ALV – 29 oktober 2022

Verslag Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2022,
Hotel St. Lambert, Helmond.

Helmond, 29 oktober 2022.

Opening, mededelingen en agenda.

 • Voorzitter Ruud Severijns opent om 10.30 uur deze vergadering die wordt
  gehouden volgens artikel 6 van de tijdelijke Wet COVID-19 en hij heet de
  aanwezigen welkom. Er zijn 20 afmeldingen. 10 leden hebben zich ter
  vergadering gemeld, de lijst is bij de secretaris bekend en aangehecht aan
  het origineel.
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 1. Vaststellen verslagen
  a. Verslag virtuele ALV van 28 april 2021.
  Het verslag geeft verder geen aanleiding tot nadere vragen of wijzigingen en
  wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en ten blijke daarvan door
  de secretaris en voorzitter ondertekend.
  b. Jaarverslag 2021.
  Het jaarverslag 2021 aangepast bij de orgelstatus rapportage geeft geen
  aanleiding tot nadere vragen of wijzigingen en wordt, met dank aan de
  scribent, goedgekeurd en ten blijke daarvan door het gehele bestuur
  ondertekend.
 2. Bestuursverkiezing.
  Er hebben zich voor de twee vacatures in het bestuur géén gegadigden
  gemeld. Het bestuur gaat zich beraden. Paul Goemans stelt voor kleine
  werkgroepen in het leven te roepen voor bijzondere BOF-activiteiten. Jan
  van de Laar stelt voor Ruud Huijbregts persoonlijk te benaderen voor
  orgelstudenten. Hij wil op afroepbasis mogelijk wat assistentie verlenen.
  Daarnaast acht hij het zinvol kandidaten persoonlijk te benaderen.
 3. Financiën.
  a. Kascontrolecommissie verslag.
  Positief verslag van 10 mei 2022 is ter kennisgeving aangereikt en wordt
  onder dankzegging aanvaard. De beide commissieleden hadden zich voor
  de vergadering afgemeld. De secretaris verwoordt de conclusies van de
  controlecommissie. Op vraag van Wijtse Rodenburg stelt de secretaris
  namens de commissie dat deze commissie terecht constateert dat er geen
  DOE-orgel activiteit is. Deze commissie controleert enkel de financiën en
  geen feitelijk handelen. Er was in 2021 immers géén betaalde uitleen.
  b. Jaarrekening en Balans 2021.
  Wordt met algemene stemmen goedgekeurd en onder dankzegging
  aanvaard en door het gehele bestuur ondertekend.
  c. Decharge 2020.
  Met algemene stemmen wordt de penningmeester én het bestuur
  gedechargeerd.
  d. Begroting 2022.
  Wordt goedgekeurd.
  e. Begroting 2023
  Na een korte toelichting door de penningmeester, waar het accent ligt op de onzekerheid van de continuïteit van de BOF. Jan van de Laar pleit om personen persoonlijk te benaderen. De BOF is ons aller zaak en zeker niet alleen van het zittende bestuur. Hij noemt ook het BOF-magazine als waardevol instrument. De begroting 2023 wordt unaniem vastgesteld.
  f. Controle(kas) commissie ter herinnering door secretaris toegevoegd.De controlecommissie bestaat uit Gerrit Janssen en Loek van Nes. Laatste jaar. Leo de Laat is in 2021 als vervanger aangesteld. André Welten wordt benoemd tot nieuw lid.
 4. Huishoudelijk reglement
  In het kader van de bepalingen van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen is het huishoudelijk daarop aangepast. De secretaris licht
  op verzoek de wijzigingen toe die reeds in rood in het document inzichtelijk waren gemaakt. Er zijn geen vragen.
  Het nieuwe huishoudelijk reglement wordt met algemene stemmen
  aangenomen en geldt per heden.
 5. Lopende zaken.
  a. Festival Brabantse componisten 2024.
  Namens de werkgroep meldt de secretaris dat hij in samenwerking met Jan
  van de Laar en Ruud Huijbregts een nieuw Festival 2024 kan opzetten.

  b. Brabants Orgelrijkdom 2023.
  Wijtse Rodenbrug legt uit dat dit magazine veel werk vraagt. In de winter
  voorbereiden en auteurs vragen. Daarnaast inkijk naar het nieuwe excursie
  seizoen. Maart 2023 gereed, maar met welke functionaris.

  c. Excursies 2023.
  De ALV-2023 is gepland op 22 april in Teteringen. Piet van Arendonk ziet
  mogelijkheden om een voorjaarsexcursie te organiseren rondom het
  jubilerende Delahaye-orgel met uiteraard, zoals gebruikelijk bij de BOF,
  instrumenten uit de buurt. Kring zelf mede organiseren en zoekt contact.

  d. Smits-project.
  Project is ‘on hold’ gezet. Verschil van financiële inzichten binnen bestuur.
  Jan van de Laar pleit voor nog niet een dik boek rondom de Smitsen te
  produceren. Hij argumenteert met verve dat zo’n boek geen succes wordt.
  Hij pleit veeleer om via Audio en Video de Smitsen in beeld en geluid te
  brengen. Er is sprake van een cultuuromslag niet meer lezen in dikke
  boeken, zo meent hij en hij is sceptisch.
  Paul Goemans ziet drukken ‘op afroep’ als kosten besparend en een
  mogelijkheid.
  Wijtse Rodenburg daarentegen pleit andermaal voor het Smitsboek als een
  door hem lang gekoesterde wens.
  Jan van de Laar noemt de Paul de Gruijter stichting, maar blijft
  pessimistisch.
  De vergadering wil in deze setting het boek Smits-boek niet laten publiceren.
 6. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.
  – Suggestie wordt gewekt samen te werken in projecten met de stichting
  Vox Humana te Helmond.
  – Jan van de Laar wil op projectbasis zich inzetten voor de BOF.
  – Wijtse Rodenburg blijft enthousiast over het Smits project. De BOF moet
  meer faciliterend bezig zijn. De professionele organisten zijn te veel met
  zichzelf bezig.
  – Wijtse Rodenburg werkt de BOF-website nog bij. Werken met een
  vrijwilliger voor de BOF-website is belangrijk en een vereiste.
  – Ruud Severijns. De voorzitter dankt drie afscheid nemende BOF functionarissen.

  a. Ad van Sleuwen helaas niet aanwezig, medeoprichter van de BOF, heeft
  als bestuurslid en als adviseur veel energie gestoken in de excursies en
  Festivals. Dank voor zijn inzet, helaas krijgen de voor hem aanwezige
  bloemen een andere bestemming.

  b. Wim van der Ros ook niet aanwezig maar mét bericht van verhindering.
  Hij was een uithangbord van de BOF en hij heeft veel tijd besteed aan het
  orgel en de BOF. Veel waardering voor de inzet bij de BOF-excursies, de
  BOR en het opzetten van het Smits-project. Hij zet zijn werk voort als
  redacteur van De Orgelvriend. De voor hem voorhanden zijnde bloemen als
  blijk van waardering krijgen een andere bestemming.
  b. Wijtse Rodenburg. Createur en een van de ‘founding fathers’ van de
  BOF. Hij laat met zijn vele BOF-creaties in woord en beeld een
  orgeltestament na. In vergelijking met de voorzitter is Wijtse een goede
  organisator. De BOR en de BOF-programmaboekjes zijn immers getuigen
  van zijn grote creativiteit. Het programma boekje voor het concert van Jan
  van de Laar na deze vergadering is zijn laatste BOF-opus. Wijtse komt niet
  zonder de bloemen naar huis. Hij wordt bedankt voor zijn eminente inzet
  jegens de BOF en dat wordt onderstreept door applaus van de vergadering.
 7. Sluiting.
  De voorzitter sluit om 11.55 uur deze vergadering, dankt de aanwezigen
  voor hun inbreng en aanwezigheid. We kunnen naar de Lambertuskerk
  hiernaast lopen.
  Nieuwe ALV 2023: zaterdag 22 april te Teteringen om 10.30 uur.
  Teteringen, 22 april 2023 met of zonder wijziging goedgekeurd.
  De voorzitter, De secretaris,
  Mr. Ruud Severijns Mr. Wim Goossens


  Na de vergadering vergaste Jan van de Laar, stadsorganist van Helmond, ons zeer selecte gezelschap met een fraai concert op ‘zijn’ Robustelly orgel in de aanpalende Lambertus kerk met het volgende programma:

  – Suite de 4e Ton Nicolas Lebègue (1631 – 1702)
  Prélude
  Fugue
  Duo
  Dessus de cromorne
  Tierce en Taille
  Dialogue

  – Choralpartita ”Ach wie nichtig, ach wie flüchtig“ Georg Böhm (1661 – 1733)

  – Sonata Nr. 5 Andrea Lucchesi (1741 – 1801)

  Sinfonia in Bes gr. Terts Niccolo Moretti (1763 – 1821)

  “Liebster Jesu wir sind hier” BWV 731 Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

  Preludium en Fuga in e kl. terts BWV 533

  Via dit bijzondere programma was Jan van de Laar in staat de buitengewoon fraaie registers van dit monumentale orgel voor ons te etaleren. De tongwerken en fournituren schitterden voor de oren van de toehoorders. Zij konden onder het genot van de fraaie orgelklanken “loop rustig rond”, vrijelijk door deze Peelkathedraal lopen. De verschillende
  gedisponeerde registers etaleerden de grote rijkdom aan klank van dit machtige Zuid-Nederlandse orgel.
  Voorzitter en secretaris dankten met bloemen en presentje Jan van de Laar voor zijn medewerking in deze en prachtige orgelspel.