ALV – 28 april 2021 (via Google-Meet)

Vooraf aan de ALV was er de tweede virtuele BOF Café bijeenkomst met ‘Tommy neemt ons mee’ deel 2.

Concept verslag
Algemene Ledenvergadering 28 april 2021 virtueel via Google Meet.

Boxmeer, 28 april 2021.

Opening, mededelingen en agenda.

–  Voorzitter Ruud Severijns opent om 11.05 uur deze bijzondere virtuelevergadering die wordt gehouden volgens artikel 6 van de tijdelijke Wet COVID-19 en hij heet de aanwezigen welkom. Er zijn 49 afmeldingen waarvan 48 met volmacht binnengekomen bij de secretaris. 25 leden hebben zich ter vergadering gemeld en zijn verbonden, de lijst is bij de secretaris bekend en aangehecht aan het origineel, waardoor 72 leden ter vergadering aanwezig, dan wel vertegenwoordigd zijn. Het quorum is vastgesteld op 61.
–  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststellen verslagen
a. Verslag virtuele ALV van 18 november 2020.
Het verslag geeft verder geen aanleiding tot nadere vragen of wijzigingen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de secretaris ondertekend.
b. Jaarverslag 2020.
Het jaarverslag 2020 geeft verder geen aanleiding tot nadere vragen of wijzigingen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de secretaris ondertekend.

3. Bestuursverkiezing.
Penningmeester Geurt Jan Brouwer is aftredend en herkiesbaar en hij wordt bij acclamatie met algemene stemmen herkozen.

4. Financiën.
a. Kascontrolecommissie verslag.
Positief verslag van 13 maart is ter kennisgeving aangereikt en wordt onder dankzegging aanvaard. De Commissieleden hadden zich voor de vergadering afgemeld.
b. Jaarrekening en Balans 2020.
Wordt met algemene stemmen goedgekeurd en onder dankzegging aanvaard. De secretaris heeft vanwege de virtuele controle van de controle commissie op 27 april te 14.31 uur de banksaldi per 31 december 2020 gecontroleerd en in orde bevonden.
c. Decharge 2020.
Met algemene stemmen wordt de penningmeester én het bestuur gedechargeerd.

5. Begroting 2021
a. Begroting 2021.
Na een korte toelichting door de penningmeester, waar het accent ligt op dat vele activiteiten wellicht ook in 2021 niet doorgaan, wordt de begroting 2021 met algemene stemmen goedgekeurd. Penningmeester voegt nog toe. Het project met Tommy van Doorn en Remco Heuvelmans voor het BOF-café wordt via de vrijwilligersregeling financieel geregeld. Ook de BOF- website wordt door vrijwilliger ook mét vrijwilligersvergoeding samen met onze webmaster geheel vernieuwd. Bij deze laatste post wordt voor de financiële dekking gebruik gemaakt van een geoormerkte voorziening. Moderne communicatiemiddelen worden door de webmaster steeds meer ingezet.

b. Controle(kas) commissie ter herinnering door secretaris toegevoegd.
De controlecommissie bestaat uit Gerrit Janssen en Loek van Nes. Laatste jaar. Leo de Laat is als vervanger aangesteld.

6. Voortgang lopende projecten.

a. Festival Brabantse componisten te Tilburg 7 mei 2021.
Namens de werkgroep bestaande uit Ad van Sleuwen en Wim Goossens meldt de eerste dat op 13 mei 2022 in de Heuvelse Kerk te Tilburg het Festival Brabantse Componisten wordt gehouden.
Vanaf de Renaissance, via Barok tot heden komen daarbij Brabantse componisten aan bod. Een interessant programma.
Medewerking wordt verleend door musici Ruud Huijbregts, Rob Nederlof, Collegium Vocale Eindhoven en instrumentalisten. Met name een werk “Choraal voor orgel (1939)” van Jos van Amelsvoort uitgewerkt door de BOF wordt even aangestipt. Het programma is aangehecht aan de notulen.

b. Brabants Orgelrijkdom.
Wim van der Ros meldt dat dit jaar het magazine niet in gedrukte versie verschijnt. Een aantal onderwerpen zullen per nieuwsbrief worden belicht. Inhoudelijk zijn voldoende onderwerpen aanwezig.

c. Excursies 2021.
2021 wordt het jaar van de “grensgevallen”, maar met CORONA hindernissen. Bergeijk en België staan op 9 oktober 2021 gepland. Gaat deze niet door dan schuift deze excursie door naar het voorjaar 2022.
De geplande voorjaarsexcursie in 2022 verschuift dan mee op de kalender van 2022 naar het najaar.
CD ligt reeds op de plank en zal in het voorjaar worden uitgegeven en ter beschikking komen in de webshop. Ad van Sleuwen, Henk Kooiker en Wim van der Ros werken er aan.

d. Smits-project.
Door Ad van Sleuwen, Wim van der Ros, Henk Kooiker en Frans Jespers wordt gewerkt aan een Smits-project. Er zijn reeds een aantal opnames van Smits-orgels. Frans Jespers schrijft voor deze Smits-boeken. Ad van Sleuwen is enthousiast.
Het Smits boek verschijnt in twee delen. 1ste deel algemeen verhaal over de Smitsen.
Bij dit deel verschijnen 2 cd’s. Welke orgelliteratuur is geschikt voor deze orgels onderzoeken Ad van Sleuwen en Frans Jespers tevens in dit 1ste deel. In het 2de deel worden alle Smitsorgels getoond ook met interieurfoto’s. Bedoeling bij dit deel is ook 2-cd’s toevoegen van opnames met specifieke klanken van een aantal Smits-orgels.
Wim van der Ros; in De Orgelvriend zal aandacht besteed worden aan dit project. Het worden lezenwaardige boeken met een andere opzet dan het opus magnum van Jan Boogaarts over de Smitsorgelmakers.
Op vraag van Jaap Jan Steensma kunnen leden input geven. Ook met Rogér van Dijk is overleg, aldus Wim van der Ros en antwoordt positief.

7. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.
– Jaap Jan Steensma stelt een vraag over het Smitsproject, deze vraag is bij 6d. beantwoord.
– Ad van Sleuwen meldt nog een project in samenwerking met Orgelkunst. Wim van der Ros maakt ons – geïnspireerd door de secretaris – lekker met een digitaal gebakje! Hij meldt tevens dat een van zijn hand geproduceerd 17 pagina’s tellend verhaal in het tijdschrift Orgelkunst wordt geplaatst. Daarin wordt aandacht besteed aan de Brabantse orgelcultuur en de BOF. Bij zijn verhaal komt een cd-compilatie van opnames van Brabantse orgels.
– Kees van den Akker vraagt of de excursie van 9 oktober doorgaat. Doorgaan is gegeven de heersende Corona en medische stand van zaken twijfelachtig aldus Wim van der Ros, het BOF-bestuur zal zich daarover spoedig beraden. Nadere mededelingen volgen in een nieuwsbrief.
– Wijtse Rodenburg net op de valreep meldt de grote voortgang bij het invullen en bouwen aan de nieuwe BOF-website. Iedereen wordt verzocht de zaken eens goed door te lopen en natuurlijk de onvermijdelijke fouten te melden. Half mei zal de nieuwe website naar verwachting operationeel zijn. Daarna volgen nog eens met hulp van liefst alle leden de puntjes op de i.
– Geurt Jan Brouwer meldt: op 26 mei om 10.00 uur het derde BOF-Café. Remco Heuvelmans, Wim Goossens zullen samen met hem de te volgen techniek nog een keer onder de loep nemen.

8. Sluiting.
De voorzitter sluit om 11.39 uur deze bijzondere vergadering, dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid.
Nieuwe ALV 2021: woensdag 3 november om 10.00 uur.

Boxmeer, 3 november 2021 met of zonder wijziging goedgekeurd.
De voorzitter, De secretaris,

Mr. Ruud Severijns Mr. Wim Goossens