden van de Vereniging BOF, maar ook naar alle niet-leden die zich hebben opgegeven als abonnee op onze nieuwsbrief omdat er onderwerpen in vermeld zijn die ook voor deze groep orgelliefhebbers van belang kunnen zijn.

De BOF zoekt twee nieuwe bestuursleden
Vanwege het afscheid van Wim van der Ros, eerder dit jaar, en het stoppen als bestuurslid van Wijtse Rodenburg, begin 2023, is het bestuur van de Brabantse Orgelfederatie op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Op grond van de statuten van de vereniging is voor beiden een herbenoeming niet mogelijk.
Zoals bekend is de BOF een Vereniging zodat nieuwe kandidaten door het bestuur kunnen worden voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering die op 29 oktober in Helmond gepland staat. Van een kandidaat wordt verwacht dat hij/zij de doelstellingen van de Vereniging (zie website) onderschrijft en een (grote) affiniteit met de orgelcultuur heeft. Verder bereidheid om zich als vrijwilliger in te zetten en betrokken te worden bij en/of activiteiten voor zijn/haar rekening te nemen. Dat kunnen bestuurstaken zijn maar ook praktische zaken zoals excursies, concerten, festivals, orgelbeheer, documentatie verzamelen en uitgeven, muziekonderzoek en onderhouden van contacten met orgelkringen, orgeleigenaars/beheerders, orgelbouwers en orgelliefhebbers. Afhankelijk van expertise, voorkeuren en belangstelling worden taken binnen het bestuur en gelieerde adviseurs verdeeld.
Woonachtig in Noord-Brabant heeft de voorkeur.
Meer informatie kunt u inwinnen bij een van de huidige bestuursleden:
Ruud Severijns (Middelbeers), voorzitter  – RAL.Severijns@inter.NL.net
Wim Goossens (Boxmeer), secretaris  – secretaris@brabantorgel.nl
Geurt Brouwer (Sint-Michielsgestel), penningmeester – penningmeester@brabantorgel.nl
Wijtse Rodenburg (Rosmalen), lid, website, orgelagenda, orgelmagazine – info@brabantorgel.nl

In memoriam Leo de Laat

Van Hans Schaaf, voorzitter van de Orgelkring Midden-Brabant, ontvingen wij bericht dat Leo de Laat na een kort ziekbed op 11 juni in zijn eigen vertrouwde omgeving is overleden. Vanaf zijn aantreden als bestuurslid in 2002 tot zijn afscheid heeft Leo de functie van penningmeester vervuld. Daarnaast heeft hij lange tijd tevens de functie van secretaris op zich genomen. In beide functies heeft hij zich altijd met een bewonderenswaardig plichtsbesef gemanifesteerd. Zijn heengaan ervaren wij in vele opzichten als een groot verlies.

Nieuw bestuur Orgelkring Midden-Brabant
Tevens meldde de Orgelkring dat na enkele oriënterende gesprekken en een nadere kennismaking tijdens de succesvolle Orgelwandeltocht in Tilburg op zaterdag 2 juli het bestuur (op dat moment bestaande uit Rob Nederlof en Hans Schaaf) in een extra bestuursvergadering op 5 juli 2022 besloten heeft om de heren J.G.G.M. Peeters (Hilvarenbeek) en G.F. Vermeulen (Heusden) te benoemen tot bestuurslid. Daarbij zijn de functies binnen het bestuur als volgt verdeeld:
Hans Schaaf – voorzitter
Jac Peeters – secretaris
Gijs Vermeulen – penningmeester
Rob Nederlof – vakmusicus

De zoektocht naar geschikte kandidaten heeft het bestuur tevens op het spoor gebracht van Sjaak Bloem (Tilburg), die bereid is voorlopig tot het einde van het jaar als adviseur mee te denken over de wegen waarlangs de Orgelkring-MB zijn doelstellingen het beste kan bereiken.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief