ALV – 9 november 2019 en 12½ jaar BOF

ALV in het teken van 12½ jaar BOF op zaterdag 9 november 2019 in Tilburg


Verslag Algemene Ledenvergadering 

1. Opening, mededelingen en agenda. 
– Voorzitter Ruud Severijns opent om 10.02 uur de jubileumvergadering en heet de aanwezigen welkom. We zijn te gast in het Parochiecentrum van de Heuvels kerk in Tilburg, dank voor de gulle gastvrijheid. Het is voor de voorzitter de eerste keer dat de voorzitter een vol verenigingsjaar heeft meegemaakt. Er zijn 13 afmeldingen binnengekomen bij de secretaris. 40 leden hebben de presentielijst ondertekend dan wel geparafeerd. De Commissaris van de Koning in Brabant heeft zich per brief afgemeld. Hij feliciteert onze vereniging en wenst ons een mooie jubileum dag toe. – De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Verslag ALV van 17 april 2019 gehouden te Dongen. 
Het verslag geeft verder geen aanleiding tot nadere vragen of wijzigingen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend. 

3. Begroting 2020. 
De penningmeester toont zich een gelukkig man. Er staan slechtst twee contributienota’s open. Hij heeft er hard aan getrokken. Er zijn een paar nieuwe leden bijgekomen. De financiële positie van de vereniging staat er goed voor zodat er mooie projecten gerealiseerd kunnen gaan worden. Hij memoreert dat weinig beroepsorganisten lid zijn van de BOF. Zakelijke leden blijven welkom. Wijtse Rodenburg memoreert dat ook leden buiten de provincie lid kunnen worden als zij de doelstelling van de BOF onderschrijven. De BOF is een ANBI-CI instelling zo meldt hij. Secretaris en Vicevoorzitter menen dat ongeveer 10 personen van buiten de provincie lid zijn van de BOF. 

4. Voortgang lopende projecten. 
– KIEN Immaterieel erfgoed De voorzitter memoreert dat secretaris en hij bezig zijn met een erfgoedzorgplan voorde BOF bij het Kennis Centrum Immaterieel Erfgoed Arnhem (KIEN) om er voor te zorgen de Brabantse orgelcultuur te plaatsen op de Nationale Inventaris. Hij heeft daarvoor zelfs een driedaagse cursus voor gevolgd in Arnhem. De secretaris van de BOF is ervaringsdeskundige hij zat zeven jaar in de Raad van Advies van KIEN. De Brabantse orgelcultuur staat onder druk, door ontkerkelijking, onbekendheid en kosten onderhoud. De cultuur bestaat uit drie componenten 
1. Orgelbouw, 
2. Bespelen van het orgel, 
3. Orgelmuziek. 
Een erfgoedzorgplan formuleert de nadelige en positieve elementen, daarvoor aandacht te vragen en hoe de problemen aan te pakken. Daarnaast is van belang de Brabantse orgelcultuur over te dragen aan de volgende generatie en daardoor toekomst te geven. De secretaris adviseert de vergadering op de website van KIEN te kijken waar de Brabantse orgelcultuur reeds een plaats heeft gekregen op het zogenaamde NETWERK van KIEN waar vele tradities op staan. De voorzitter noemt het orgel in Oostelbeers dat in deplorabele staat is, omdat het geen functie meer heeft. Op verzoek van de voorzitter en de eigenaar van het orgel is het orgel onderworpen aan een quickscan. Adviseur Henk Kooiker voegt er aan toe na deze visitatie het total loss bleek. 
In algemene zin heeft overleg met het bisdom niet tot resultaat geleid tot samenwerking van dit probleem met de BOF. De suggestie wordt gewekt om vanuit de BOF te inventariseren welke orgels er slecht aan toe zijn om orgels bespeelbaar te houden. 
Loek van Es meent misschien een idee om een orgelpark Brabant te beginnen. 
Zowel Klundert, Bergen op Zoom en Eindhoven St. Catrien, waar reeds meerdere orgels staan, worden in de wandelgangen al zo genoemd aldus Henk Kooiker en Wim van der Ros. 

– Festival Brabantse componisten te Tilburg 15 mei. 
Namens de werkgroep bestaande uit Ad van Sleuwen, René Bouman en Wim Goossens meldt de laatste dat op 15 mei in de Heuvelse Kerk te Tilburg het Festival Brabantse Componisten wordt gehouden. Vanaf de Renaissance, via Barok tot heden komen daarbij Brabantse componisten aan bod. Via een powerpoint presentatie (dank aan de Vicevoorzitter) wordt een voorlopig programma getoond. Medewerking wordt verleend door musici Ruud Huijbregts, Rob Nederlof, Collegium Vocale Eindhoven en instrumentalisten. 
René Bouman vraagt aandacht voor de compositie van Jos van Amelsfoort Choral. Het is een juweel die door de werkgroep wordt aangeduid als een vierde choral van Franck! De BOF wil – indien juridisch mogelijk – graag dit Choral uitgegeven. Jan van Nuenen staat niet op het programma omdat daar recent aandacht aan is besteed. Met Wijtse Rodenburg wordt op de website het aantal Brabantse componisten completer gemaakt. 

– Brabants Orgelrijkdom 
Wim van der Ros meldt dat ook volgend jaar het magazine verschijnt. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties wat onderwerpen betreft. Dik Everste vraagt of Klavarscribo uitgaven ook aan de orde kunnen komen. Er zijn banden met Slikkerveer waardoor uitgaven vertaald kunnen worden aldus Wim van der Ros. Daarnaast worden complimenten uitgedeeld door spreker aan het adres van Wijtse Rodenburg, Wim van der Ros en Annie van der Ros-Jochem (corrector) voor hun sublieme werk i.v.m. het realiseren van Brabants Orgelrijkdom. 

– Jeugd & Orgel projecten/activiteiten benaming. 
Wim van der Ros geeft toelichting. Het Doe-orgel staat opgesteld achter in de vergaderruimte. Het orgel is afgelopen jaar vaker gebruikt. Dat is een goed teken. Kringen maken er meer gebruik van. Hij noemt naast de aktiviteiten van Dik Evertse in Sprang, Jan van de Laar (Helmond), Oosterhout, Bergen op Zoom. Zelfs in Vlaanderen wordt volgende week het Doe-orgel van de BOF ingezet. De BOF heeft inmiddels ook een fraaie banner voor dit DOE-orgel. Zoals bekend zijn in Amersfoort tijdens de inspiratiedag Orgelkids bij de RCE mooie composities beoordeeld door een internationale jury waar Wim van der Ros voorzitter van was. Er komen mooie bewerkingen van werken voor het DOE-orgel (Orgelkids) uit de pen van diverse componisten. Een aantal composities zijn op site te bekijken. O.a. Bart Wuilmus en Dick Sanderman hebben mooie bewerkingen voor dit kleine instrument gemaakt. 

– Excursies 2020
2020 wordt het jaar van de “grensgevallen” Wim van der Ros is samen met Ad van Sleuwen en Henk Kooiker weer op pad geweest. 

Voorjaarsexcursie 23 mei 2020 
Bergeijk, Peer (B), Neerpelt (B) en Achelse Kluis (B) worden achtereenvolgens aangedaan. In Bergeijk spelen de gelukkig herstelde Ad van Sleuwen samen met Fien van Dingenen, fluit. In Peer (B) speelt Joos Vermeiren en in Neerpelt (B) en Achelse Kluis (B) speelt Bart Wuilmus. Het laatste orgel heeft 43 stemmen. 

Najaarsexcursie met ‘Zeeuwse uitsmijter’ 
Hierbij steken we de grens over naar Zeeland. Dinteloord (NH), Steenbergen (RK+NH) en Tholen (NH) worden aangedaan. 

Het is verheugend welke belangstelling de BOF-excursies genieten. De laatste keer waren we met 100 man op pad. De excursie-cd’s van deze excursie zijn helaas inmiddels uitverkocht. In het vervolg zullen er 200 worden geproduceerd. Dank wordt uitgesproken voor de vele cd-opnames die Henk Kooiker belangeloos maakte hetgeen met applaus wordt onderstreept. In de afgelopen 12½ jaar hebben we meer dan 100 orgels in Brabant bezocht. Henk Kooiker licht nog het van Damorgel in Tholen toe. De tongwerken worden aangepakt en het is een echt concertant orgel. 

5. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.
– Dik Evertse meent dat in zijn kring de vraag naar de BOR afneemt. De vergadering denkt dat de vraag heen en weer schuift en de belangstelling zich verplaatst naar andere belangstellenden. Loek van Nes en Georg Hinderink menen dat ook in Zeeuws Vlaanderen en België juist ook belangstelling is voor de BOR. Ook in het Orgelmuseum in Elburg zal voldoende voorraad worden bezorgd. 

6. Volgende Algemene Ledenvergadering 25 april 2020. 
De voorjaars-ALV wordt gepland in het Limburgse Ittervoort. We zijn te gast bij Verschueren orgelbouw. Daarnaast wordt aldaar een bedrijfsbezoek en een concert gepland in Roermond. De voorzitter meldt dat het voornemen bestaat de heer Willem Hörmann te benoemen als adviseur van de BOF. 

7. Sluiting. 
De voorzitter sluit om 10.50 uur de vergadering, dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid en verzoekt een ieder naar de Heuvelse kerk te begeven voor de jubileumplechtigheid. 

Boxmeer/Ittervoort, 25 april 2020 met of zonder wijziging goedgekeurd. 

De voorzitter, De secretaris, 
Mr. Ruud Severijns Mr. Wim Goossens 

12½ jaar BOF.

Na de vergadering verhuist het gezelschap naar het binnenste van de Heuvelse kerk, voor een jubileumprogramma. 
Het programma – dat om 11.15 uur begint – ziet er globaal als volgt uit:
– Organist Rob Nederlof luistert het programma op. 
– Introductie organist Rob Nederlof.
– Toelichting op de te spelen werken en orgels. 
– Speech voorzitter.
– Huldiging leden die 12½ jaar betrokken zijn bij de BOF. 
– Slotconcert door Rob Nederlof op het Smits-orgel. 
Rob Nederlof speelt werken van Lemmens, C. PH E. Bach en F. Mendelssohn-Bartholdy. Leden en enige later aangekomen laureaten nemen plaats achter het altaar op de rode stoelen, feitelijk in de corona. 
Wim van der Ros wordt door de voorzitter benoemd tot ceremoniemeester van het geheel. We staan hier op historische grond, aldus deze daar waar de BOF ook in Tilburg zijn oorsprong vond en wij in deze kerk al diverse activiteiten hebben beleefd bij o.a. de presentaties van het Loret-boek en het jaarmagazine.
Rob Nederlof vangt aan met een zeer toepasselijke FANFARE op het Loret-orgel (1858). De gebruikte registratie wordt uitgereikt. Tussendoor speelt Nederlof Allegro en variaties in d van C. Ph. E. Bach waarin de uitvoerend organist alle middelen te baat nam om het Loret orgel in al zijn registerfacetten middels thema en negen variaties prachtig te etaleren. Daarna neemt de voorzitter het woord. 
Hij memoreert de functie en doelstellingen van de BOF zoals destijds geformuleerd en constateert dat daar aan voldaan is. Er werden destijds een zestal functies geformuleerd waar de Brabantse Orgelfederatie actief in zou dienen te worden: 
1. Functie van informatie en documentatiecentrum. 
2. Functie van wegwijzer bij het beheer. 
3. Functie van belangenbehartiger. 
4. Functie organisator studiedagen en masterclasses 
5. Functie organisatie excursies naar Brabantse orgels. 
6. Functie jaarlijkse presentatie van de Brabantse orgelagenda. 

Hij roemt de vele excursies die reeds gegeven zijn en noemt met name de heren Wim van der Ros, Wijtse Rodenburg en last but not least Henk Kooiker. Op ongeveer 30 cd’s zijn meer dan 100 Brabantse orgels in een klankdocument door de laatste vastgelegd. Een resultaat van het werk van Henk Kooiker (mét organisten) die een en ander geheel belangeloos heeft gedaan. Onder verdiend applaus ontvangt Henk een bos bloemen als dankzegging voor zijn vele werkzaamheden ter zake. 

De voorzitter memoreert dat de BOF een kenniscentrum voor de Brabantse orgelcultuur geworden is. Daar hebben de Orgelkringen, Fontys Conservatorium Tilburg en de uitgave van Brabants Orgelrijkdom toe bij gedragen. Hij meent dat de BOF niet op haar lauweren moet gaan rusten maar met elan samen met het bestuur doorgaat met het vele werk dat rest. 
Via Kenniscentrum Immaterieel Cultureel Erfgoed Arnhem zal de Brabantse Orgelcultuur op de Nationale Inventaris worden geplaatst. “Daar wordt door de secretaris en mij hard aan gewerkt.” Die plaatsing dient als vliegwiel voor plaatsing van de orgelcultuur van geheel Nederland op de Nationale Inventaris.
Vandaag staan we stil bij 12½ jaar BOF en het is mij een eer en genoegen de ‘Founding Fathers’ van de BOF te eren en hen een certificaat te mogen overhandigen; aldus de voorzitter. Als bestuur en adviseurs zullen wij ons best doen om de BOF een zonnige en muzikale toekomst te geven en besluit zo zijn toespraak. Volgt daarna uitreiking van de certificaten mét een setje portret-cd’s in volgorde van opkomst aan: Nick van Broekhoven, Michel Gottmer, Gerard Hafkenscheid, Marie-José Heijnen, Georg Hinderink, Willem Hörmann, Gerrit Janssen, Wout van Kuilenburg, Frans van Mameren, Loek van Nes, Han Polma. De oud voorzitter en thans CdK in Zeeland dankte voor de eer en wees erop dat met zoveel kwaliteit in bestuur en vereniging het niet moeilijk is de orde te handhaven. Ik heb slechts een kleine bijdrage geleverd en wens de BOF veel succes voor de toekomst. 

Daarna volgt nog uitreiking aan: Bert Ramakers (eerste voorzitter van de BOF, hier op de foto), Wim van der Ros, Wijtse Rodenburg, Peter van Rumpt, Ad van Sleuwen en Leo Spoor. Helaas ontbreken een aantal founders die zich ook hebben afgemeld: Engbert Tienkamp, Han van Weeren, Ben Smeets, Jacques Obers, M. F. Janssen, Jan de Bonth, Frank Petter, Piet Groenendijk, Bert Augustus. De secretaris zal hen de certificaten nazenden. 
Deze feestelijke bijeenkomst wordt afgesloten met een overtuigende en feestelijke uitvoering van Sonate IV in Bes van Felix Mendelssohn. Nederlof wees in zijn toelichting op de fraaie Fagot 16’ die inderdaad excelleerde in het Andante religioso. Twee leden (adviseurs) onder het gezelschap namen plaats in het middenschip of bijna onder het oksaal om de klanken van het Smits-orgel nog beter tot zich te kunnen nemen. 
Het gezelschap trok na een gul applaus voor Rob Nederlof zich wederom terug in het parochiezaaltje. De innerlijke mens werd daarna versterkt met een goede lunch, koffie en thee, waar aan de zes tafels zeer geanimeerde gesprekken tussen de leden plaatsvonden. Voor herhaling vatbaar. 
Om 13.10 uur wordt deze zeer geanimeerde dag en bijeenkomst afgesloten.