ALV – 18 november 2020 (via Skype)

ALV op woensdag 18 november 2020 virtueel via Skype

De Brabantse Orgelfederatie hield vanwege de Covid-19 maatregelen zijn najaars ALV via internet. Een aantal BOF-leden hebben met het bestuur en adviseurs aan de vergadering deelgenomen. Wij hopen dat het snel niet meer nodig zal zijn om op deze wijze, via Skype op onze beeldschermen, te spreken over alles wat de Vereniging doet, gedaan heeft en gaat doen voor de Brabantse orgelcultuur… De vergadering verliep inhoudelijk goed.

Verslag

Boxmeer, 18 november 2020.

Opening, mededelingen en agenda.
–  Voorzitter Ruud Severijns opent om 10.03 uur deze bijzondere virtuele vergadering die wordt gehouden volgens artikel 6 van de tijdelijke Wet COVID-19 en hij heet de aanwezigen welkom. Er zijn 52 afmeldingen waarvan 51 met volmacht binnengekomen bij de secretaris. 18 leden hebben zich aangemeld voor Skype waarvan er 13 aanwezig en verbonden zijn, lijst is bij de secretaris bekend en aangehecht aan het origineel, waardoor 64 leden ter vergadering aanwezig zijn, dan wel vertegenwoordigd zijn. Het quorum is vastgesteld op 59.
–  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststellen verslagen
a. Verslag ALV van 3 november 2019 gehouden te Tilburg.
Het verslag geeft verder geen aanleiding tot nadere vragen of wijzigingen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de secretaris ondertekend. COVID: Leo de Laat expliciet akkoord.
b. Jaarverslag 2019.
Het jaarverslag 2019 geeft verder geen aanleiding tot nadere vragen of wijzigingen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de secretaris ondertekend. COVID: Leo de Laat expliciet akkoord.

3. Bestuursverkiezing.
Secretaris Wim Goossens is aftredend en herkiesbaar en hij wordt bij acclamatie met algemene stemmen herkozen. COVID: Stg. Ludens expliciet akkoord.

4. Financiën.
a. Kascontrolecommissie verslag.
Verslag is ter kennisgeving gegeven en wordt onder dankzegging aanvaard. Commissielid Gerrit Janssen geeft een korte positieve toelichting.
b. Jaarrekening en Balans 2019.
Wordt met algemene stemmen goedgekeurd en onder dankzegging aanvaard.
c. Decharge 2019.
Met algemene stemmen wordt de penningmeester en bestuur gedechargeerd.
d. Begroting 2021.
Na een korte toelichting door de penningmeester, waar het accent ligt op dat vele activiteiten wellicht in 2021 niet doorgaan, wordt de begroting 2021 met algemene stemmen goedgekeurd.
e. Nieuwe commissie
In de rondvraag wordt de nieuwe controlecommissie benoemd bestaande uit Gerrit Janssen en Loek van Nes. Leo de Laat wordt als vervanger aangesteld. COVID: Leo de Laat geeft aan akkoord te zijn met de agendapunten onder onder dankzegging aan de penningmeester voor het geleverde werk.
Op vraag van Willem Hörmann wordt gemeld door de penningmeester dat de BOF financieel niet meer afhankelijk is van subsidies. Het eventueel géén doorgang vinden van activiteiten in 2021 heeft in die opgemerkte zin geen invloed op de financiële situatie bij de BOF.

5. Erfgoedzorgplan Brabantse orgelcultuur, Beleidsplan 2021-2025.
Het erfgoedzorgplan is door de BOF opgesteld en bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland vastgesteld. Het ligt ter visie voor de leden en het heeft gediend als basis voor het ter goedkeuring voor liggend Beleidsplan. Geen commentaar.
Jan van de Laar meldt dat de muziekliefhebbers in deze CORONA-tijd slecht te bereiken zijn. Hij pleit voor een toevoeging van een passage/zin aan het Beleidsplan hoe we die bekende en onbekende muziekliefhebbers kunnen benaderen in deze CORONA-tijd. Ook de BOF zal aan dit ontstane vacuüm aandacht besteden via b.v. flyers. Akkoord en we voegen een zin aan het beleidsplan toe en het flyeren (in kerken, bibliotheken etc.) via een A-5je gaat de BOF uitvoeren. Een uitstekend voorstel vindt de vergadering. Spreker is daarnaast bezorgd komen de concertbezoekers na CORONA terug?
In algemene zin uit hij zijn zorg ook hoe de naamsbekendheid van de BOF te vergroten, maar ook hoe de BOF-leden er bij te betrekken in deze tijd. Wim van der Ros merkt op dat de BOF zich via nieuwsbrieven en social media richt tot de leden.
Hij noemt verder het streamen van concerten.
Tijdelijk streamen van korte concerten 20 à 30 minuten – als tijdelijk vangnet – in deze tijd is zeker het overwegen waard.
Willem Hörmann vindt het streamen van concerten een prima idee en de vergadering pleit voor kwaliteit. Wim van der Ros, Henk Kooiker en Willem Hörmann zullen zich daarover buigen.
Penningmeester merkt in dit verband – naamsbekendheid – op dat hij het vreemd vindt dat nog al wat beroepsorganisten in Brabant géén lid zijn van de BOF en dat de BOF daardoor onvoldoende wordt gedragen.
Besluit: Flyer ontwikkelen en verspreiden. Streamen-commissie ook in samenspraak met Jan van de Laar vanuit de BOF. Zinsnede in het Beleidsplan n.a.v. COVID-19 toevoegen.

6. Voortgang lopende projecten.

a. Festival Brabantse componisten te Tilburg 7 mei 2021.
Namens de werkgroep bestaande uit Ad van Sleuwen en Wim Goossens meldt de eerste dat op 7 mei in de Heuvelse Kerk te Tilburg het Festival Brabantse Componisten wordt gehouden.
Vanaf de Renaissance, via Barok tot heden komen daarbij Brabantse componisten aan bod. Een interessant programma.
Medewerking wordt verleend door musici Ruud Huijbregts, Rob Nederlof, Collegium Vocale Eindhoven en instrumentalisten. Met name een werk “Choraal voor orgel (1939)” van Jos van Amelsvoort uitgewerkt door de BOF wordt even aangestipt.
André Welten merkt op is dit concert te streamen? Dan kan het in Corona- tijd doorgaan!
Ad repliceert. Het geeft een praktisch en technisch probleem. Willen de uitvoerenden dat? In Hilvarenbeek zijn alle faciliteiten voorhanden, maar het orgel past niet voor dit festival en ook met name het werk van Van Amelsfoort.
Jan van de Laar merkt op dat hij een bedrijf kent dat een concert kan streamen voor € 400,-. Wim van der Ros merkt op wellicht toch te kostbaar in Tilburg, en ook dat de kerk te donker is, dus zal er wellicht verlichting dienen te worden aangebracht.

b. Brabants Orgelrijkdom.
Wim van der Ros meldt dat ook volgend jaar het magazine verschijnt. Onduidelijk of het fysiek verschijnt, vanwege CORONA in elk geval in beperkte oplage. Inhoudelijk zijn voldoende onderwerpen aanwezig.

c. Excursies 2021.
2021 wordt het jaar van de “grensgevallen”, maar met CORONA hindernissen. Bergeijk en België staan op 5 juni 2021 gepland. Gaat deze niet door dan schuiven we deze excursie door naar het najaar 2021.
Cd- lig reeds op de plank en zal in het voorjaar worden uitgegeven en ter beschikking komen in de webshop.

d. Smits-project.
In gedachten het Loret-boek wordt gewerkt door een commissie aan een Smits-project. Er zijn reeds een aantal opnames van Smits-orgels. Frans Jespers is aan het onderzoeken en schrijven voor dit Smits-boek in de vorm van het eerder genoemde Loret-boek.
Bedoeling 2-cd’s toevoegen met opnames van specifieke klanken van een aantal Smits-orgels. Daarnaast een of meer portret-cd’s. De keuze van welk orgel is nog niet duidelijk. Medio 2021 een portret-cd of mogelijk meer uitgeven.
Wim van der Ros; in De Orgelvriend zal aandacht besteed worden aan het project.

7. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.

– Ad van Sleuwen zoekt naar oude orgelmuziek van Brabantse componisten die we als werkgroep Brabantse Componisten verzamelen. Muziek wordt gepubliceerd op de BOF-website. Hij roept leden op mee te zoeken en vondsten te melden, het gaat om Brabantse Orgelcultuur.
– Wim van der Ros deze vraag laten terugkomen in de Nieuwsbrief. Ook Tommy van Doorn zal orgelmuziek voor de BOF gaan bespreken.
– De controle/kascommissie wordt gevormd zie verslag onderdeel 4.e.
– Dik Evertse: zijn er nog exemplaren van het Magazine 2020. Wijtse Rodenburg: deze kunnen via internet besteld worden zo lang de voorraad strekt.
– Geurt-Jan Brouwer: De storingen bij Skype en beperkt zichtbare (10) deelnemers zijn te wijten aan verschillende systemen die de deelnemers gebruiken: Apple, Windows en verschillende versies van Skype. We gaan op zoek naar een beter medium.
– Jan van de Laar biedt nog oud materiaal aan voor het Smits-project. Wordt in dank aanvaard. De nieuwe Cd van Jan gaat de BOF melden.
– Naar aanleiding van de COVID-procedure meldt de secretaris een aantal opmerkingen:
Patrick Goverde zou graag op de zaterdag vergaderen. BOF we doen de vergaderingen per jaar om en om een op zaterdag, een op woensdag.
Karel Blok gaat na CORONA weer graag aan de slag met het DOE-orgel in Sprang-Capelle.
Hans van der Laan is zeer complimenteus over de gehouden BOF-viering vanwege het jubileum van Ad van Sleuwen in Hilvarenbeek.
Jacqueline van Rumpt kon helaas niet meer inschakelen bij Skype had zich te laat aangemeld. Geurt-Jan Brouwer en Wim Goossens waren reeds bij Skype ingelogd en waren niet meer in staat op haar mail te reageren.

8. Sluiting.
De voorzitter sluit om 11.01 uur deze bijzondere vergadering, dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid.
Nieuwe ALV 2021: woensdag 28 april 2021, mogelijk met BOR.

Boxmeer, 28 april 2021 met of zonder wijziging goedgekeurd.
De voorzitter, De secretaris,

Mr. Ruud Severijns Mr. Wim Goossens